Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2020
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Algemeen hoofdstuk
    1. Blz. 7 Op weg naar 2030
     1. Blz. 8 Inleiding
     2. Blz. 9 Op weg naar 2030
     3. Blz. 10 Trendbreuk
     4. Blz. 11 Kijk op Brabant
     5. Blz. 12 Kiezen voor Kwaliteit
     6. Blz. 13 Samengevat
    2. Blz. 14 Financiële hooflijnen
     1. Blz. 15 Financieel totaalbeeld
     2. Blz. 16 Toedeling investeringsruimte
     3. Blz. 17 Overzicht lasten en baten
   3. Blz. 18 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 19 Inleiding
    2. Blz. 20 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 21 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
     2. Blz. 22 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 23 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
      2. Blz. 24 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
     3. Blz. 25 Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 26 Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
    3. Blz. 27 Beleidskaders
    4. Blz. 28 Verbonden partijen
    5. Blz. 29 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 30 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 31 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 32 Inleiding
    2. Blz. 33 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 34 Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken.
      1. Blz. 35 Aanpak Leegstand
      2. Blz. 36 Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact
      3. Blz. 37 Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven
      4. Blz. 38 Implementatie van de Omgevingswet
      5. Blz. 39 Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering.
     2. Blz. 40 Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.
      1. Blz. 41 Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar
      2. Blz. 42 Afspraken en agenda Wonen opgesteld
      3. Blz. 43 Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen
      4. Blz. 44 Stimuleren van voldoende planaanbod
     3. Blz. 45 Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties
      1. Blz. 46 Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling
      2. Blz. 47 Kennisontwikkeling en informatievoorziening
      3. Blz. 48 Regie en programmering
    3. Blz. 49 Beleidskaders
    4. Blz. 50 Verbonden partijen
    5. Blz. 51 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 52 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 53 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 54 Inleiding
    2. Blz. 55 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 56 Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik
      1. Blz. 57 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 58 Concrete aanpak in projecten en gebieden
     2. Blz. 59 Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater
      1. Blz. 60 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      2. Blz. 61 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
     3. Blz. 62 Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten)
      1. Blz. 63 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
      2. Blz. 64 Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast
     4. Blz. 65 Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau
      1. Blz. 66 Schoon grondwater
      2. Blz. 67 Schoon oppervlaktewater
     5. Blz. 68 Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem
      1. Blz. 69 Bodemverbeterings-maatregelen in grote gebieden
      2. Blz. 70 Organiseren bodemnetwerk Brabant
    3. Blz. 71 Beleidskaders
    4. Blz. 72 Verbonden partijen
    5. Blz. 73 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 74 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 75 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 76 Inleiding
    2. Blz. 77 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 78 Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk
      1. Blz. 79 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
      2. Blz. 80 Realisatie ecologische verbindingszones
      3. Blz. 81 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      4. Blz. 82 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
     2. Blz. 83 Herstel van de biodiversiteit
      1. Blz. 84 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
      2. Blz. 85 Bosuitbreiding en bosomvorming
      3. Blz. 86 Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden
      4. Blz. 87 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden
     3. Blz. 88 Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap
      1. Blz. 89 Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken
     4. Blz. 90 Verankering van de natuur in de samenleving
      1. Blz. 91 Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken
     5. Blz. 92 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 93 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 94 Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten
      3. Blz. 95 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving
      4. Blz. 96 Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting
     6. Blz. 97 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 98 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    3. Blz. 99 Beleidskaders
    4. Blz. 100 Verbonden partijen
    5. Blz. 101 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 102 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 103 Programma 5 Economie
    1. Blz. 104 Inleiding
    2. Blz. 105 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 106 Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven
      1. Blz. 107 Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups
      2. Blz. 108 Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg)
      3. Blz. 109 Opstellen Economische Visie 2030
     2. Blz. 110 Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn.
      1. Blz. 111 Vaststellen Actieplan
     3. Blz. 112 Sterkere clusters door internationale samenwerking
      1. Blz. 113 Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 114 Handelsbevordering, handelsmissies
      3. Blz. 115 Investeringsbevordering, acquisitie
     4. Blz. 116 Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf
      1. Blz. 117 Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces)
      2. Blz. 118 Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering
      3. Blz. 119 Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB
      4. Blz. 120 Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling)
    3. Blz. 121 Beleidskaders
    4. Blz. 122 Verbonden partijen
    5. Blz. 123 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 124 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 125 Programma 6 Energie, circulaire samenleving en gezondheid
    1. Blz. 126 Inleiding
    2. Blz. 127 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 128 Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 129 Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers
      2. Blz. 130 Opstellen Regionale Energie Strategieën
     2. Blz. 131 Verminderen broeikasgasemissies
      1. Blz. 132 Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
      2. Blz. 133 Mobiliteit
      3. Blz. 134 We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie
      4. Blz. 135 We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed
     3. Blz. 136 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 137 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      2. Blz. 138 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
     4. Blz. 139 Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal
      1. Blz. 140 Mobiliteit
      2. Blz. 141 Optreden als launching customer
      3. Blz. 142 Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting
     5. Blz. 143 Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving
      1. Blz. 144 Mobiliteit
      2. Blz. 145 Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik
      3. Blz. 146 Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik
     6. Blz. 147 Gezondheid
      1. Blz. 148 De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag
    3. Blz. 149 Beleidskaders
    4. Blz. 150 Verbonden partijen
    5. Blz. 151 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 152 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 153 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 154 Inleiding
    2. Blz. 155 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 156 Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving
      1. Blz. 157 Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen
      2. Blz. 158 Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen
     2. Blz. 159 Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant
      1. Blz. 160 Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000
      2. Blz. 161 Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers)
      3. Blz. 162 Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB)
      4. Blz. 163 Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten
      5. Blz. 164 Uitwerking van 12 Agrofoodpluimen
     3. Blz. 165 Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw
      1. Blz. 166 Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten
      2. Blz. 167 Uitvoering Brabant bemest beter
     4. Blz. 168 Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector
    3. Blz. 169 Beleidskaders
    4. Blz. 170 Verbonden partijen
    5. Blz. 171 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 172 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 173 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 174 Inleiding
    2. Blz. 175 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 176 We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet
      1. Blz. 177 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
     2. Blz. 178 We streven naar nul verkeersdoden in Brabant
      1. Blz. 179 Gedrag en handhaving
      2. Blz. 180 Infrastructuur
     3. Blz. 181 We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers
      1. Blz. 182 Transitie naar gedeelde mobiliteit
      2. Blz. 183 Uitvoering OV-concessies
     4. Blz. 184 We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies
      1. Blz. 185 Verduurzaming mobiliteitssysteem
    3. Blz. 186 Beleidskaders
    4. Blz. 187 Verbonden partijen
    5. Blz. 188 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 189 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 190 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 191 Inleiding
    2. Blz. 192 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 193 We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer
      1. Blz. 194 Knelpunten infrastructuur
      2. Blz. 195 Mobiliteitshubs
      3. Blz. 196 Multimodaal netwerk
      4. Blz. 197 OV-netwerk
     2. Blz. 198 We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.
      1. Blz. 199 Slimme mobiliteit
     3. Blz. 200 We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 201 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 202 Beleidskaders
    4. Blz. 203 Verbonden partijen
    5. Blz. 204 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 205 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 206 Programma 10 Cultuur, erfgoed, samenleving en sport
    1. Blz. 207 Inleiding
    2. Blz. 208 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 209 Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving
      1. Blz. 210 Besluit vervolg Brabant C
      2. Blz. 211 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst
      3. Blz. 212 Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant
      4. Blz. 213 Onderzoek Waarde van Cultuur 2020
     2. Blz. 214 Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed
      1. Blz. 215 (Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen
      2. Blz. 216 Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020)
      3. Blz. 217 Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW)
      4. Blz. 218 Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen
     3. Blz. 219 Bevorderen van een sterk blijfklimaat
      1. Blz. 220 Opstellen integrale aanpak blijfklimaat
      2. Blz. 221 Start tweede ronde Brabant Outcomes Fund (BOF)
      3. Blz. 222 Stérk Brabant wordt een zelfstandige community
     4. Blz. 223 Versterken van Brabantse sportinfrastructuur
      1. Blz. 224 Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling
      2. Blz. 225 Oprichten BrabantSportfonds
      3. Blz. 226 Opstellen Sportakkoord
      4. Blz. 227 Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering
    3. Blz. 228 Beleidskaders
    4. Blz. 229 Verbonden partijen
    5. Blz. 230 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 231 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 232 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 233 Inleiding
    2. Blz. 234 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 235 Algemene dekkingsmiddelen
     2. Blz. 236 Verbonden partijen
     3. Blz. 237 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 238 Stelposten
     1. Blz. 239 Wat mag het kosten?
  3. Blz. 240 Paragrafen
   1. Blz. 241 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 242 Inleiding
    2. Blz. 243 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 244 Algemeen
     2. Blz. 245 Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen
     3. Blz. 246 Slim, snel en effectief samenwerken met partners
     4. Blz. 247 Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers
      1. Blz. 248 Beweging en verfrissing in de organisatie
      2. Blz. 249 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
     5. Blz. 250 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
      1. Blz. 251 De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming
      2. Blz. 252 Tijdige afhandeling van facturen
      3. Blz. 253 Tijdige afhandeling van subsidies
    3. Blz. 254 Wat mag het kosten?
   2. Blz. 255 Provinciale heffingen
    1. Blz. 256 Inleiding
    2. Blz. 257 Beleidskaders
    3. Blz. 258 Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting
    4. Blz. 259 Grondwaterheffing
    5. Blz. 260 Nazorgheffing
    6. Blz. 261 Diverse leges
   3. Blz. 262 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 263 Inleiding
    2. Blz. 264 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 265 Wat gaan we daarvoor doen?
    4. Blz. 266 Beleidskaders
    5. Blz. 267 Inventarisatie risico's
    6. Blz. 268 Inventarisatie weerstandscapaciteit
   4. Blz. 269 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 270 Inleiding
   5. Blz. 271 Financiering, treasury
    1. Blz. 272 Inleiding
    2. Blz. 273 Beleidskaders
    3. Blz. 274 Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 275 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 276 Renteschema
   6. Blz. 277 Verbonden partijen
    1. Blz. 278 Inleiding
    2. Blz. 279 Beleidskader
    3. Blz. 280 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 281 Lijst van verbonden partijen
   7. Blz. 282 Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
    1. Blz. 283 Inleiding
    2. Blz. 284 Beleidskaders
    3. Blz. 285 Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 286 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 287 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 288 Prognose te verwachten resultaten
   8. Blz. 289 Investeringsagenda
    1. Blz. 290 Inleiding
    2. Blz. 291 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 292 Wat gaan we daarvoor doen?
    4. Blz. 293 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 294 Europese programma's
    1. Blz. 295 Inleiding
    2. Blz. 296 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 297 Wat gaan we daarvoor doen?
    4. Blz. 298 Wat mag het kosten?
  4. Blz. 299 Financiële begroting
   1. Blz. 300 Algemene grondslagen voor begroting en jaarstukken
    1. Blz. 301 Algemene grondslagen
    2. Blz. 302 Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6)
    3. Blz. 303 Reserves (uitwerking financiële verordening art.7)
    4. Blz. 304 Rente
    5. Blz. 305 Salariskosten en toerekening van organisatiekosten
    6. Blz. 306 Indexering
    7. Blz. 307 Algemene uitkering en decntralisatieuitkeringen van het provinciefonds
    8. Blz. 308 Opcenten motorrijtuigenbelasting
    9. Blz. 309 Begrotingsstructuur
   2. Blz. 310 I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten
    1. Blz. 311 Autorisatie en overzicht van lasten en baten
   3. Blz. 312 II Uiteenzetting van de financiële positie
    1. Blz. 313 Inleiding
    2. Blz. 314 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 315 Sluitende begroting en structureel evenwicht
   4. Blz. 316 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
    1. Blz. 317 Inleiding
    2. Blz. 318 Ambtelijk apparaat
    3. Blz. 319 Bestuur
   5. Blz. 320 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 321 Geprognosticeerde balans
   6. Blz. 322 Verleende garanties en waarborgen
    1. Blz. 323 Verleende garanties en waarborgen
   7. Blz. 324 II Kengetallen financiële positie
    1. Blz. 325 Inleiding
    2. Blz. 326 Kengetallen financiële positie
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap