In de regionale bedrijventerreinenafspraken van de Brabantse regio’s (2016/2017) is de ambitie vastgelegd om locaties, in het licht van de nieuwe Omgevingswet, vraaggericht te ontwikkelen. Met de pilot ‘Vraaggericht ontwikkelen zeer grootschalige logistiek Hart van Brabant’ is ervaring opgedaan met de werkwijze. Resultaten van de pilot zijn optimalisatie van de regionale samenwerking bij huisvestingsvraagstukken van logistieke bedrijven en nieuwe regionale programmeringsafspraken (september 2017) die de gemeenten Tilburg en Waalwijk voldoende ruimte geven om goed en tijdig te kunnen anticiperen op concrete marktvraag voor zeer grootschalige logistiek. Hierbij is op een vernieuwende manier gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking biedt per 1 juli 2017. In de regio Noordoost-Brabant is een regionaal bedrijvenloket vormgegeven voor een optimale begeleiding van bedrijven met huisvestingsvraagstukken en verbetering van de regionale samenwerking daarbij.
In het Meerjarenprogramma BOM is sinds 2017 een nieuw werkverdeling tussen BOM en provincie vastgelegd, waarbij de BOM zich richt op het ondersteunen van bedrijven en de provincie op locatie- en gebiedsontwikkeling van werklocaties. Om helderheid te creëren over de rol van de provincie in werklocatieontwikkelingen, is in 2017 het Afwegingsmodel werklocaties ontwikkeld. In 2017 is mede door provinciale inzet bij acht campussen een doorontwikkeling gerealiseerd. Het betreft hier Brainport Industries Campus (BIC), Automotive Campus Helmond, Pivot park, AFC Nieuw Prinsenland, Metalot en Spark Campus.
Onze monitor detailhandel geeft gemeenten en regio’s beter inzicht, om proactief te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Zo valt op dat – ondanks de economische groei - vooral in de middelgrote Brabantse binnensteden leegstand een steeds nijpender vraagstuk is.
Het kennisprogramma Samen Hart voor de Zaak bood afgelopen jaar nieuwe inzichten hoe winkel- en centrumgebieden weer vitaal te maken.
Bij een goed woon-, werk- en leefklimaat hoort ook een gezonde detailhandelsstructuur. Als bijdrage aan de regionale afstemming en om onderbouwd ruimte te bieden aan plannen die bijdragen aan innovatie en vernieuwing van het winkelaanbod, is in juni 2017 is een provinciale Retailadviescommissie geïnstalleerd.