De voortgangsrapportage Brabantse Aanpak Leegstand 2017 laat zien dat er in Brabant veel in beweging is en de samenwerking in de aanpak van leegstand. De monitor Stand van Leeg maakt de omvang van leegstand en daarmee de urgentie van de aanpak voor iedereen glashelder. We brengen de data actief onder de aandacht, in het bijzonder bij gemeenten.
De gecombineerde aanpak van enerzijds “de kraan dicht draaien” en anderzijds “innovatieve transformaties stimuleren” slaat aan. In RRO-verband actualiseren wij daarom afspraken over deprogrammeren en het voorkomen van nieuwe leegstand met gebruikmaking van de (herziene) Ladder Duurzame Verstedelijking. Ook benutten we externe expertise, zoals de Retailadviescommissie.
Rond de aanpak van leegstaand agrarisch vastgoed is een nieuwe samenwerking met gemeenten gegroeid in de vorm van de Taskforce VAB’s. Deze samenwerking heeft in 2017 resultaten gehad in de vorm van een voucheraanpak voor eigenaren, een Inspiratiebox voor gemeenten en de ontwikkeling van een Kennisplatform VABIMPULS. Via de voucheraanpak helpen wij beweging te stimuleren bij eigenaren, via het kennisplatform versnellen we het gebruikmaken van elkaars expertise door gemeenten en andere partners. We zien daarnaast goede mogelijkheden om integrale gebiedsaanpak te stimuleren en te realiseren in samenwerking met programma’s, zoals natuur, sociale veerkracht en duurzame energie.
De aanpak van leegstand vraagt om goed gebruik van bestaand instrumentarium en waar nodig ontwikkeling van nieuw instrumentarium. Nieuw in 2017 was de ontwikkeling van de voucheraanpak in combinatie met het Kennisplatform VABIMPULS. We waren tevens actief betrokken bij (de voorbereiding van) verschillende slooparrangementen. In 2017 hebben wij ons er ook nadrukkelijk op gericht het beschikbare instrumentarium optimaal in te zetten, onder meer in de experimenten Boxmeer en Hilvarenbeek. Met de mogelijkheden van Stedelijke Kavelruil, een nieuw instrument in het kader van de Omgevingswet, wordt in Brabant geëxperimenteerd.