Uitgaven

3,91%
€ 51.861
x €1.000
3,91% Complete

Inkomsten

0,08%
€ 1.152
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

45,22%
€ -50.709
x €1.000

Programma 06 Cultuur en samenleving

Het behouden en het versterken van cultuur, erfgoed, sociale veerkracht en sport.

Uitgaven

3,91%
€ 51.861
x €1.000
3,91% Complete

Inkomsten

0,08%
€ 1.152
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

45,22%
€ -50.709
x €1.000

Algemeen beeld van het programma

Terug naar navigatie - Algemeen beeld van het programma

Brabant is een bruisende provincie. Om dat te behouden en te versterken investeren we in een levendige cultuur die jong en oud van binnen en buiten Brabant boeit en bindt, dragen we bij aan de verbindende en verbeeldingskracht van erfgoed en versterken we de sociale veerkracht, zodat Brabanders om kunnen gaan met de veranderende samenleving. Met sport brengen we Brabant in beweging en versterken we de sociale veerkracht en economie in Brabant.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

Circa de helft van de onderuitputting betreft 2 bijdragen aan erfgoedcomplexen Oudenbosch en Fort Sabina die in 2017 niet hebben plaatsgevonden (€ 5,8 mln). Daarnaast zijn is er voor circa € 1,5 mln aan positieve afwikkelingsverschillen a.g.v. eerder verstrekte subsidies. Tot slot zijn een tweetal regelingen (Talentenhub en Makersregeling) later tot stand gekomen dan was voorzien (€ 1,5 mln). Voor het overige een diversiteit aan kleinere onderuitputtingen.

06 Cultuur en samenleving
Bedragen x € 1.000 Begroting 2017 Begroting 2017 Jaarrek. 2017 Verschil
oorspronkelijk na wijziging realisatie begr-realisatie
Programmalasten 53.188 58.601 47.181 11.420
Toegerekende organisatiekosten 4.741 4.609 4.680 -71
Totaal lasten 57.929 63.210 51.861 11.349
Totaal baten 770 879 1.152 273
Saldo van baten en lasten -57.160 -62.331 -50.710 11.622

Cultuur en samenleving op hoofdlijnen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Over de gehele linie liggen de programma’s op koers. Met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Sociale Veerkracht begin 2017 zijn voor alle programma’s de uitvoeringsplannen gereed en is de uitvoering in volle gang.

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan behoud door ontwikkeling van cultureel erfgoed en op de verhalen van Brabant. Met het de aanschaf van de Collse Watermolen van Van Gogh als mooie afsluiting eind 2017. De provincie leverde daar een belangrijke bijdrage aan. Op basis van de vier verhaallijnen en de focus die daarin is aangebracht zijn samen met partners programma’s opgesteld voor de Zuiderwaterlinie en Crossroads (WOII). Ook is herontwikkeling van grote erfgoedcomplexen zoals Catharinadal (mede) mogelijk gemaakt. Ondanks deze inzet blijft de herontwikkelingsopgave vooral voor de verhaallijn Religieus Brabant onverminderd groot: steeds meer kloosters komen leeg en ook de leegstand van kerken is een opgave die samen met het Rijk, gemeenten en tal van partners opgepakt moet worden. Daarbij werken we nauw samen met andere provinciale programma’s zoals het ruimtelijk programma Leegstand.

Voor de toekomst zijn er nog genoeg uitdagingen en ontwikkelingen. Zo heeft het Rijk een bestelwijziging cultuur aangekondigd waarbij stedelijke regio’s een prominentere rol krijgen. Om hierop te anticiperen, is in 2017 een Taskforce Stedelijke regio opgericht: samen met de B5 stemmen we onze werkwijzen en instrumenten op elkaar af, en ontwikkelen we een gemeenschappelijke visie. Met Brabant C heeft de provincie een innovatief instrument ontwikkeld dat de sector ondersteunt om toonaangevender én ondernemender projecten te realiseren. De werkwijze van het fonds is daarmee inspirerend, uniek en innovatief. In 2017 zijn 30 projecten ondersteund. Een succesvol project is het Woo Hah Festival. Dat festival is gedurende 2 jaar door Brabant C geholpen zich te ontwikkelen. Het festival is ondertussen zo gegroeid dat zij verplaatst is naar de Beekse Bergen en we nu in Brabant een internationaal festival hebben dat zonder provinciaal geld functioneert.

Om te zorgen dat ook in de toekomst het belang van cultuur gezien blijft en ervaren wordt, is in 2017 extra ingezet op cultuureducatie. Daardoor nemen nu scholen in 47 gemeenten deel aan dit programma. Ook het programma museumschatjes is uitgebreid, er doen meer basisscholen mee maar voor het eerst waren ook scholen voor voortgezet onderwijs deelnemer. Deze pilot wordt in 2018 verder uitgebreid.

Ook de andere manier waarop we bij sociale veerkracht werken, blijkt effectief te zijn. Inmiddels zijn we aangehaakt bij 75 initiatieven uit de regio. Bij elk project leveren we maatwerk, en we gaan uit van wat het initiatief nodig heeft.

In 2017 is BrabantSport van start gegaan. Een samenwerkingsverband van vijf organisaties, waaronder de provincie, dat zorgt voor meer samenhang en daadkracht om het sportbeleid uit te voeren. De instrumenten om Uniek sporten te faciliteren zijn in 2017 ontwikkeld en inzetgereed. Daarbij versterken we met sport de sociale veerkracht en jagen we de economie aan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

 

CULTUUR

Beleidsprestatie

Indicator

Streefw.

2017

Gerealiseerd ja/nee?

Realiseren van projecten die bijdragen aan het versterken van de buitenschoolse structuur van cultuureducatie

Aantal projecten

4

 

Ja, ruimschoots gehaald. In 2017 zijn op basis van een analyse door Kunstbalie een negental aansprekende projecten geselecteerd die ieder op een andere manier in Brabant werken aan buitenschoolse cultuureducatie. Verdere uitwerking en communicatie vinden in 2018 plaats.

 

Het versterken van een culturele basisinfrastructuur (amateurs en professionals)en cultureel aanbod voor kunst

Cult. instellingen die regionaal van belang zijn meerj. ondersteund

53

Ja, de komende vier jaar zullen 53 culturele instellingen worden ondersteund waarvan 35 professionele en 19 amateurinstellingen.

Het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van kunst door het bieden van ondersteuning zodat talenten na de kunstvakopleiding een positie vewerven in het Brabantse professionele veld

Aantal talenten ondersteund via Talenthub

25

Deels, eind 2017 is de regeling vastgesteld, de toekenningen vinden echter begin 2018 plaats.

Symfonische muziek in Brabant borgen door bij te dragen aan een toekomstbestendig orkest philhamonie zuidnederland

Orkest

1

Ja, de streefwaarde is gehaald door de philharmonie zuidnederland te subsidiëren voor het jaar 2017. In juli 2017 hebben GS het besluit genomen om voor de jaren 2018 en 2019 jaarlijks 2 mln beschikbaar te stellen ten behoeve van doorontwikkeling van de symfonische muziekvoorziening waarbij € 1,5 van het budget is gereserveerd voor philharmonie zuidnederland en €0,5 mln beschikbaar is voor een impuls aan de versterking en verbreding van de klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening in Brabant.

Planontwikkeling voor de ontwikkeling van Brabantse culturele etalageprojecten

Planontwikkel.voor 3 tal programma’s

3

Ja, het themajaar 2017 Van Mondriaan tot Dutch Design was een succes en heeft 78.000 bezoekers uit binnen en buitenland opgeleverd. Tevens is in 2017 gestart met de meerjarige aanpak Van Gogh en zijn de projecten 'Dance' om te komen tot betere samenwerking tussen de dance festivals en ontwikkeling van talenten, en ‘Festivals’ gericht op versterking van de samenwerking op het gebied van marketing van cultuurfestivals gestart.

Participatie in DC Network om internationale verbindingen te leggen tussen cultuur en andere provinciale opgaven door middel van organisatie bijeenkomsten en versterking netwerken

Aantal.netwerk- bijeenkomsten

2

Ja, er is deelgenomen de Reverse Mission in DC regio Rio de Janeiro. Daarnaast zijn er diverse expertmeetings/kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd, gericht op maatschappelijke opgaves onder andere tijdens de Social Innovation Week en Dutch Design Week. Ook is deelgenomen aan het Creativity World Forum in Aarhus (Denemarken).

Via Brabant C Fonds

 

 

 

Netwerken

Aantal initiat.nrs waarmee scout contact heeft

400

Ja, tot en met 2017 heeft de scout contact gehad met 420 initiatiefnemers.

*netwerkbereik passief

Aant.abon.nieuwsbr.

3300

Ja, ruimschoots, in 2017 zijn er 4.300 abonnees op de nieuwsbrief.

*netwerkbereik actief

Deelnemers/gesprekspartners

700

Grotendeels: het actieve netwerkbereik betreft 680 deelnemers/gesprekspartners

Financieren en begeleiden van projecten van initiatiefnemers

Tot.besteed fonds-vermogen

€ 6 mln

Grotendeels: in 2017 is € 5 mln gealloceerd waarvan € 3,9 reeds daadwerkelijk beschikt is en € 1,1 a.d.h.v. het reeds afgegeven positieve advies begin 2018 beschikt zal worden (ten laste van plafond 2017).

 

Aant.toegekende projecten

groot 16 klein 12

Ja: in 2017 zijn 17 grote en 13 kleine projecten. Een deel hiervan (9 projecten) zal daadwerkelijk beschikt worden begin 2018 (wel ten laste van subsidieplafond 2017).

 

 

Omvang multiplier

>=4

Ruimschoots, er is een multiplier van 6,1 gerealiseerd.

ERFGOED

Beleidsprestatie

Indicator

Streefw.

2017

Gerealiseerd ja/nee?

De totstandkoming van uitgeschreven verhalen die leiden tot inspiratie/verbeelding en focus binnen de vier verhalen van Brabant

Uitgewerkte propositie per verhaallijn

Minimaal 3

Ja, de verhaallijnen Religieus Brabant, Innovatief Brabant en Bevochten Brabant zijn grotendeels uitgewerkt. Voor Religieus Brabant werken we in overleg met de ErfgoedBrabant nog het kloosterverhaal uit en ten aanzien van Innovatief Brabant wordt in het kader van het ‘We are Food’- jaar de verhaallijn Food uitgewerkt. Bestuurlijk Brabant (4e verhaallijn) is minder ver gevorderd. Daar wordt gewerkt aan de kapstok om te komen tot must-need-nice.

Netwerk van partijen beheert, ontwikkelt en ontsluit erfgoed voor de toerist (bijvoorbeeld mbt WO-II)

 

 

Ja, voor Bevochten Brabant is het WOII-netwerk van start en zo ook het netwerk rond de Zuiderwaterlinie. Voor het kloosterverhaal gaat is een kwartiermaker aan het werk die ook werkt aan netwerkvorming.

Onrendabele rijksmonumenten worden gerestaureerd

 

 

Ja, Subsidieregeling Cultureel Erfgoed 2016 heeft geleid tot 9 restauratiebijdragen die begin 2017 zijn beschikt. De nieuwe restauratieregeling voor 2017 is in de tweede helft van het jaar opengesteld. De restauratie bijdragen (10 in getal) worden begin 2018 verleend.

Het faciliteren van Erfgoedcomplexen zodat beeldbepalende erfgoedcomplexen, waarvoor de markt geen oplossing heeft, kunnen worden herontwikkeld en voorzien van een nieuwe functie cq gebruik

Invest.voorstellen door GS ingestemd

Geen streefwaarde, afspraken gemaakt over informeren Staten over voortgang

In 2017 is besloten tot investeringen in Religieus Centrum Oudenbosch, 3 Eenheid Velp en Raadhuis in Waalre. Ook zijn de eerste exits in procedure genomen/afgehandeld (Mariadal in Roosendaal, Villa Bergoss in Oss en KVL in Oisterwijk). Zie verder de uitgebreide voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf (bijlage jaarverslag).

Initiatieven in beweging gebracht/tot haalbare initiatieven geleid voor erfgoed breed

 

 

Diverse initiatieven zijn in beweging gebracht. Te denken valt dan bijvoorbeeld bij Zuiderwaterlinie aan 2 events die in 2017 zijn ontwikkeld en in 2018 zullen worden gehouden, de openkerken-dag (ondersteuning/facilitering van een initiatief van een vrijwilligersorganisatie), procesinzet tbv initiatieven gericht op herbestemming van kerken via PBC, bezoekerskaart  “gemaakt in Brabant” waarin industrieel erfgoed, design en pioniers wordem aangegeven.

Initiatieven in beweging gebracht/tot haalbare initiatieven geleid voor programma erfgoedcomplexen

Initiatieven om complexen te herbe-stemmen die in het kader van programma Erfgoedcomplexen zijn gefaciliteerd om te komen tot een haalbare businesscase

Geen streefwaarde, afspraken gemaakt over informeren Staten over voortgang

Er loopt een 13-tal processen waarbij de provincie participeert in een herontwikkelingsopgave van erfgoedcomplexen vanuit de strategie van `beweging stimuleren`. De provincie helpt, afhankelijk van wat met betrokken partijen is afgesproken, bij de planontwikkeling en het in beeld brengen van een mogelijke haalbare business case voor herontwikkeling. Zie verder de uitgebreide voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf (bijlage jaarverslag).

Samenwerking in beheer en toegankelijk maken van collecties voor het publiek

aantal Initiatieven waarbij we komen tot samenwerking

Minimaal 1

Ja, de streekmusea in de Baronie hebben een streeknetwerk gevormd en werken aan het vertellen van een gezamenlijk verhaal op de verschillende locaties en willen de collecties daarop afstemmen. Dit samenwerkingsverband heeft naast een provinciale bijdrage ook een rijkssubsidie ontvangen om het project te ondersteunen. 

Groter aantal collecties zijn aangesloten op de Brabant Cloud en wordt meer gebruikt door ondernemers en instellingen

Aantal collectiestukken

> 700.000

Ja, ruimschoots: er worden continu collecties aan de Brabant Cloud toegevoegd en er zijn meer raadplegingen. Het aantal instellingen dat hun collecties tonen via de Cloud groeit gestaag. Eind 2017 werden circa 1 mln collectiestukken getoond via de Brabant CLoud. Erfgoed Brabant heeft de publiekskant van de Cloud doorontwikkeld in samenhang met de publiekscampagne.

 

Meer nieuwe publieksgroepen in musea in Brabant

 

 

Ja, in 2017 is het bereik van het programma museumschatjes uitgebreid van 40.000 naar 50.000 leerlingen. Inderdaad hebben 50.000 leerlingen van groep 5 t/m 8 zich aangemeld en zij kunnen daardoor gratis naar een van de vele musea in Brabant. In 2017 is een programma voor het voortgezet onderwijs voorbereid. Na besluitvorming binnen de provincie kan dit in het najaar van 2018 starten.

Samenhangend pakket aan instrumenten op het gebied van kennis en onderwijs via de Erfgoed Academie Brabant

 

 

Erfgoed Academie Brabant functioneert en wordt doorontwikkeld. De doorontwikkeling van het instrument (ook in samenwerking met jongeren) heeft in 2017 geresulteerd in meer maatwerk in het cursusaanbod, door met colleges en ontmoetingen aan te sluiten op de thema’s van de 4 verhalen van Brabant en met opleidingen nieuwe doelgroepen te bereiken.

SOCIALE VEERKRACHT

Beleidsprestatie

Indicator

Streefw.

2017

Gerealiseerd ja/nee?
Uitvoering geven aan Sociale Veerkracht Deals in de regio West-Brabant en de middelgrote steden (Oss, Uden, Veghel, Helmond, Waalwijk, Roosendaal, Bergen op Zoom, Oosterhout)

Leren in en versterken van initiatieven

1 Ja, alleen zijn wij in overleg met partners in de focusgebieden samen gaan werken via concrete initiatieven in plaats van via de vorm van regiodeals We bieden ondersteuning aan concrete initiatieven. Bijvoorbeeld op punt van sociaal ondernemerschap, advies, procesondersteuning,  impactmonitoring, netwerkontwikkeling en zichtbaarheid. . Daarvoor hebben we in 2017 met publieke en private partners Stérk Brabant ingericht: matchpoint én lerend netwerk voor sociale veerkracht.
Bouwen aan lerende netwerken om maatschappelijke initiatieven en publiek ondernemerschap in de verschillende maatschappelijke opgaven te professionaliseren en te verduurzamen

Realiseren van een Brabantbreed lerend netwerk;

1 Ja, basis voor het lerende netwerk vormen de partners en initiatieven van Stérk Brabant. Om te versnellen in het leren  is een  Bounce Backathon georganiseerd  en is er intensief samengewerkt met PON, TU/E en Tilburg University en internationaal via project Ithaca.
  Impactmonitoring en kennisontwikkeling 1  Ja, er heeft verdieping en verrijking plaatsgevonden van de Monitor Sociale Veerkracht. Ook is een pilot van start gegaan m.b.t. impactmonitoring. Resultaten worden begin 2018 opgeleverd. Voor alle gemeenten in Noord-Brabant is de kwetsbaarheid van inwoners op wijkniveau in beeld gebracht op kaarten. Tot slot heeft een verkenning plaatsgevonden naar de omvang en impact van betekeniseconomie/ sociaal ondernemen.

SPORT

Beleidsprestatie

Indicator

Streefw.

2017

Gerealiseerd ja/nee?

Via (het netwerk van) de regionale steunpunten voor aangepast sporten zijn  meer mensen met een beperking aan het sporten/bewegen geholpen.

Aantal mensen met een beperking dat duurzaam aan het bewegen/sporten is geholpen

 (50.000 in 2019)

In 2017 zijn het project Wheels2sport (leenfaciliteit voor sporthulpmiddelen) en het project side-events uniek sporten bij grote sportevenementen gestart. Vooruitlopend op de eerste meting o.b.v.  de monitor wordt ingeschat dat van het doel na één jaar ca 20% is gerealiseerd.

Door de provincie ondersteunde sportevenementen resulterend in:

- Additionele bestedingen voor stad/regio en voor Brabant;

- Een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid;

- Een sterker innovatief imago van Brabant;

- Een prikkel om meer te bewegen

- Ondersteuning van sportevenementen voor mensen met een beperking

Aantal ondersteunende sportevenmenten

8

Ja, in 2017 zijn de volgende 12 topsportevenementen ondersteund: Jaarlijkse evenementen: Wereldbeker Veldrijden Hoogerheide, Indoor Brabant (Den Bosch), European Hockey League heren (Eindhoven), Ricoh Open (Den Bosch), Ster ZLM Toer (Hoogerheide en Oss), Worldcup Swimming (Eindhoven), Outdoor Brabant (Breda), NK Skateboarden (Breda), Marathon Eindhoven en Internationale Warandeloop (Tilburg) Incidentele evenementen: European Hockey Club Championship dames en het EK Vrouwenvoetbal.

 

Aantal ondersteunende sportevenmenten voor mensen met een beperking

1

Ja, met ondersteuning van 3 evenementen doelstelling ruimschoots gehaald: Worldcup Rolstoeldansen (Cuijk), Paragames (Breda) en Internationaal Electrisch Rolstoelhockey-toernooi (Eindhoven).  

Sporttalenten geven Brabant gemiddeld een 8 als antwoord op de vraag hoe aantrekkelijk deze provincie is om je als sporter te ontwikkelen

Sporttalenten geven Brabant gemiddeld een 8 als antwoord op de vraag hoe aantrekkelijk deze provincie is om je als sporter te ontwikkelen

 (8 in 2019)

 

 

 

Voortgang activiteiten in het kader van talentontwikkeling: de voorgenomen ontwikkeling van een aanpak voor talentidentificatie heeft niet plaatsgevonden, maar schuift door naar 2018. Wel hebben in 2017 NOC*NSF en diverse sportbonden opnieuw hun commitment aan de talentontwikkelingsprogramma’s in (het CTO/RTO Zuid in) Brabant formeel vastgelegd.

Het Brabantse aandeel in de landelijke populatie topsporters/topsporttalenten is toegenomen

Het Brabantse aandeel in de landelijke populatie topsporters/topsporttalenten is toegenomen

( >=16% in 2019)

Aandeel in 2017 is nog 16%, in 2018 volgt een nieuwe meting. 

Het cluster Sport & Technologie is betrokken in Europese projecten die ten doel hebben via innovatieve toepassingen mensen meer te laten bewegen en bedrijven  nieuwe marktkansen te bieden

Het cluster Sport & Technologie is betrokken in Europese projecten die ten doel hebben via innovatieve toepassingen mensen meer te laten bewegen en bedrijven  nieuwe marktkansen te bieden

1

Ruimschoots gerealiseerd: het cluster Sport & Technologie is betrokken in 3 Europese projecten:

- Nano4Sports - uitvoering Interreg Nl-Vlaanderen project, dat is gericht op de toepassing van de sensortechnologieën van IMEC in producten voor sport en zorg

- EU4Sports – Gezamenlijk project van Europese sportinnovatieclusters, gericht op het ontwikkelen van nieuwe waardeketens en het benutten van internationale kansen voor het in en voor de sport werkende MKB.

- Vitality Living Lab – EFRO/OP-Zuid project gericht op het ontwikkelen van een duurzaam ecosysteem voor datagedreven innovatie en business design op het gebied van sport & vitaliteit.

Relatie met bestuursakkoord

Terug naar navigatie - Relatie met bestuursakkoord

De ambities uit het nieuwe bestuursakkoord zijn voor alle programma’s uitgewerkt in Uitvoeringsprogramma cultuur 2016-2020, Beleidskader Erfgoed 2016-2020, Uitvoeringsagenda Veerkrachtige mensen, veerkrachtig Brabant 2017-2020 en Sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019. 2017 stond vooral in het teken van uitvoering. Eind 2018 wordt het beleid geëvalueerd. Deze evaluatie levert belangrijke input voor de nieuwe bestuursperiode.

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Brabant C Fonds - Cultuur

Brabant C versterkt en vergroot het kunst- en cultuuraanbod van Brabant . Op die manier vergroten we de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brabant en versterken het Brabantse cultuursysteem versterken. In 2017 heeft een evaluatie van de fondsen plaatsgevonden, daarin is ook Brabant C meegenomen. Conclusie was dat het fonds meerwaarde heeft ten opzichte van het overige provinciale instrumentarium en een bijdrage levert aan de doelen van de cultuuragenda en vrijetijdsagenda van Brabant. De middelen van het fonds zijn op dit moment nog niet uitgeput. De werkwijze van het fonds wordt op basis van de verbeterpunten uit de evaluatie in 2018 aangescherpt en nadrukkelijker gericht op vernieuwing van financiering in cultuur. Brabant C gaat bouwen aan netwerken, actief op zoek naar projecten (scouten en aanjagen) én zoekt samen met de aanvragers naar financieringsvormen die passen bij de projecten waarvoor cofinanciering wordt gevraagd. Dat kan een participatie, een garantstelling, een lening of een subsidie zijn. In 2017 is begonnen met een inhoudelijke evaluatie, die in 2018 input levert voor een besluit over de financiën in de 2e tranche.

Stichting Beheer Museumkwartier (SBMK)

Het museumcomplex aan de Verwerstraat en de Waterstraat te ‘s-Hertogenbosch is provinciaal eigendom. De provincie verhuurt het complex aan Stichting Beheer Museumkwartier (SBMK). Deze Stichting is in 2013 opgericht om de provincie te ontzorgen en is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het museumkwartier.
SBMK verhuurt de ruimten in het complex aan de stichting het Noordbrabants Museum, het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, Stichting Erfgoed Brabant en de horecaondernemer Maison van den Boer. Het Depot Bodemvondsten is ook gevestigd in dit complex.

NV Monumentenfonds Brabant

Het NV Monumentenfonds beheert een aantal monumenten. In 2017 is besloten tot uitbreiding van de rol van het Monumentfonds. Het Monumentenfonds gaat zich naast het beheren van monumenten ook richten op het stimuleren van beweging in het erfgoedveld. Dat wil zeggen dat het Monumentenfonds zich ook bezig gaat houden met netwerkvorming, het ondersteunen van burgerkracht, het versterken van de aanwezige dynamiek, het delen van kennis en het aanjagen en verder brengen van creatieve ideeën. Deze rol is belangrijk om maatschappelijke initiatieven rondom erfgoed en monumenten samen met partners verder te brengen. Door dit besluit is ook het aandeelhouderschap van de provincie veranderd. Was dat eerst via de stichting Monumentenfonds, nu is de provincie direct aandeelhouder.

06.01 Cultuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Provinciale Staten hebben door vaststelling van de Cultuuragenda van Brabant
2020 richting gegeven aan het cultuurbeleid voor de komende jaren: Brabant wil een bruisende provincie zijn en blijven, met een levendige cultuur die jong en oud van binnen en buiten Brabant boeit en bindt. We bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter-)nationaal uitblinken.

Met deze agenda willen wij sàmen met belanghebbenden in Brabant een robuust cultuursysteem realiseren met: 

 • een brede basis. Van daaruit komt cultuur dicht bij de Brabander en biedt het hen volop mogelijkheden om kennis te maken met cultuur en zich te ontwikkelen;
 • verbindingen tussen cultuur en haar omgeving. Denk bijvoorbeeld aan inzet van cultuur en creativiteit ten behoeve van andere maatschappelijke opgaven; en
 • een toonaangevende top die zorgt dat cultuur een rol van betekenis speelt in de ambitie om een innovatieve topregio te zijn.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter-)nationaal uitblinken

Terug naar navigatie - Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter-)nationaal uitblinken

Het programma ligt goed op schema. Het versterken van de basisinfrastructuur voor ondersteuning van professionele en amateurkunsten is in 2017 afgerond. Hierbij hebben naast 39 professionele instellingen (visuele en podiumkunsten) voor het eerst 19 organisaties voor provinciebrede amateurkunst meerjarige subsidies ontvangen. Daardoor hebben zij de mogelijkheid om meerjarig te plannen, en dat komt de kwaliteit ten goede. Onze werkwijze voor professionele kunsten en het amateurveld is daarmee vanaf nu gelijk en de basisinfrastructuur cultuur op orde. Daarnaast is er voor de professionele kunsten meer geld vanuit het Rijk meer geld naar Brabant gekomen. Dit is vervolgens gematcht vanuit de Provincie.

Met de nieuwe impulsgeldenregeling en de ondersteuning van een groot aantal innovatieve projecten vanuit Brabant C is ook een bijdrage geleverd aan de vernieuwing van de sector.

Er is een nieuw regeerakkoord, waarin de komende jaren structureel meer Rijksgeld beschikbaar is voor cultuur. Dit naast de eerder aangekondigde stelselherziening van het cultuurbestel na 2020. Met het oog op deze ontwikkelingen is in 2017 een Taskforce Stedelijke Regio opgericht: samen met de B5 is gestart met het afstemmen van elkaars werkwijze en instrumenten, en met het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie.

Tenslotte is het beleid op het gebied van cultuureducatie op scholen geïntensiveerd. Dat heeft geleid tot een sterke toename van het aantal deelnemende gemeenten aan het programma Cultuureducatie met kwaliteit, waarmee cultuureducatie op scholen in het lesprogramma wordt opgenomen.

De ambities uit de Cultuuragenda zijn verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020. Dit programma heeft drie programmalijnen:

 • Programmalijn 1: Provinciale culturele infrastructuur
 • Programmalijn 2: Beweging, experiment, verbinding
 • Programmalijn 3: Kennis, dialoog en netwerken

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
06.01 Cultuur
Bedragen x € 1.000 Begroting 2017 Begroting 2017 Jaarrek. 2017 Verschil
oorspronkelijk na wijziging realisatie begr-realisatie
Lasten 27.656 23.996 21.895 2.101
Baten 148 178 267 89
Saldo van baten en lasten -27.508 -23.818 -21.628 2.190

Toelichting lasten/baten

Terug naar navigatie - Toelichting lasten/baten

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
- Talentontwikkeling cultuur 1.200
- Impulsgelden/Makersregeling 353
- Lagere voorziening nodig voor afdekking eigen vermogen monumentenfonds  485
Overig 63
Totaal afwijking lasten 2.101

Lasten

Talentenhub

In 2017 is de subsidieregeling Talentenhub opengesteld, waarvoor meerjarig (2017/2019) middelen beschikbaar zijn. Hiervan is in 2017, door het later open stellen van de regeling, in 2017 minder uitgegeven dan eerder was voorzien. De middelen dienen echter wel ook in 2018 beschikbaar te blijven ter dekking van de regeling, aangezien alleen het budget van 2018/2019 daarvoor ontoereikend is. Hiervoor is een overhevelingsvoorstel ingediend.

Impulsgelden

Voor zo goed als alle onderdelen van de impulsgelden zijn in 2017 regelingen opgesteld. Uitzondering hierop is de Makersregeling. Deze zal alsnog begin 2018 worden opengesteld.

 

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Totaal afwijking baten 89

Baten

Betreft diverse inkomsten zoals bijdrages van gemeenten t.b.v. ontwikkeling Taskforce Cultuur in BrabantStad verband.

06.02 Erfgoed

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De geschiedenis van Brabant over vijftig jaar nog kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Dát is onze ambitie. Daarom blijven we ons richten op duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant. Deze ambitie is uitgewerkt in het beleidskader De (verbeeldings)kracht van Erfgoed 2016 – 2020.

De (verbeeldings)kracht van erfgoed is uitgewerkt in vier verhalen van Brabant: Innovatief Brabant, Religieus Brabant, Bevochten Brabant en Bestuurlijk Brabant. De provincie kiest focus binnen deze verhalen. Niet alleen vanuit erfgoed, maar ook met oog voor de ruimtelijke en economische ontwikkelingen van Brabant en voor sociale veerkracht. Dat zijn de zaken waar we rekening mee houden bij de inzet van onze provinciale middelen, capaciteit, kennis etc. We werken samen met netwerken zodat initiatieven en energie uit de samenleving worden benut. De verhalen worden zichtbaarder gemaakt voor een breder publiek en de marketingkracht van erfgoed wordt vergroot door een uitgebalanceerde communicatiestrategie.

Naast de inzet op de vier verhalen van Brabant, houden we ook de basis op orde. En waar mogelijk scherpen we onze inzet aan. Onder de basis verstaan we de basisinfrastructuur , de uitvoering van wettelijke taken (archeologie), het beheer van eigen collecties en kennis.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant

Terug naar navigatie - Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant

Het programma loopt grotendeels op schema. Voor de vier verhaallijnen is veel inzet gepleegd via beweging stimuleren en waar nodig is mee geïnvesteerd (zoals bv. Fort Sabina in Moerdijk en Religieus Centrum Oudenbosch). Ook zijn er in samenwerking met gemeenten en waterschappen netwerken gevormd en programma’s opgezet voor herdenking WO II (Crossroads) en de Zuiderwaterlinie. Voor Religieus Brabant wordt het proces van netwerkvorming rond het kloosterverhaal ondersteund. Aandachtspunt is dat de opgave voor kloosters en met name ten aanzien van leegstand kerken onverminderd groot blijft. Tot slot zal, conform planning, in 2018 de inzet op de 4e verhaallijn Bestuurlijk Brabant (kastelen en landgoederen) worden geïntensiveerd. Daarmee realiseren we voor het einde van deze bestuursperiode de beoogde inzet op alle 4 verhaallijnen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
06.02 Erfgoed
Bedragen x € 1.000 Begroting 2017 Begroting 2017 Jaarrek. 2017 Verschil
oorspronkelijk na wijziging realisatie begr-realisatie
Lasten 15.005 23.751 17.116 6.635
Baten 622 604 765 161
Saldo van baten en lasten -14.383 -23.147 -16.351 6.796

Toelichting lasten/baten

Terug naar navigatie - Toelichting lasten/baten

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
- Erfgoedfabriek 6.139
- Versnelling Zuiderwaterlinie  466
- Uitvoering en afwikkeling restauratieregeling 318
- Uitvoeringsinstellingen erfgoed 298
- Procesgelden erfgoed 208
- Beheer Museumkwartier  69
Overig 69
Totaal afwijking lasten 6.635

Lasten

Erfgoedfabriek

In 2017 is besloten om bij te dragen aan de herontwikkeling van erfgoedcomplexen Oudenbosch en Fort Sabina (€5,8 mln). De subsidieaanvragen hiervoor vanuit de betrokken partijen zijn nog niet ontvangen, aangezien betrokken partijen meer tijd nodig bleken te hebben voor uitwerking van de plannen. Naar verwachting zullen de aanvragen in 2018 worden ingediend. Daarnaast zijn er minder procesgelden uitgegeven dan was voorzien (€ 0,34 mln).

Zuiderwaterlinie

Doordat planvorming sneller is verlopen dan voorzien is de voorziene bijdrage niet in 2018, maar nog in 2017 verstrekt. 

Restauratieregeling

Betreft lagere vaststelling van eerder verstrekte subsidies op basis van eindafrekeningen van de vorige regeling en minder beschikkingen o.b.v. de nieuwe regeling vanwege onvoldoende geschikte aanvragen.

Uitvoeringsinstellingen Erfgoed

Betreft grotendeels lagere vaststelling van eerder verstrekte subsidies. Tevens is, o.b.v. de ingediende werkplannen, niet het volledig bedrag wat was gereserveerd voor nieuwe subsidiebeschikkingen nodig gebleken. 

Procesgelden erfgoed

Minder uitgaven voor proceskosten dan was voorzien.

Beheer Museumkwartier

Lagere onderhoudskosten voor beheer Museumkwartier

Overig

Saldo diverse kleinere onderuitputtingen

 

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Totaal afwijking baten 161

Baten

Betreft diverse kleinere inkomsten tbv Erfgoed zoals voor project Demi More, Museumkwartier en bijdrage t.b.v. Provinciaal Depot Beheersysteem.

06.03 Sociale Veerkracht

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Overall gaat het goed met de sociale veerkracht in Brabant, maar niet overál. We versterken de sociale veerkracht in Brabant omdat we willen dat het overál goed gaat en omdat we sociale veerkracht hard nodig hebben om onze andere maatschappelijke opgaves te realiseren. Daarom hebben Provinciale Staten op 18 november 2016 de kaders voor het programma Versterken Sociale Veerkracht vastgesteld. Het programma is uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Veerkrachtige mensen, veerkrachtig Brabant 2017-2020 en de Uitvoeringsagenda 2018 die Gedeputeerde Staten op respectievelijk 14 maart en 11 juli 2017 hebben vastgesteld.

Het programma Versterken Sociale Veerkracht richt zich op twee maatschappelijke doelen:

 • Het versterken van de sociale veerkracht in de samenleving, zodat alle Brabanders delen in en bijdragen aan de goede kwaliteit van leven in onze provincie. We kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak aan de hand van de analyse uit de monitor Sociale Veerkracht in Brabant en starten in de middelgrote steden (Oss, Waalwijk, Meierijstad, Bergen op Zoom, Oosterhout, Helmond, Uden en Roosendaal) en in West-Brabant;
 • Het benutten en laten groeien van sociale veerkracht om maatschappelijke opgaven te versnellen, verduurzamen en draagvlak te geven. We werken in ‘cross-overs’ met verschillende provinciale maatschappelijke opgaven zoals energie, digitale agenda, leegstand, natuur, veerkrachtig bestuur, arbeidsmarktbeleid en omgevingsvisie.

Hierbij staat de ontwerpende aanpak centraal: leren en ontwerpen vanuit praktijk-initiatieven om kennis en vaardigheden door te geven aan nieuwe initiatieven.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
06.03 Sociale veerkracht
Bedragen x € 1.000 Begroting 2017 Begroting 2017 Jaarrek. 2017 Verschil
oorspronkelijk na wijziging realisatie begr-realisatie
Lasten 5.629 5.798 3.642 2.156
Baten - 97 119 22
Saldo van baten en lasten -5.629 -5.701 -3.523 2.178

Toelichting lasten/baten

Terug naar navigatie - Toelichting lasten/baten

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
- Terug ontvangen gelden/afwikkelingsverschillen 1.418
- Uitvoeringskosten, incl. procesgelden 588
- Voedselbank  150
Totaal afwijking lasten 2.156

Lasten

Terug ontvangen gelden/afwikkelingsverschillen

Vanwege de opheffing van stichting Palet is € 0,8 mln terugontvangen van eerder verstrekte subsidie. Ook van stichting Zet is op basis van eerder jaarrekeningresultaat € 0,55 mln terug ontvangen. Tot slot zijn van een 4-tal eerdere projecten uit voorgaande jaren op basis van de eindafrekening middelen terugontvangen (€ 68.000). Aangezien de uitgaaf in eerdere jaren heeft plaatsgevonden leidt dit nu tot positief saldo voor 2017.

Uitvoeringskosten incl. procesgelden

Door de responsieve aanpak zijn in 2017 minder financiële middelen benodigd geweest dan geraamd om de geplande beleidsprestaties te behalen.

Voedselbank

Op basis van een door PS ingediend amendement bij de begroting zijn eerder middelen beschikbaar gesteld voor de Voedselbank. Het gesprek hierover met de Voedselbank is nog gaande. Tot op heden is er nog geen voorstel ontvangen van de Voedselbank voor besteding van deze middelen, passend bij het amendement.

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
- Project SEED 22
Totaal afwijking baten 22

Baten

Betreft inkomsten voor het Europees programma SEED

06.04 Sport

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019 wil:

 • meer mensen met een beperking laten sporten/bewegen;
 • meer internationaal onderscheidend aanbod van sportevenementen, met een duidelijker sociaal-maatschappelijk en economisch rendement;
 • dat sporttalenten Brabant zien als een aantrekkelijke regio om zich te ontwikkelen;
 • innovaties ontwikkelen die mensen verleiden meer te bewegen,  die leiden tot een hogere omzet van het Brabants bedrijfsleven en die Brabant (inter-)nationaal op de kaart zetten.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
06.04 Sport
Bedragen x € 1.000 Begroting 2017 Begroting 2017 Jaarrek. 2017 Verschil
oorspronkelijk na wijziging realisatie begr-realisatie
Lasten 4.898 5.056 4.528 528
Baten - - 1 1
Saldo van baten en lasten -4.898 -5.056 -4.527 529

Toelichting lasten/baten

Terug naar navigatie - Toelichting lasten/baten

 

Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
- Aangepast sporten 338
Sportinnovatie 175
Overig 15
Totaal afwijking lasten 528

Lasten

Aangepast sporten

In 2017 zijn relatief veel inspanningen gepleegd in de randvoorwaardelijke sfeer, zoals het maken van een regeling en het voorbereiden van een communicatiecampagne. Verwachting was dat deze in de tweede helft van 2017 ook tot concrete uitgaven en resultaten zouden leiden. Maar door een uitloop in tijd, gebeurt dit pas in 2018 (en 2019).

Sportinnovatie

Er is in 2017 geen beroep gedaan op het beschikbare budget voor co-financiering grote (Europese) projecten. De drie Europese projecten die gestart zijn, beschikten over voldoende cofinanciering vanuit de Europese programma’s zelf. Een vierde project dat wel een beroep doet op de middelen, is later (begin 2018) beschikt dan voorzien.

Overig

Diverse kleinere onderuitputtingen.

Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging x € 1.000
Totaal afwijking baten 1