Innovatief Brabant

Met de uitgewerkte verhaallijn is focus aangebracht. Deze verhaallijn kent een stevige inzet (o.a. de Ploeg, KVL, CHV, etc.) vanuit de erfgoedfabriek. Voor KVL (Oisterwijk) is in 2017 met het verkooptraject gestart. In 2018 wordt via samenwerking met programma We are Food nog een extra impuls gegeven aan deze verhaallijn: erfgoedlocaties worden aan het thema food verbonden.

Bevochten Brabant

In 2017 is er veel inzet geweest op deze verhaallijn: Voor de Zuiderwaterlinie zijn er diverse initiatieven om de linie in samenhang en als één geheel te ontwikkelen, relevant voor de programma’s rond toerisme en cultureel erfgoed. Deze initiatieven vormen nu samen het programma voor de jaren 2017-2019 en zijn samengebracht in de Linieplanner. Deze ambitie verbindt de partijen die van de Zuiderwaterlinie een Brabants icoon willen maken. Ook rondom het thema herdenking WOII is in 2017 een netwerk gevormd met het programma ‘Crossroads’, waarbij persoonlijke verhalen actief worden doorverteld door deze fysiek te markeren in het Brabantse landschap. De vele aanmeldingen voor deze persoonlijke verhalen geven al veel energie op het programma.

Religieus Brabant

Voor Religieus Brabant is vanuit de erfgoedfabriek veel inzet gepleegd voor herontwikkeling van kloosters. Zo zijn de herontwikkeling van Catharinadal (Oosterhout) en de verkoop van Mariadal (Roosendaal) nagenoeg voltooid en is in 2017 ook besloten tot bij te dragen aan de herontwikkeling van ensemble Religieus Erfgoed Centrum Oudenbosch. In 2017 is ook gewerkt aan het kloosterverhaal en is een kwartiermaker van start gegaan om het verhaal van de kloosters te ontsluiten en daarvoor een netwerk te vormen.
Voor leegkomende kerken zien wij een grote maatschappelijk opgave die dringender wordt. Het is aan de provincie om te bepalen welke rol zij wil spelen in een netwerk van maatschappelijke partners en in samenhang met andere opgaven als zoals leegstand, vrijetijdseconomie etc.

Bestuurlijk Brabant

De inzet op deze verhaallijn loopt enigszins achter op de doelstellingen. Begin 2018 hebben we de opgave voor deze verhaallijn in beeld. Bij landgoederen en kastelen speelt nauwelijks een herbestemmingsvraagstuk. Er is vaak sprake van exploitatieproblematiek waarvan hoge energielasten een belangrijk onderdeel zijn. Wij richten ons bij Bestuurlijk Brabant daarom vooral op het versterken van het ondernemerschap ten aanzien van landgoederen en zetten daarnaast in op een meer integrale beleidsbenadering. Gezien de natuurwaarden en de recreatieve functie van landgoederen ligt er een inhoudelijke relatie met natuur. Vanuit gebiedsontwikkeling is er een sterke relatie met ruimtelijke ordening.