Uitgaven

55,72%
€ 739.545
x €1.000
55,72% Complete

Inkomsten

86,87%
€ 1.250.373
x €1.000
86,87% Complete

Saldo

455,55%
€ 510.828
x €1.000

Algemeen financieel beleid

Uitgaven

55,72%
€ 739.545
x €1.000
55,72% Complete

Inkomsten

86,87%
€ 1.250.373
x €1.000
86,87% Complete

Saldo

455,55%
€ 510.828
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De lasten en baten van de provincie worden toegedeeld aan de verschillende programma’s in de begroting. De begroting en de jaarstukken van de provincie bestaan uit 7 programma’s. Naast de lasten en baten van de programma’s kent de provincie nog algemene lasten en baten die geen directe relatie met een programma hebben.
Tot deze algemene lasten en baten behoren de algemene dekkingsmiddelen en de centrale stelposten.

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Tot de algemene dekkingsmiddelen worden gerekend:

 • de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting;
 • de algemene uitkering uit het provinciefonds;
 • de dividenden;
 • het saldo van de financieringsfunctie;
 • overige algemene dekkingsmiddelen.
Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000 Begroting a.Begroting b.Realisatie Verschil a en b
oorspr. na wijz.
Lasten
Financieringsfunctie 16.190 13.860 12.685 1.175
Overige lasten alg.dekkingsmiddelen 13 13 75 -63
16.203 13.873 12.760 1.113
Baten
Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting 255.700 249.500 250.660 1.160
Uitkering provinciefonds 0 228.949 228.405 -544
Decentralisatie-uitkeringen via provinciefonds 223.928 16.794 19.758 2.963
Dividenden/verkoopopbrengst 30.881 32.434 32.539 105
Financieringsfunctie 113.320 194.915 272.362 77.447
Overige algemene dekkingsmiddelen 10 697 3.033 2.336
623.839 723.290 806.757 83.467
Saldo 607.636 709.417 793.997 84.580

Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting

Terug naar navigatie - Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting

Op basis van de halfjaarcijfers 2017 is de MRB-raming naar beneden bijgesteld van € 253 mln. naar € 249,5 mln. als gevolg van de verhuizing van een groot leasebedrijf en de autonome groei van het wagenpark. De uiteindelijke jaaropbrengst bedraagt € 250,7 mln. wat een voordeling resultaat inhoudt van bijna 0,5%. Deze afwijking heeft te maken met een lichte stijging van de belastingcapacteit in het tweede half jaar.

Eind 2017 stonden in Noord-Brabant ca. 1.378.000 (eind 2016 1.356.500) personen-auto’s geregistreerd en 110.000 (eind 2016 108.800) motoren. Dat betekent een toename van ca.21.500 auto’s ten opzichte van 2016. Er is sprake geweest van een lichte autonome groei van het wagenpark.

Het Ministerie van Financiën stelt jaarlijks een jaarverantwoording over de belastingopbrengsten op voorzien van een accountantsverklaring. Met betrekking tot het jaar 2017 heeft de provincie deze jaarverantwoording op 15 maart 2018 ontvangen. Volledigheidshalve wordt vermeld dat er net als andere jaren een onzekerheid bestaat op de juiste en volledige inning van de opcenten motorrijtuigenbelasting door de Belastingdienst. De informatie van de Belastingdienst is ontoereikend om als provincie de rechtmatigheid en volledigheid van de opbrengsten te kunnen vaststellen.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat er net als andere jaren een onzekerheid bestaat op de juiste en volledige inning van de opcenten motorrijtuigenbelasting door de Belastingdienst. De informatie van de Belastingdienst is ontoereikend om als provincie de rechtmatigheid en volledigheid van de opbrengsten te kunnen vaststellen.

Algemene uitkering Provinciefonds

Terug naar navigatie - Algemene uitkering Provinciefonds

De algemene uitkering uit het provinciefonds is geraamd op € 228,9 mln. Uit de decembercirculaire blijkt dat de uitkering 2017 uitkomt op € 228,4. Deze lichte negatieve afwijking is het gevolg van het actualiseren van de verdeelmaatstaven en het bijstellen van de uitkeringsfactor.

Decentralisatie-uitkeringen (DU) via provinciefonds
Naast de algemene uitkering omvat het provinciefonds diverse decentralisatie-uitkeringen die samenhangen met specifieke beleidsafspraken, veelal vastgelegd in convenanten met het Rijk. In totaal gaat het om een volume van € 19,8 mln. De hieraan gerelateerde uitgaven worden verantwoord op de functionele productgroepen.

Vanaf 2017 worden een aantal grote en structurele DU-uitkeringen (o.a. voor Natuur en Verkeer en Vervoer) uitgekeerd als algemene uitkering. Verschillen tussen de oorspronkelijke begroting en bijgesteld begroting worden hier grotendeels door verklaard. De resterende DU-uitkeringen worden gekarakteriseerd als tijdelijk rijksbijdragen met een specifieke verdeling.

Het verschil tussen de bijgestelde begroting en de realisatie wordt verklaard door de volgende bijgestelde uitkeringen bij de decembercirculaire 2017

 • DU natuur voor hydrologische maatregelen PAS € 636.322
 • Agri Meets Design € 83.000
 • Opruiming drugsafval € 1.000.000
 • MKR Innovatiestimulering € 830.000
 • SmartWayz € 364.000
 • Jong leren eten € 50.000

Dividenden/verkoop opbrengst

Terug naar navigatie - Dividenden/verkoop opbrengst

De dividend en winst-opbrengsten op verkoop van aandelen zijn als volgt te specificeren:

Dividend en verkoopopbrengst
Bedragen x € 1.000 Begroting a.Begroting b.Realisatie Verschil a en b
oorspr. na wijz.
Dividend aandelen Ned Waterschapsbank 27 27 0 -27
Dividend aandelen NV BNG 46 46 66 20
Dividend Eindhoven Airport NV 0 0 113 113
Dividend op aand.in de NV Delta nutsbed. 7 7 0 -7
Dividend netwerkbedrijf Enexis 30.800 31.846 31.846 0
Opbrengst aandelenverkoop 0 0 7 7
Dividend Essent Milieu (Attero) 0 508 508 0
Dividend Oikocredit 0 0 7 7
Opbrengst aandelenverkoop Essent 0 508 508 0
30.881 32.434 32.539 105

Overhead en stelposten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
Overhead en stelposten
Bedragen x € 1.000 Begroting a.Begroting b.Realisatie Verschil a en b
oorspr. na wijz.
Lasten
Onvoorzien 1.308 1.008 0 1.008
- in te zetten begrotingsruimte 19.100 0 0 0
-Indexering loon- en prijscom-pensatie 2.650 0 0 0
- overhead 62.504 62.205 57.543 4.662
- verschillen op kostenplaatsen -699 699
- voorz.dubieuze debiteuren 0 0 -36 36
85.562 63.214 56.809 6.405
Baten
- Inverdieneffect taakst. inhuur en inkoop 2.570 0 0 0
2.570 0 0 0
Saldo -82.992 -63.214 -56.809 6.405

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

In de begroting wordt jaarlijks een stelpost voor onvoorziene lasten van € 1.308.402 opgenomen. PS hebben in 2017 in verband met de viering van koningsdag in Tilburg ingestemd met een bijdrage aan de kosten voor deze viering tot een bedrag van € 300.000, zodat op onvoorzien ultimo 2017 nog € 1.008.402 resteert.

Organisatiekosten (bedrijfsvoering) en Overhead

Terug naar navigatie - Organisatiekosten (bedrijfsvoering) en Overhead

De kosten van de bedrijfsvoering worden gesplitst in 1) directe personeelskosten op programma-activiteiten en 2) overhead.

 1. Van de bedrijfsvoeringkosten is in totaal € 58,3 mln aan organisatiekosten aan de zes programma’s toegerekend.
 2. De overheadkosten die zijn gedefinieerd als alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
  Door een strakke sturing zowel op de realisatie van de provinciale taken binnen het beschikbare capaciteitsbudget, als op de overige bedrijfsvoeringskosten (zie ook paragraaf bedrijfsvoering), komen de kosten t.o.v. de begroting lager uit.

Het verschil op kostenplaatsen betreft de doorwerking van in 2016 te hoog opgenomen investeringen. Deze te hoog opgenomen investeringen zijn na vaststelling van de jaarrekening 2016 gecorrigeerd. Door die te hoog opgenomen investeringen in de jaarrekening 2016 treedt in 2017 een positief verschil op dat naar de resultatenrekening is gebracht.