Behoud en herstel biodiversiteit:

 • Nadat in 2016 de kaders voor de realisatie van de PAS-herstelmaatregelen zijn bepaald, is in 2017 de grondverwerving voor en uitvoering van de PAS-herstelmaatregelen volop in uitvoering gekomen.
 • Voor het PAS-project Westelijke Langstraat is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer.
 • De partiële herzieningen PAS 2016 en 2017 zijn, samen met de andere PAS-partners, vastgesteld.
 • De nieuwe Wet natuurbescherming is verder ingevoerd: het faunabeleid is vernieuwd, de Beleidsregel natuurbescherming is aangepast en het Faunabeheerplan is vastgesteld. Daarnaast is de Faunabeheereenheid uitgebreid met een aantal maatschappelijke organisaties.
 • De subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden is met een fors budget opengesteld (doordat middelen naar voren zijn gehaald en middelen uit POP3 beschikbaar zijn gekomen). Een groot deel van de aanvragen kon worden gehonoreerd.
 • PS zijn door middel van een Statenmededeling geïnformeerd over de evaluatie van EVZ’s en ontsnippering.
 • De tweede wijziging Subsidieregeling opvang inheemse dieren is conform planning vastgesteld.
 • De toestandsrapportage 2017 voor natuur, water en milieu is in de vorm van de website BrabantinZicht.nl in beeld gebracht en voor iedereen toegankelijk gemaakt.
 • Eind 2017 is een extra openstelling gedaan voor agrarisch natuurbeheer om de achteruitgang van boerenlandvogels te stoppen.

Een Brabants mozaïek van landschappen met regionale identiteiten:

 • Middels de subsidieregelingen Stimuleringskader Groenblauwe diensten (STIKA) en Aanleg en herstel landschapselementen zijn ruim 360 subsidieaanvragen verleend voor de aanleg en het beheer van landschappelijke elementen.

Verankering van natuur en landschap in de samenleving:

 • Bij de HAS Hogeschool in Den Bosch is het lectoraat Innovatief ondernemen met natuur van start gegaan. De provincie ondersteunt dit lectoraat financieel.
 • Op veel verschillende manieren is de natuur verbonden met de maatschappij. Zo waren er meer dan 1.500 klussen (waaronder veel groene klussen) en ruim 15.000 klussers in Brabant in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NL-Doet en was er zeer grote interesse voor de bijeenkomst “Natuur in eigen Hand”. Deze bijeenkomst is in samenwerking met IVN en GOB georganiseerd om grootschalige groene burgerinitiatieven in het natuurnetwerk te stimuleren.
 • Ook wordt op verschillende manieren de natuur verbonden met de economie. Zo wordt samengewerkt met o.a. gemeenten om tot 5 groene bedrijventerreinen te komen, hebben 3 landgoedeigenaren onder begeleiding een verdienmodel opgesteld en is de subsidieregeling Ondernemen met natuur wederom opengesteld.