Het voorontwerp van de omgevingsvisie, dat begin januari door Gedeputeerde Staten werd vrijgegeven, kwam in 2017 tot stand met veel inbreng van professionals, inwoners, overheden en marktpartijen (zie omgevingskrant). De Brabantse Omgevingsvisie is richtinggevend en geeft aan wat de ambities van de provincie zijn voor de fysieke leefomgeving. Ook geeft de visie aan op welke manier we in Brabant willen werken aan gezondheid, veiligheid en omgevingskwaliteit in Brabant. Er wordt in 2018 een start gemaakt met de voorbereiding van andere instrumenten ten behoeve van de implementatie van de omgevingswet zoals de omgevingsverordening, aanpassen en digitaliseren van werkprocessen en input voor de programma’s in de volgende bestuursperiode.