Met statenmededelingen zijn de Staten in 2017 geïnformeerd over de staat van het regionale watersysteem (de zogenoemde regionale wateroverlast) en de staat van de regionale waterkeringen, onderwerpen waarbij de provincie normen stelt en de waterschappen daarnaar handelen.

Brabant heeft samen met de provincie Limburg in een brede overheidscoalitie van waterschappen en gemeenten de ambitie uitgesproken om als koploper snel aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.

De voortgang van STUW (afspraken over waterberging, vispasseerbaarheid, verdrogingsbestrijding natte natuurparels, beek- en kreekherstel) en andere prestatieafspraken met de waterschappen wordt onder andere via gezamenlijke programmeertafels en risicosessies bijgehouden. Daarom gaan we samen met de waterschappen na hoe betere benutting mogelijk is, onder andere door de mogelijkheid om op projectniveau de regelingen DHZ (De Hoge Zandgronden) en STUW te combineren. Door inrichtingsmaatregelen te treffen, verbetert de waterkwaliteit op diverse aspecten. Niettemin blijft de waterkwaliteit in het oppervlaktewater achter door te hoge de concentraties nitraat en fosfaat. Om hierop resultaten te kunnen boeken, is ook de landelijke aanpak via onder andere het mestbeleid (6e Nitraatactieprogramma) belangrijk.

De provinciale ambitie om op diverse plekken wijstherstel mogelijk te maken, is in 2017 kracht bijgezet door het aanstellen van een kwartiermaker, waarbij de wijstprojecten onderdeel zijn van de bredere regionale ambitie voor het Geopark Peelhorst.