• Op twee plekken langs de Bedijkte Maas zijn koploperprojecten voor rivierverruiming in voorbereiding, waarmee veiligheid wordt gecombineerd met andere functies en gebruiksmogelijkheden;
  • Het regeerakkoord van kabinet Rutte III biedt aanknopingspunten voor mogelijke besluitvorming over rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. In het kader van de bestuursopdracht 'Connecting Delta' blijven we hierop alert, samen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland;
  • Robuustheidskaarten geven inzicht in de zoetwaterbeschikbaarheid. Op basis hiervan gaan we gebiedsgerichte uitwerking vormgeven;
  • Opgeleverde onderzoeken naar draagkracht van het grondwatersysteem en een trendanalyse van de grondwaterkwantiteit geven een stevige basis om in 2018 nieuw grondwateronttrekkingsbeleid te formuleren;
  • Concrete uitvoeringsprojecten van de waterschappen om de prestatieafspraken (STUW) te realiseren, bespreken we in zogenoemde programmeertafels. We richten ons daarbij ook op synergie tussen water- en natuurdoelen;
  • Succesvolle oplevering van het meetnet grondwaterstanden. Meer dan 300 grondwaterbuizen zijn nu vandalismebestendig en een continue datalevering is gegarandeerd;
  • De gezamenlijke toestandsrapportage Natuur, Water en Milieu is in nauwe samenwerking met de waterschappen opgeleverd en voortaan zijn actuele gegevens beschikbaar op www.brabantinzicht.nl;
  • De toestandsrapportage over verdroogde natuurgebieden is opgeleverd. Willen we de natuurdoelen realiseren, dan is een optimaal waterbeheer belangrijk. In 2018 wordt het beleid verdrogingsbestrijding geëvalueerd;
  • Op 15 december 2017 hebben de Staten middelen ter beschikking gesteld voor het dossier 'Naar een klimaatbestendig Brabant’ (documentnummer 4274060). Hiermee kunnen we invulling geven aan de provinciale klimaatagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Diverse onderdelen hiervan krijgen een plek in de voorontwerp- omgevingsvisie, onderdeel klimaat-proof.