Sitemap

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Voorwoord Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Algemeen hoofdstuk Blz. 6  
Op weg naar 2030 Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Op weg naar 2030 Blz. 9  
Trendbreuk Blz. 10  
Kijk op Brabant Blz. 11  
Kiezen voor Kwaliteit Blz. 12  
Samengevat Blz. 13  
Financiële hooflijnen Blz. 14  
Financieel totaalbeeld Blz. 15  
Toedeling investeringsruimte Blz. 16  
Overzicht lasten en baten Blz. 17  
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 18  
Inleiding Blz. 19  
Wat willen we bereiken? Blz. 20  
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 21  
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 22  
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 23  
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 24  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 25  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 26  
Beleidskaders Blz. 27  
Verbonden partijen Blz. 28  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 29  
Wat mag het kosten? Blz. 30  
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 31  
Inleiding Blz. 32  
Wat willen we bereiken? Blz. 33  
Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken. Blz. 34  
Aanpak Leegstand Blz. 35  
Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 36  
Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven Blz. 37  
Implementatie van de Omgevingswet Blz. 38  
Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering. Blz. 39  
Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 40  
Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar Blz. 41  
Afspraken en agenda Wonen opgesteld Blz. 42  
Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen Blz. 43  
Stimuleren van voldoende planaanbod Blz. 44  
Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties Blz. 45  
Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling Blz. 46  
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 47  
Regie en programmering Blz. 48  
Beleidskaders Blz. 49  
Verbonden partijen Blz. 50  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 51  
Wat mag het kosten? Blz. 52  
Programma 3 Water en bodem Blz. 53  
Inleiding Blz. 54  
Wat willen we bereiken? Blz. 55  
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 56  
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 57  
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 58  
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 59  
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 60  
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 61  
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 62  
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 63  
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast Blz. 64  
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 65  
Schoon grondwater Blz. 66  
Schoon oppervlaktewater Blz. 67  
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 68  
Bodemverbeterings-maatregelen in grote gebieden Blz. 69  
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 70  
Beleidskaders Blz. 71  
Verbonden partijen Blz. 72  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 73  
Wat mag het kosten? Blz. 74  
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 75  
Inleiding Blz. 76  
Wat willen we bereiken? Blz. 77  
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 78  
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 79  
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 80  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 81  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 82  
Herstel van de biodiversiteit Blz. 83  
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 84  
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 85  
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 86  
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 87  
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 88  
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 89  
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 90  
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 91  
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 92  
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 93  
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 94  
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 95  
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 96  
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 97  
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 98  
Beleidskaders Blz. 99  
Verbonden partijen Blz. 100  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 101  
Wat mag het kosten? Blz. 102  
Programma 5 Economie Blz. 103  
Inleiding Blz. 104  
Wat willen we bereiken? Blz. 105  
Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven Blz. 106  
Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups Blz. 107  
Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg) Blz. 108  
Opstellen Economische Visie 2030 Blz. 109  
Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn. Blz. 110  
Vaststellen Actieplan Blz. 111  
Sterkere clusters door internationale samenwerking Blz. 112  
Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 113  
Handelsbevordering, handelsmissies Blz. 114  
Investeringsbevordering, acquisitie Blz. 115  
Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf Blz. 116  
Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces) Blz. 117  
Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering Blz. 118  
Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB Blz. 119  
Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling) Blz. 120  
Beleidskaders Blz. 121  
Verbonden partijen Blz. 122  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 123  
Wat mag het kosten? Blz. 124  
Programma 6 Energie, circulaire samenleving en gezondheid Blz. 125  
Inleiding Blz. 126  
Wat willen we bereiken? Blz. 127  
Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking Blz. 128  
Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers Blz. 129  
Opstellen Regionale Energie Strategieën Blz. 130  
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 131  
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 132  
Mobiliteit Blz. 133  
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie Blz. 134  
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed Blz. 135  
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 136  
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 137  
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 138  
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal Blz. 139  
Mobiliteit Blz. 140  
Optreden als launching customer Blz. 141  
Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting Blz. 142  
Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving Blz. 143  
Mobiliteit Blz. 144  
Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik Blz. 145  
Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik Blz. 146  
Gezondheid Blz. 147  
De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag Blz. 148  
Beleidskaders Blz. 149  
Verbonden partijen Blz. 150  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 151  
Wat mag het kosten? Blz. 152  
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 153  
Inleiding Blz. 154  
Wat willen we bereiken? Blz. 155  
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 156  
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 157  
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 158  
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 159  
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 160  
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 161  
Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB) Blz. 162  
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 163  
Uitwerking van 12 Agrofoodpluimen Blz. 164  
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 165  
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 166  
Uitvoering Brabant bemest beter Blz. 167  
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 168  
Beleidskaders Blz. 169  
Verbonden partijen Blz. 170  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 171  
Wat mag het kosten? Blz. 172  
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 173  
Inleiding Blz. 174  
Wat willen we bereiken? Blz. 175  
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 176  
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 177  
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant Blz. 178  
Gedrag en handhaving Blz. 179  
Infrastructuur Blz. 180  
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 181  
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 182  
Uitvoering OV-concessies Blz. 183  
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 184  
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 185  
Beleidskaders Blz. 186  
Verbonden partijen Blz. 187  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 188  
Wat mag het kosten? Blz. 189  
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 190  
Inleiding Blz. 191  
Wat willen we bereiken? Blz. 192  
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 193  
Knelpunten infrastructuur Blz. 194  
Mobiliteitshubs Blz. 195  
Multimodaal netwerk Blz. 196  
OV-netwerk Blz. 197  
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 198  
Slimme mobiliteit Blz. 199  
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 200  
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 201  
Beleidskaders Blz. 202  
Verbonden partijen Blz. 203  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 204  
Wat mag het kosten? Blz. 205  
Programma 10 Cultuur, erfgoed, samenleving en sport Blz. 206  
Inleiding Blz. 207  
Wat willen we bereiken? Blz. 208  
Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving Blz. 209  
Besluit vervolg Brabant C Blz. 210  
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst Blz. 211  
Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant Blz. 212  
Onderzoek Waarde van Cultuur 2020 Blz. 213  
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 214  
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen Blz. 215  
Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020) Blz. 216  
Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW) Blz. 217  
Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen Blz. 218  
Bevorderen van een sterk blijfklimaat Blz. 219  
Opstellen integrale aanpak blijfklimaat Blz. 220  
Start tweede ronde Brabant Outcomes Fund (BOF) Blz. 221  
Stérk Brabant wordt een zelfstandige community Blz. 222  
Versterken van Brabantse sportinfrastructuur Blz. 223  
Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling Blz. 224  
Oprichten BrabantSportfonds Blz. 225  
Opstellen Sportakkoord Blz. 226  
Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering Blz. 227  
Beleidskaders Blz. 228  
Verbonden partijen Blz. 229  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 230  
Wat mag het kosten? Blz. 231  
Algemeen financieel beleid Blz. 232  
Inleiding Blz. 233  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 234  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 235  
Verbonden partijen Blz. 236  
Wat mag het kosten? Blz. 237  
Stelposten Blz. 238  
Wat mag het kosten? Blz. 239  
Bedrijfsvoering Blz. 240  
Inleiding Blz. 241  
Wat willen we bereiken? Blz. 242  
Algemeen Blz. 243  
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 244  
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 245  
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 246  
Beweging en verfrissing in de organisatie Blz. 247  
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 248  
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 249  
De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming Blz. 250  
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 251  
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 252  
Wat mag het kosten? Blz. 253  
Provinciale heffingen Blz. 254  
Inleiding Blz. 255  
Beleidskaders Blz. 256  
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 257  
Grondwaterheffing Blz. 258  
Nazorgheffing Blz. 259  
Diverse leges Blz. 260  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 261  
Inleiding Blz. 262  
Wat willen we bereiken? Blz. 263  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 264  
Beleidskaders Blz. 265  
Inventarisatie risico's Blz. 266  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 267  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 268  
Inleiding Blz. 269  
Financiering, treasury Blz. 270  
Inleiding Blz. 271  
Beleidskaders Blz. 272  
Wat willen we bereiken? Blz. 273  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 274  
Renteschema Blz. 275  
Verbonden partijen Blz. 276  
Inleiding Blz. 277  
Beleidskader Blz. 278  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 279  
Lijst van verbonden partijen Blz. 280  
Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 281  
Inleiding Blz. 282  
Beleidskaders Blz. 283  
Wat willen we bereiken? Blz. 284  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 285  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 286  
Prognose te verwachten resultaten Blz. 287  
Investeringsagenda Blz. 288  
Inleiding Blz. 289  
Wat willen we bereiken? Blz. 290  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 291  
Wat mag het kosten? Blz. 292  
Europese programma's Blz. 293  
Inleiding Blz. 294  
Wat willen we bereiken? Blz. 295  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 296  
Wat mag het kosten? Blz. 297  
Algemene grondslagen voor begroting en jaarstukken Blz. 298  
Algemene grondslagen Blz. 299  
Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6) Blz. 300  
Reserves (uitwerking financiële verordening art.7) Blz. 301  
Rente Blz. 302  
Salariskosten en toerekening van organisatiekosten Blz. 303  
Indexering Blz. 304  
Algemene uitkering en decntralisatieuitkeringen van het provinciefonds Blz. 305  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 306  
Begrotingsstructuur Blz. 307  
I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 308  
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 309  
II Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 310  
Inleiding Blz. 311  
Weerstandsvermogen Blz. 312  
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 313  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 314  
Inleiding Blz. 315  
Ambtelijk apparaat Blz. 316  
Bestuur Blz. 317  
Geprognosticeerde balans Blz. 318  
Geprognosticeerde balans Blz. 319  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 320  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 321  
II Kengetallen financiële positie Blz. 322  
Inleiding Blz. 323  
Kengetallen financiële positie Blz. 324  
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud