Wij hebben alle Brabantse gemeenten gevraagd om op basis van een constructief toekomstgericht proces in samenwerking met triple-helix partners met een visie te komen op de eigen bestuurlijke en/of organisatorische toekomst. Op 31 december 2017 hebben wij voor 58 gemeenten bestuurlijke uitspraken gedaan over de doorlopen processen en de keuzes die gemeenten willen maken. In de gevallen dat:

 •  de keuzes van buurgemeenten niet met elkaar overeenstemmen,
 • gemeenten ongewild in een geïsoleerde positie terechtkomen,
 • keuzes naar onze opvatting geen recht doen aan de langetermijnbelangen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente en/of (sub)regio

hebben wij met de betreffende gemeenten bestuurlijk overleg gevoerd en vervolgens per brief aangegeven wat wij van hen verwachten.
De uitvoering ligt op koers. Een aanzienlijk deel van de Brabantse gemeenten doorliep, of heeft in 2017 een traject afgerond om te komen tot een besluit over hun bestuurlijke toekomst.


Ter illustratie een aantal voorbeelden van de ontwikkelingen in 2017:

 • De per 1 januari 2017 tot stand gekomen gemeente Meierijstad is voortvarend van start gegaan;
 •  In het Land van Heusden en Altena loopt het traject op schema om op 1 januari 2019 te komen tot een nieuwe gemeente Altena;
 •  We zijn in 2017 de provinciale Arhi-procedure gestart voor de gemeente Nuenen c.a. Samengevat, was het uitstel van het uitspreken van een voorkeur voor een fusiepartner door de raad van de gemeente Nuenen c.a., mede in combinatie met de sterk uiteenlopende opvattingen binnen deze raad, voor ons aanleiding om – met het oog op het gewenste tempo en kwaliteit – het proces over te nemen en aldus uitzicht te krijgen op een duurzame versterking van de bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. in regionaal perspectief;
 • De gemeenteraad van Haaren heeft op 21 december 2017 definitief besloten tot splitsing van de gemeente naar de omliggende gemeenten;
 • In de Kempen hebben twee van de vijf gemeenten aangegeven bestuurlijk te willen fuseren. Mede naar aanleiding hiervan hebben wij een procesbegeleider aangesteld om medio 2018 een advies uit te brengen;
 • Land van Cuijk: de door ons aangestelde procesbegeleider heeft in september 2017 geadviseerd om de vijf gemeenten in het Land van Cuijk tot één gemeente te laten fuseren. Dit advies hebben wij overgenomen en wij hebben er bij de gemeenten op aangedrongen om hiermee zo spoedig mogelijk aan te slag te gaan;
 • Na een aanvankelijke aarzeling bij de gemeenten in de Brabantse Wal, worden er nu stappen gezet om te komen tot een samenwerking op een meer beleidsinhoudelijk niveau;
 • De grote steden stellen zich in toenemende mate op als vertegenwoordiger van de (sub)regio.