Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen uit de begroting 2017 opgenomen. Bij de programma's op hoofdlijnen zijn tabellen opgenomen onder het kopje “Wat hebben we daarvoor gedaan?”. In de eerste kolom is steeds de verwijzing naar de desbetreffende door PS vastgestelde beleidsnota te vinden, in de tweede kolom staan de bijbehorende prestaties en indicatoren en tot slot is in de derde kolom de verantwoording over de geleverde prestaties vermeld.

In de paragrafen wordt het beleid op een aantal specifieke onderdelen uiteengezet. De paragrafen geven daarmee een dwarsdoorsnede van de programma’s op deze onderdelen.
Op grond van het BBV is een zevental paragrafen voorgeschreven. Naast de verplichte paragrafen zijn ook de paragrafen ‘Investeringsagenda’ en ‘Europese programma’s’ opgenomen waarmee verantwoording wordt afgelegd over de uitvoering van het beleid zoals verwoord in de begroting 2017. Net als vorig jaar is het Burgerjaarverslag als laatste paragraaf toegevoegd.

Aan de jaarstukken hebben wij een algemeen inleidend hoofdstuk toegevoegd. In dit hoofdstuk geven wij in een beknopt bestek een samenvattend beeld van de hoofdlijnen van de jaarrekening. Diepgaandere en uitgebreidere informatie is vervolgens te vinden in de programma-verantwoording en de paragrafen.

Onder de button "Meer" rechts op scherm is het Statenvoorstel met bijlagen opgenomen:

In het bijlagenboek dat deel uitmaakt van de Jaarstukken 2017 zijn naast de voorgeschreven verloopoverzichten activa, reserves en voorzieningen ook de overige verplichte bijlagen opgenomen.

Op verzoek van Provinciale Staten hebben wij dit jaar een Verantwoordingsbrief bij de jaarstukken. Deze is als bijlage opgenomen bij het Statenvoorstel.