• 3 investeringsprogramma’s (Biobased, HTSM, Agrofood) op de prioritaire clusters die voortbouwen op het programma Brabant Vernieuwt, 
  • Inrichting van 4 grote proeftuinen o.g.v. Agrofood.
  • Voor Brainport healthy living whitepaper en fiche geschreven, als onderdeel van Brainport Nationale Actie Agenda
  • Herijking Logistieke Agenda Brabant.
  • één nieuw Brabantbreed Valorisatie-fonds Brabant BV opgericht.
  • Eind 2017 is een start gemaakt met een brabantbreed netwerk van mobiliteitscentra 
  • We hebben Flexicurity in de praktijk gebracht door 4 projecten in uitvoering te nemen: Solaris Parkpeople, MKB United, Duurzame inzetbaarheid West-Brabant en Huuten kookt, inclusief en flexicuur.
  • Met VBG is geen convenant afgesloten, omdat de VBG geen convenanten afsluit. Dit wil echter niet zeggen dat aan social return geen uitvoering is gegeven. Gemeenten zijn daar heel actief in. Gemeenten in Noordoost-Brabant hebben gezamenlijk convenant afgesloten, waarin provincie ook partij is. Ook in overige regio’s zijn of worden afspraken gemaakt.
  • Kennispact 3.0 ontwikkelt 21st century skills. (laaggeletterdheid)