Invulling van het uitvoeringsprogramma ‘Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019’ is deels neer gelegd bij de vier arbeidsmarktregio’s, die hiertoe een actieprogramma hebben opgesteld. De eerste resultaten zijn al zichtbaar.
Zo is er binnen de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant een actieplan ‘opleiden voor het onverwachte’ opgesteld, dat actiepunten bevat voor het bedrijfsleven, onderwijs en overheid om de gevolgen van digitalisering te lijf te gaan. En is er een website ‘Strategische Personeelsplanning’ ontwikkeld, waarmee bedrijven een betere afstemming kunnen realiseren tussen bedrijfsstrategie en personeelsbeleid.
Regio Zuidoost-Brabant heeft het afgelopen jaar slagen gemaakt binnen het project ‘Lerend leven’ met de projecten Pathfinder en experiment Lerend leven.), verder zijn in deze regio de vacaturecafé’s zeer succesvol.
Regio West-Brabant is gestart met de beroepennavigatie. Tevens is 1 social return regio opgezet voor 6 gemeenten.
Regio Midden-Brabant heeft in het kader van de jeugdwerkeloosheidsvrije zone vele jongeren geholpen via het Jongerenpunt en begeleid naar werk of naar studie. Middels het leerwerkloket worden mensen geadviseerd en begeleid in en naar ander werk. Twee regionale mobiliteitscentra (Leisure en Logisitiek)_zijn in oprichting
De tussenrapportages van de regio’s worden in februari 2018 verwacht, de resultaten worden verwerkt in een infographic en aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten voorgelegd.

De innovatieve projecten vanuit de regeling ‘Economie en Innovatie Noord-Brabant’ zijn volop in uitvoering. De eerste resultaten zullen medio mei 2018 opgeleverd worden.