De monitor Sociale Veerkracht is verdiept en verrijkt met de toevoeging van een verklaringsmodel. Daardoor weten we welke factoren van invloed zijn op het versterken van de sociale veerkracht. Begin 2018 worden de uitkomsten van de monitor verwacht. Voor alle gemeenten in Noord-Brabant is de kwetsbaarheid van inwoners op wijkniveau in beeld gebracht op kaarten. Deze kaarten zijn bruikbaar voor gemeenten en maatschappelijke organisaties om mee aan de slag te gaan: van data naar dialoog en doen. Zie www.kwetsbaarbrabant.nl. Daarnaast is in 2017 een pilot impactmonitoring gestart gericht op programmaniveau en bij enkele initiatieven. De eerste tussenrapportage wordt in het 1e kwartaal van 2018 opgeleverd. Tot slot voerden we een inventarisatie uit naar de ontwikkeling van de betekeniseconomie/ sociaal ondernemen in Brabant.