Meer

Inhoud

Jaarstukken 2017

Welkom in de webversie van de jaarstukken van provincie Noord-Brabant

U bent op de homepage van de webversie van de Jaarstukken 2017 van de provincie Noord-Brabant.

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de beleids- en begrotingscyclus. Met de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid zoals in de begroting 2017 was opgenomen.

De officiële versie van de Jaarstukken 2017 kunt u hier vinden. Deze officiële versie is door de accountant gecontroleerd en door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

Behandeling door Provinciale Staten: 18 mei 2018.

Legenda

  • Programma 01 Bestuur
  • Programma 02 Ruimte en agrofood
  • Programma 03 Natuur, water en milieu
  • Programma 04 Economie en energie
  • Programma 05 Mobiliteit
  • Programma 06 Cultuur en samenleving
  • Algemeen financieel beleid
1.439.416 Baten (x1000)
1.327.281 Lasten (x1000)
112.135 Saldo (x1000)