In 2017 zijn wij gestart met een nieuwe manier van samenwerken tussen de provincie en regio’s, door in alle vier de regio’s zijn twee ontwikkeldagen gehouden op het gebied van Ruimte en Mobiliteit. Ontwikkeldagen zijn bedoeld om samen met de regio, en zoveel als mogelijk met de triple Helix-partijen, afspraken te maken over beleid en beleidsuitvoering. In 2018 onderzoeken we of ook andere domeinen (o.a. energie) kunnen aansluiten, om samen met de partners in de regio integraal aan de slag te gaan. Deze ontwikkeldagen leiden ook tot een herijking van de bestaande overlegstructuren op regionaal niveau. Zo worden in het komende jaar de overleggen voor Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) en Regionale Ruimtelijke Overleggen (RRO) onderdeel van de regionale ontwikkeldagen en zijn stappen gezet om de bestuurskracht van provincie en regio te vergroten en tegelijkertijd de bestuurlijke drukte terug te dringen. De GS-regiowerkbezoeken zijn ingevuld door de ontwikkeldagen.

Voor wat betreft bestuurlijke vernieuwing hebben we het afgelopen jaar een aantal concrete acties uitgevoerd.
Allereerst hebben we in beeld gebracht bij welke beleidsprogramma’s en projecten we al op een bestuurlijk vernieuwende manier werken. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht besteed aan de wijze waarop jongeren betrokken zijn bij onze organisatie.
In het najaar hebben we een aantal jongeren bij de innovation games op de ESIW in Tilburg gevraagd om na te denken hoe we jongeren structureel kunnen betrekken het provinciaal beleid. Zij hebben voorgesteld om een startup op te zetten, die helpt bij het verzamelen van wensen en vragen van jongeren en het begrijpelijk uitleggen van provinciaal beleid. In het voorjaar van 2018 werken we dit idee samen met de betrokken jongeren uit tot een concreet voorstel.

Daarnaast hebben wij meegewerkt aan de minor ‘Arts & Urbanism’ met derdejaars studenten van de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost. Aan de hand van het thema gezonde verstedelijking hebben de AKV-studenten hun inzichten en statements vertaald in beeldende kunst, film, documentaire of grafisch werk.
Met Provinciale Staten hebben we het gesprek gevoerd over het thema bestuurlijke vernieuwing. Daaruit is naar voren gekomen dat het belangrijk is om aan het begin van het beleidsproces het goede gesprek tussen GS en PS te laten plaatsvinden, om te bepalen op welke manier de samenleving kan worden betrokken bij de beleidsvorming.

In 2017 hebben wij de beleidsvoorbereiding op een aantal terreinen, zoals Toekomst mobiliteit en Omgevingsvisie, op een vernieuwende en interactieve wijze vormgegeven. Daarnaast hebben wij door het werken met 80%-versies voor de Uitvoeringsprogramma’s Energie en Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij gekozen voor een vernieuwende manier van beleidsontwikkeling waarin uw Staten aan de voorkant meer inbreng kunnen leveren.

Ter waarborging van de integriteit van bestuurders zijn ontheffingen verleend, wanneer zij als privépersoon contractuele verplichtingen wensten aan te gaan met de bestuurlijke autoriteit waaraan zij als bestuurder verbonden zijn.