De provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose is versneld geactualiseerd. Met de Brabantse Agenda Wonen geven we aan welke accenten de komende jaren van belang zijn bij het bouwen en wonen in Brabant en hoe we ons hiervoor gaan inzetten. Het (sub)regionaal systeem van woningbouwplanning en -programmering wordt vernieuwd. Hierbij spelen bestuurlijke afspraken over realisme én flexibiliteit in de regionale en gemeentelijke woningbouwplanning én het benutten van mogelijkheden voor woningbouw op (toekomstige) inbreidings-, herstructurerings- en transformatielocaties en in leegstaand of leegkomend vastgoed een centrale rol.