Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Algemeen hoofdstuk Blz. 6
Op weg naar 2030 Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Op weg naar 2030 Blz. 9
Trendbreuk Blz. 10
Kijk op Brabant Blz. 11
Kiezen voor Kwaliteit Blz. 12
Samengevat Blz. 13
Financiële hooflijnen Blz. 14
Financieel totaalbeeld Blz. 15
Toedeling investeringsruimte Blz. 16
Overzicht lasten en baten Blz. 17
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 18
Inleiding Blz. 19
Wat willen we bereiken? Blz. 20
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 21
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 22
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 23
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 24
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 25
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 26
Beleidskaders Blz. 27
Verbonden partijen Blz. 28
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 29
Wat mag het kosten? Blz. 30
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 31
Inleiding Blz. 32
Wat willen we bereiken? Blz. 33
Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken. Blz. 34
Aanpak Leegstand Blz. 35
Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 36
Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven Blz. 37
Implementatie van de Omgevingswet Blz. 38
Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering. Blz. 39
Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 40
Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar Blz. 41
Afspraken en agenda Wonen opgesteld Blz. 42
Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen Blz. 43
Stimuleren van voldoende planaanbod Blz. 44
Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties Blz. 45
Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling Blz. 46
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 47
Regie en programmering Blz. 48
Beleidskaders Blz. 49
Verbonden partijen Blz. 50
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 51
Wat mag het kosten? Blz. 52
Programma 3 Water en bodem Blz. 53
Inleiding Blz. 54
Wat willen we bereiken? Blz. 55
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 56
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 57
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 58
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 59
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 60
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 61
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 62
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 63
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast Blz. 64
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 65
Schoon grondwater Blz. 66
Schoon oppervlaktewater Blz. 67
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 68
Bodemverbeterings-maatregelen in grote gebieden Blz. 69
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 70
Beleidskaders Blz. 71
Verbonden partijen Blz. 72
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 73
Wat mag het kosten? Blz. 74
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 75
Inleiding Blz. 76
Wat willen we bereiken? Blz. 77
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 78
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 79
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 80
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 81
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 82
Herstel van de biodiversiteit Blz. 83
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 84
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 85
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 86
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 87
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 88
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 89
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 90
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 91
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 92
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 93
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 94
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 95
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 96
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 97
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 98
Beleidskaders Blz. 99
Verbonden partijen Blz. 100
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 101
Wat mag het kosten? Blz. 102
Programma 5 Economie Blz. 103
Inleiding Blz. 104
Wat willen we bereiken? Blz. 105
Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven Blz. 106
Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups Blz. 107
Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg) Blz. 108
Opstellen Economische Visie 2030 Blz. 109
Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn. Blz. 110
Vaststellen Actieplan Blz. 111
Sterkere clusters door internationale samenwerking Blz. 112
Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 113
Handelsbevordering, handelsmissies Blz. 114
Investeringsbevordering, acquisitie Blz. 115
Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf Blz. 116
Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces) Blz. 117
Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering Blz. 118
Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB Blz. 119
Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling) Blz. 120
Beleidskaders Blz. 121
Verbonden partijen Blz. 122
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 123
Wat mag het kosten? Blz. 124
Programma 6 Energie, circulaire samenleving en gezondheid Blz. 125
Inleiding Blz. 126
Wat willen we bereiken? Blz. 127
Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking Blz. 128
Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers Blz. 129
Opstellen Regionale Energie Strategieën Blz. 130
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 131
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 132
Mobiliteit Blz. 133
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie Blz. 134
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed Blz. 135
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 136
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 137
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 138
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal Blz. 139
Mobiliteit Blz. 140
Optreden als launching customer Blz. 141
Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting Blz. 142
Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving Blz. 143
Mobiliteit Blz. 144
Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik Blz. 145
Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik Blz. 146
Gezondheid Blz. 147
De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag Blz. 148
Beleidskaders Blz. 149
Verbonden partijen Blz. 150
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 151
Wat mag het kosten? Blz. 152
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 153
Inleiding Blz. 154
Wat willen we bereiken? Blz. 155
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 156
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 157
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 158
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 159
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 160
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 161
Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB) Blz. 162
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 163
Uitwerking van 12 Agrofoodpluimen Blz. 164
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 165
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 166
Uitvoering Brabant bemest beter Blz. 167
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 168
Beleidskaders Blz. 169
Verbonden partijen Blz. 170
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 171
Wat mag het kosten? Blz. 172
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 173
Inleiding Blz. 174
Wat willen we bereiken? Blz. 175
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 176
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 177
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant Blz. 178
Gedrag en handhaving Blz. 179
Infrastructuur Blz. 180
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 181
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 182
Uitvoering OV-concessies Blz. 183
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 184
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 185
Beleidskaders Blz. 186
Verbonden partijen Blz. 187
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 188
Wat mag het kosten? Blz. 189
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 190
Inleiding Blz. 191
Wat willen we bereiken? Blz. 192
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 193
Knelpunten infrastructuur Blz. 194
Mobiliteitshubs Blz. 195
Multimodaal netwerk Blz. 196
OV-netwerk Blz. 197
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 198
Slimme mobiliteit Blz. 199
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 200
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 201
Beleidskaders Blz. 202
Verbonden partijen Blz. 203
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 204
Wat mag het kosten? Blz. 205
Programma 10 Cultuur, erfgoed, samenleving en sport Blz. 206
Inleiding Blz. 207
Wat willen we bereiken? Blz. 208
Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving Blz. 209
Besluit vervolg Brabant C Blz. 210
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst Blz. 211
Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant Blz. 212
Onderzoek Waarde van Cultuur 2020 Blz. 213
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 214
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen Blz. 215
Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020) Blz. 216
Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW) Blz. 217
Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen Blz. 218
Bevorderen van een sterk blijfklimaat Blz. 219
Opstellen integrale aanpak blijfklimaat Blz. 220
Start tweede ronde Brabant Outcomes Fund (BOF) Blz. 221
Stérk Brabant wordt een zelfstandige community Blz. 222
Versterken van Brabantse sportinfrastructuur Blz. 223
Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling Blz. 224
Oprichten BrabantSportfonds Blz. 225
Opstellen Sportakkoord Blz. 226
Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering Blz. 227
Beleidskaders Blz. 228
Verbonden partijen Blz. 229
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 230
Wat mag het kosten? Blz. 231
Algemeen financieel beleid Blz. 232
Inleiding Blz. 233
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 234
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 235
Verbonden partijen Blz. 236
Wat mag het kosten? Blz. 237
Stelposten Blz. 238
Wat mag het kosten? Blz. 239
Paragrafen Blz. 240
Bedrijfsvoering Blz. 241
Inleiding Blz. 242
Wat willen we bereiken? Blz. 243
Algemeen Blz. 244
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 245
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 246
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 247
Beweging en verfrissing in de organisatie Blz. 248
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 249
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 250
De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming Blz. 251
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 252
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 253
Wat mag het kosten? Blz. 254
Provinciale heffingen Blz. 255
Inleiding Blz. 256
Beleidskaders Blz. 257
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 258
Grondwaterheffing Blz. 259
Nazorgheffing Blz. 260
Diverse leges Blz. 261
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 262
Inleiding Blz. 263
Wat willen we bereiken? Blz. 264
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 265
Beleidskaders Blz. 266
Inventarisatie risico's Blz. 267
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 268
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 269
Inleiding Blz. 270
Financiering, treasury Blz. 271
Inleiding Blz. 272
Beleidskaders Blz. 273
Wat willen we bereiken? Blz. 274
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 275
Renteschema Blz. 276
Verbonden partijen Blz. 277
Inleiding Blz. 278
Beleidskader Blz. 279
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 280
Lijst van verbonden partijen Blz. 281
Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 282
Inleiding Blz. 283
Beleidskaders Blz. 284
Wat willen we bereiken? Blz. 285
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 286
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 287
Prognose te verwachten resultaten Blz. 288
Investeringsagenda Blz. 289
Inleiding Blz. 290
Wat willen we bereiken? Blz. 291
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 292
Wat mag het kosten? Blz. 293
Europese programma's Blz. 294
Inleiding Blz. 295
Wat willen we bereiken? Blz. 296
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 297
Wat mag het kosten? Blz. 298
Financiële begroting Blz. 299
Algemene grondslagen voor begroting en jaarstukken Blz. 300
Algemene grondslagen Blz. 301
Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6) Blz. 302
Reserves (uitwerking financiële verordening art.7) Blz. 303
Rente Blz. 304
Salariskosten en toerekening van organisatiekosten Blz. 305
Indexering Blz. 306
Algemene uitkering en decntralisatieuitkeringen van het provinciefonds Blz. 307
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 308
Begrotingsstructuur Blz. 309
I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 310
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 311
II Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 312
Inleiding Blz. 313
Weerstandsvermogen Blz. 314
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 315
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 316
Inleiding Blz. 317
Ambtelijk apparaat Blz. 318
Bestuur Blz. 319
Geprognosticeerde balans Blz. 320
Geprognosticeerde balans Blz. 321
Verleende garanties en waarborgen Blz. 322
Verleende garanties en waarborgen Blz. 323
II Kengetallen financiële positie Blz. 324
Inleiding Blz. 325
Kengetallen financiële positie Blz. 326
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap