In 2017, doorlopend tot begin 2018, vindt een strategische verkenning Digitalisering plaats, een verkenning naar de ontwikkelingen in de digitale wereld en de nieuwe economische en maatschappelijke kansen, mogelijkheden en bedreigingen die hierdoor ontstaan voor Brabant en de provinciale organisatie. De bestuursopdracht bouwt voort op eerder door Provinciale Staten vastgesteld beleid, waaronder de kadernota Digitale Agenda van Brabant 2013 – 2020, het Statenvoorstel Data Science: Graduate School en clusterinitiatief, en de Visie en Hoofdlijnen Informatiebeleid juni 2016. Het uitgangspunt bij de strategische verkenning zijn de maatschappelijke opgaven van Brabant. Ook vroegen Provinciale Staten aan het College om de benodigde financiële middelen en capaciteit in beeld te brengen.

In september 2017 werden Provinciale Staten geïnformeerd over de tussentijdse voortgang van deze strategische verkenning, waarbij de uitgangspunten bij deze verkenning zijn benoemd.
Dit is samen te vatten als de combinatie van ‘denken’ met ‘doen’. Enerzijds wordt gewerkt aan een Visie op Digitalisering, afgeleid van de Digitale Agenda’s van de Rijksoverheid en de Europese Unie. Het College werkt aan de uitwerking van de visie op Digitalisering rondom vier speerpunten:

  1. Brabant Smart Region; 
  2. Ruim baan voor de data economie;
  3. Heel Brabant Digitaal Verbonden;
  4. De provinciale organisatie ‘fit for the future’.

Anderzijds is in 2017 ‘denken’ met ‘doen’ gecombineerd door te werken aan projecten die illustratief zijn voor de digitaliserings- en transitiestappen die het College wil gaan maken. Het participeren in de ontwikkelingen rondom de Stedelijke Agenda BrabantStad, Brainport Smart District in Helmond en de opzet van een JADS Associatie ten behoeve van de valorisatie van de kennis binnen de Jheronimus Academy of Data Science zijn hierbij voorbeelden.

In het kader van de strategische verkenning Digitalisering wordt de provinciale inzet ten aanzien van Breedband herijkt. Hierbij baseren wij ons op de uitkomsten van de evaluatie van het Breedbandfonds, die op 1 december 2017 werden besproken met Provinciale Staten. Ook heeft de provincie in 2017 en 2018 samen met BrabantStad partners de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de wenselijkheid van het aanleggen van een BrabantRing. De resultaten van deze haalbaarheidsstudie worden per Maart 2018 voorzien, en de uitkomsten worden betrokken bij onze inzet in de Strategische Verkenning. De herijking van de provinciale inzet op Breedband en de inzet van het Breedbandfonds wordt via een Statenvoorstel Digitalisering aan Provinciale Staten voorgelegd, samen met de Visie Digitalisering, in Juni 2018.