De subsidie aan de Taskforce Brabant Zeeland is conform hetgeen hierover in het Bestuursakkoord is opgenomen, gecontinueerd voor de jaren 2017-2019 (drie maal € 600.000). Op basis van concrete voorstellen van de Taskforce kan via een subsidieaanvraag per jaar dat bedrag maximaal worden verdubbeld (motie M3a, 15 april 2016).
In 2017 heeft de Taskforce Brabant-Zeeland € 1,2 miljoen euro subsidie gevraagd en toegekend. De provinciale subsidie is in 2017 onder meer ingezet op drie programma’s die begin 2016 door de integrale partners (bestuur, belastingdienst, OM, politie, Taskforce en RIEC) zijn vastgesteld, te weten: vergroten bestuurlijke weerbaarheid, mobiliseren maatschappelijke weerbaarheid en 1 -Smart overheid (big data).