Er is mondiaal, nationaal en ook regionaal een groeiend besef dat onze huidige economische koers niet is vol te houden en leidt tot uitputting van niet-hernieuwbare grondstoffen en energiebronnen. De Circulaire Economie biedt een kansrijk perspectief op een sterke gezonde economie zonder dat dit ten koste gaat van mens en milieu. Zij vertegenwoordigt één van de Maatschappelijk Uitdagingen en sluit aan op de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de Urban Agenda van de EU. Niet in de laatste plaats staat de transitie richting een Circulaire Economie in het regeerakkoord van Rutte III beschreven als cruciaal onderdeel van de klimaatopgave.

Ook in het Interbestuurlijk Programma dat op dit moment wordt opgesteld door het rijk, provincies en gemeenten wordt ingezet op de transitie naar een circulaire economie. Hierbij spelen provincies een belangrijke rol in het uitzetten van een strategie en het aanjagen van deze transitie.

In 2017 is er een Strategische Verkenning uitgevoerd naar de transitie naar een Circulaire Economie (CE) in Brabant. Uit deze verkenning blijkt dat er op het gebied van CE al diverse initiatieven lopen binnen de bestaande programmalijnen. Tegelijkertijd concludeert het rapport dat de huidige aanpak versnipperd is. Conform het advies van de verkenning heeft GS de opdracht gegeven om te komen tot een Agenda Circulaire Economie met een duidelijke focus en een heldere strategie. Uitgangspunt is dat de uitvoering plaats vindt door de bestaande provinciale programma’s, zodat CE stevig verinnerlijkt wordt binnen het provinciale beleid.

In 2018 wordt deze agenda aangeboden aan PS. Tegelijkertijd wordt er binnen de programma’s gewerkt aan het door ontwikkelen van circulaire projecten die in de verkenning al zijn benoemd. In een dynamische bijlage van de agenda worden de al lopende projecten benoemd en wordt er extra ingezet op vergroting van de zichtbaarheid van de initiatieven die de provincie met partners onder de vlag circulaire economie uitvoeren.