Uitvoeringsprogramma

Eind 2017 hebben we, op basis van het beleidskader 2016-2019, een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de uitvoering van het interbestuurlijk toezicht in 2018. Daarbij hebben we rekening gehouden met wat er in de maatschappij leeft.

Signaleren & interveniëren

In het kader van het systematisch toezicht hebben we alle 64 Brabantse gemeenten beoordeeld op de gebieden archief- en informatiebeheer, financiën, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. De drie waterschappen hebben we beoordeeld op de gebieden archief- en informatiebeheer, financiën en omgevingsrecht. Van 44 gemeenschappelijke regelingen hebben we het archief en informatiebeheer beoordeeld en van 42 regelingen de financiën. Dit verschil wordt veroorzaakt door de verschillende types van gemeenschappelijke regelingen. Ze vallen niet allemaal onder hetzelfde toezichtsregime. Tenslotte hebben we tien klachten van burgers over de gemeentelijke uitvoering van medebewindstaken ontvangen. Deze hadden betrekking op het archief- en informatiebeheer, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. De klachten hebben we naar tevredenheid van de indieners afgehandeld.

Evalueren

In het tweede kwartaal van 2017 hebben we via het jaarverslag gerapporteerd over de in 2016 bereikte resultaten en het bereiken van de gestelde doelen. De resultaten hebben we betrokken bij de toezichtspraktijk in 2017 en bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2018.

Mijlpalen 2017

  • Jaarverslag IBT 2016 – vastgesteld op 18 april 2017;
  • Uitvoeringsprogramma 2018 – vastgesteld op 5 december 2017.