Het PMWP kent naast structurele taken ook ambities, die verder gaan dan de structurele taken. Onder de noemers Gezonde fysieke leefomgeving, Veilige fysieke leefomgeving en Groene groei zijn onze partners uitgenodigd om deze ambities samen met ons waar te maken. Dit krijgt o.a. vorm in de afgesloten Green Deals en het Betonakkoord met de vijf grootste Brabantse steden.
Voor de Brabantse Health Deal is met steun van Brabantstad aanvullende programmaleiding georganiseerd om de beoogde beweging op gang te brengen. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten: Samenwerking in West-Brabant gaat goed, in Noordoost-Brabant is vanuit Agrifood een ‘hotspot gezondheid’ benoemd en in Zuidoost Brabant is met omliggende gemeenten van Eindhoven en waterschappen een aantal gebiedsgerichte samenwerkingsopgaven geïnitieerd. Qua instrumentarium wordt gewerkt aan een Toolbox; oplevering hiervan is voorzien begin 2018.

Vanuit Vitale bodem zijn Bodemcafés georganiseerd, met als doel het uitwisselen van kennis en ervaring over het innovatief en duurzaam gebruiken van de Brabantse bodem, Zij werden druk bezocht.

In 2017 zijn twee projecten van start gegaan: Circulaire landbouw St. Anthonis Boxmeer en Carbon Valley in het Groen Woud. Voorts is uitvoering gegeven aan de bestuursopdracht Vitale bodem, die heeft geleid tot een Uitvoeringsplan.

In vervolg op de Green Deal Geothermie is een subsidie in de vorm van garantstelling afgegeven t.b.v. risico’s tot en met de eerste boring van vijf projecten.

De productie van XTC en amfetamines is toegenomen. Hef effect hiervan
was in 2016 in Brabant duidelijk zichtbaar 101 dumpingen t.o.v. 47 in 2015. Met 83 dumpingen in 2017 is er sprake van een lichte daling.

Aan de bestuursopdracht integrale aanpak VTH is uitvoering gegeven. Zo wordt vergunningen-, toezicht - en handhavingsbeleid geïntegreerd en is er een verbinding tussen VTH en de programma's Zorgvuldige veehouderijen, Externe veiligheid en Energie. Samen met de VTH partners in Brabant wordt samengewerkt in het Brabants Platform Omgevingsrecht (BPO) op drie onderwerpen: zorgvuldige veehouderij, Samensterk in Brabant, en asbest.

Het evaluatieonderzoek van de ‘Kaderstellende nota Handhavingskoers 2013-2016, is afgerond. Een nieuw VTH beleid wordt opgesteld. Het rapport “Externe veiligheid in bestemmingsplannen” is vastgesteld. Met dit rapport wordt bewustwording gecreëerd bij gemeenten om het aspect EV vroegtijdig te betrekken bij de planvorming. In diverse projecten wordt samengewerkt met omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s in het kader van het landelijk traject Impuls Omgevingsveiligheid. Het Rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar.

Eindrapport Taskforce Natuurbranden is vastgesteld. Natuurbrandpreventie wordt beschouwd als een onderwerp van belang voor de provincie Noord-Brabant. Daar waar nodig pleegt de provincie inzet om de aanpak van preventie te bevorderen.