• In totaal is er ongeveer 121 mln euro aan projectvolume gerealiseerd via Europese programma’s (55 mln euro) en het Energiefonds ( 66 mln euro). In de provincie Brabant is in 2017 geïnvesteerd in duurzame energie en energiebesparing, waarvan via Europese programma’s (zoals Interreg, HORIZON 2020, OP-Zuid) en het Energiefonds Brabant (via de BOM) een bedrag van samen 16 miljoen euro in 2017. Dit is exclusief de multiplier van geïnvesteerde middelen en investeringen die inwoners en bedrijven hebben gedaan in verduurzaming van bijv. vastgoed, bedrijfsprocessen of vervoer.
  • Besluit GS over het voorkeursalternatief MER Windenergie A16 is eind 2017 genomen.
  • Besluit PS over het Provinciaal InpassingsPlan Windenergie A16 en omgevingsvergunning (gelijktijdig onder de Provinciale Coördinatieregeling) ) is verschoven naar augustus 2018, om de ruimte te geven voor het proces van sociale participatie met het oog op draagvlak en baten voor het gebied.
  • Geothermie BV is opgericht.
  • De businesscase EnergywebXL wordt begin 2018 opgeleverd.
  • Aanvraag SDE+ voor 65ha zon bij Nyrstar is toegekend.
  • Nog niet voor alle 379 provinciale inrichtingen zijn energiemaatregelen beoordeeld en wordt toezicht gehouden op de uitvoering, zoals beoogd. Uit onderzoek bleek dat vergunningen onvoldoende aanknopingspunten hadden om de VTH-taken uit te voeren. Dit knelpunt gaan we in 2018 oppakken door een aanvullende opdracht te verstrekken aan de omgevingsdiensten.
  • In 2017 hebben we een pilot uitgevoerd met Sport Service Noord-Brabant voor 50 sportclubs. Op basis van deze pilot is in 2018 de uitrol naar 200 sportclubs voorzien.
  • Maatregelen ten behoeve van verduurzamen provinciaal vastgoed zijn gestart.
  • De roadmap Nul op de Meter is gereed en ondernemers ontwikkelen hierop projecten.
  • Er zijn 3500 laadpalen gerealiseerd, zoals gepland. Samenwerking met B5 is gestart om middels innovatie versnelling te bewerkstelligen.