In de eerste helft van 2017 is de beleidsvisie Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) tussentijds geëvalueerd. Het evaluatierapport is aan PS beschikbaar gesteld. Hoofdconclusies van de evaluatie zijn dat de uitvoering van het NNB op gang komt maar dat het tempo nog onvoldoende is, dat de milieu- en watercondities een grote druk leggen op het herstel van de biodiversiteit, dat de uitnodigende rol van de provincie wordt onderkend en overwegend positief ontvangen, dat de natuur zichtbaar wordt via het landschap, dat het verbinden van natuur met de samenleving zijn vruchten afwerpt en dat het bedrijfsleven nagenoeg niet bereid is tot investeren in het Natuurnetwerk.
De evaluatie was voor GS aanleiding om voorstellen te doen voor bijsturing van het natuurbeleid en de
uitvoering ervan. Een voorstel voor bijsturing van het natuurbeleid is, samen met een aangekondigde begrotingswijziging voor de inzet van € 50 miljoen voor ecologische structuurversterking uit het bestuursakkoord, in november aan PS voorgelegd. Op 1 december hebben PS ingestemd met de actualisatie van BrUG. De speerpunten van de actualisatie zijn: versnelling van de grondverwerving voor het NNB, intensivering van de subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden en intensivering van het verbinden van de natuur met de samenleving.