Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Voorwoord Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Algemeen hoofdstuk Blz. 10  
Op weg naar 2030 Blz. 11  
Inleiding Blz. 12  
Op weg naar 2030 Blz. 13  
Trendbreuk Blz. 14  
Kijk op Brabant Blz. 15  
Kiezen voor Kwaliteit Blz. 16  
Samengevat Blz. 17  
Financiële hooflijnen Blz. 18  
Financieel totaalbeeld Blz. 19  
Toedeling investeringsruimte Blz. 20  
Overzicht lasten en baten Blz. 21  
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 22  
Inleiding Blz. 23  
Wat willen we bereiken? Blz. 24  
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 25  
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 26  
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 27  
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 28  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 29  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 30  
Beleidskaders Blz. 31  
Verbonden partijen Blz. 32  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 33  
Wat mag het kosten? Blz. 34  
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 35  
Inleiding Blz. 36  
Wat willen we bereiken? Blz. 37  
Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken. Blz. 38  
Aanpak Leegstand Blz. 39  
Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 40  
Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven Blz. 41  
Implementatie van de Omgevingswet Blz. 42  
Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering. Blz. 43  
Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 44  
Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar Blz. 45  
Afspraken en agenda Wonen opgesteld Blz. 46  
Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen Blz. 47  
Stimuleren van voldoende planaanbod Blz. 48  
Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties Blz. 49  
Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling Blz. 50  
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 51  
Regie en programmering Blz. 52  
Beleidskaders Blz. 53  
Verbonden partijen Blz. 54  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 55  
Wat mag het kosten? Blz. 56  
Programma 3 Water en bodem Blz. 57  
Inleiding Blz. 58  
Wat willen we bereiken? Blz. 59  
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 60  
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 61  
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 62  
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 63  
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 64  
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 65  
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 66  
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 67  
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast Blz. 68  
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 69  
Schoon grondwater Blz. 70  
Schoon oppervlaktewater Blz. 71  
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 72  
Bodemverbeterings-maatregelen in grote gebieden Blz. 73  
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 74  
Beleidskaders Blz. 75  
Verbonden partijen Blz. 76  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 77  
Wat mag het kosten? Blz. 78  
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 79  
Inleiding Blz. 80  
Wat willen we bereiken? Blz. 81  
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 82  
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 83  
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 84  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 85  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 86  
Herstel van de biodiversiteit Blz. 87  
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 88  
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 89  
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 90  
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 91  
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 92  
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 93  
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 94  
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 95  
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 96  
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 97  
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 98  
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 99  
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 100  
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 101  
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 102  
Beleidskaders Blz. 103  
Verbonden partijen Blz. 104  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 105  
Wat mag het kosten? Blz. 106  
Programma 5 Economie Blz. 107  
Inleiding Blz. 108  
Wat willen we bereiken? Blz. 109  
Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven Blz. 110  
Een organisatorisch en financieel sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale ups Blz. 111  
Een samenhangend stelsel R&D-programma’s voor het MKB (MIT, OPZuid, Interreg) Blz. 112  
Opstellen Economische Visie 2030 Blz. 113  
Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, in evenwicht zijn. Blz. 114  
Vaststellen Actieplan Blz. 115  
Sterkere clusters door internationale samenwerking Blz. 116  
Bouwen en onderhouden contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 117  
Handelsbevordering, handelsmissies Blz. 118  
Investeringsbevordering, acquisitie Blz. 119  
Een duurzaam en innovatief middelgroot en kleinbedrijf Blz. 120  
Komen tot aanpak via één-overheid van gezamenlijke transities in bredere MKB (proces) Blz. 121  
Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering Blz. 122  
Versterken/uitbreiden doelgroep van bestaande faciliteiten (DVC, BIC, MKB-programma JADS, Campione e.a.) met oog voor o.a. dataficeringskansen MKB Blz. 123  
Zorgen voor een optimale open connectiviteit (als randvoorwaarde verdere economische ontwikkeling) Blz. 124  
Beleidskaders Blz. 125  
Verbonden partijen Blz. 126  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 127  
Wat mag het kosten? Blz. 128  
Programma 6 Energie, circulaire samenleving en gezondheid Blz. 129  
Inleiding Blz. 130  
Wat willen we bereiken? Blz. 131  
Versnellen van de verduurzaming van de energieopwekking Blz. 132  
Doorlopen ruimtelijke (vergunnings)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers Blz. 133  
Opstellen Regionale Energie Strategieën Blz. 134  
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 135  
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 136  
Mobiliteit Blz. 137  
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie Blz. 138  
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed Blz. 139  
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 140  
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 141  
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 142  
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal Blz. 143  
Mobiliteit Blz. 144  
Optreden als launching customer Blz. 145  
Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting Blz. 146  
Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving Blz. 147  
Mobiliteit Blz. 148  
Sluiten of ondersteunen van samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. circulair grondstoffengebruik Blz. 149  
Verkennen mogelijkheden oprichting Brabantse versnellingskamer circulair grondstoffengebruik Blz. 150  
Gezondheid Blz. 151  
De Brabantse leefomgeving is gezonder geworden en nodigt bovendien uit tot gezond gedrag Blz. 152  
Beleidskaders Blz. 153  
Verbonden partijen Blz. 154  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 155  
Wat mag het kosten? Blz. 156  
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 157  
Inleiding Blz. 158  
Wat willen we bereiken? Blz. 159  
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 160  
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 161  
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 162  
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 163  
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 164  
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 165  
Ondersteuning innovatieve trajecten op basis van werkwijze van FoodUp! Brabant/Landbouw Innovatie Campus (LIC)/ Landbouw Innovatie Brabant (LIB) Blz. 166  
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 167  
Uitwerking van 12 Agrofoodpluimen Blz. 168  
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 169  
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 170  
Uitvoering Brabant bemest beter Blz. 171  
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 172  
Beleidskaders Blz. 173  
Verbonden partijen Blz. 174  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 175  
Wat mag het kosten? Blz. 176  
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 177  
Inleiding Blz. 178  
Wat willen we bereiken? Blz. 179  
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 180  
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 181  
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant Blz. 182  
Gedrag en handhaving Blz. 183  
Infrastructuur Blz. 184  
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 185  
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 186  
Uitvoering OV-concessies Blz. 187  
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 188  
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 189  
Beleidskaders Blz. 190  
Verbonden partijen Blz. 191  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 192  
Wat mag het kosten? Blz. 193  
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 194  
Inleiding Blz. 195  
Wat willen we bereiken? Blz. 196  
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 197  
Knelpunten infrastructuur Blz. 198  
Mobiliteitshubs Blz. 199  
Multimodaal netwerk Blz. 200  
OV-netwerk Blz. 201  
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 202  
Slimme mobiliteit Blz. 203  
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 204  
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 205  
Beleidskaders Blz. 206  
Verbonden partijen Blz. 207  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 208  
Wat mag het kosten? Blz. 209  
Programma 10 Cultuur, erfgoed, samenleving en sport Blz. 210  
Inleiding Blz. 211  
Wat willen we bereiken? Blz. 212  
Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving Blz. 213  
Besluit vervolg Brabant C Blz. 214  
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst Blz. 215  
Nieuwe cultuurvisie en uitvoeringsprogramma voor Brabant Blz. 216  
Onderzoek Waarde van Cultuur 2020 Blz. 217  
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 218  
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen Blz. 219  
Actualisatie beleidskader Verbeeldingskracht Erfgoed (2016 - 2020) Blz. 220  
Actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart (CHW) Blz. 221  
Herontwikkelen en instandhouden van beeldbepalende erfgoedcomplexen Blz. 222  
Bevorderen van een sterk blijfklimaat Blz. 223  
Opstellen integrale aanpak blijfklimaat Blz. 224  
Start tweede ronde Brabant Outcomes Fund (BOF) Blz. 225  
Stérk Brabant wordt een zelfstandige community Blz. 226  
Versterken van Brabantse sportinfrastructuur Blz. 227  
Continueren lopende activiteiten op de lijnen uniek sporten, evenementen en talentontwikkeling Blz. 228  
Oprichten BrabantSportfonds Blz. 229  
Opstellen Sportakkoord Blz. 230  
Verdere uitwerking nieuw sportbeleid en start uitvoering Blz. 231  
Beleidskaders Blz. 232  
Verbonden partijen Blz. 233  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 234  
Wat mag het kosten? Blz. 235  
Algemeen financieel beleid Blz. 236  
Inleiding Blz. 237  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 238  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 239  
Verbonden partijen Blz. 240  
Wat mag het kosten? Blz. 241  
Stelposten Blz. 242  
Wat mag het kosten? Blz. 243  
Paragrafen Blz. 244  
Bedrijfsvoering Blz. 245  
Inleiding Blz. 246  
Wat willen we bereiken? Blz. 247  
Algemeen Blz. 248  
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 249  
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 250  
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 251  
Beweging en verfrissing in de organisatie Blz. 252  
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 253  
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 254  
De selectie-eisen en gunningscriteria voor provinciale aanbestedingen die in concurrentie op de markt worden gezet, worden getoetst op circulariteit en energieverduurzaming Blz. 255  
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 256  
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 257  
Wat mag het kosten? Blz. 258  
Provinciale heffingen Blz. 259  
Inleiding Blz. 260  
Beleidskaders Blz. 261  
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 262  
Grondwaterheffing Blz. 263  
Nazorgheffing Blz. 264  
Diverse leges Blz. 265  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 266  
Inleiding Blz. 267  
Wat willen we bereiken? Blz. 268  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 269  
Beleidskaders Blz. 270  
Inventarisatie risico's Blz. 271  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 272  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 273  
Inleiding Blz. 274  
Financiering, treasury Blz. 275  
Inleiding Blz. 276  
Beleidskaders Blz. 277  
Wat willen we bereiken? Blz. 278  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 279  
Renteschema Blz. 280  
Verbonden partijen Blz. 281  
Inleiding Blz. 282  
Beleidskader Blz. 283  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 284  
Lijst van verbonden partijen Blz. 285  
Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 286  
Inleiding Blz. 287  
Beleidskaders Blz. 288  
Wat willen we bereiken? Blz. 289  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 290  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 291  
Prognose te verwachten resultaten Blz. 292  
Investeringsagenda Blz. 293  
Inleiding Blz. 294  
Wat willen we bereiken? Blz. 295  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 296  
Wat mag het kosten? Blz. 297  
Europese programma's Blz. 298  
Inleiding Blz. 299  
Wat willen we bereiken? Blz. 300  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 301  
Wat mag het kosten? Blz. 302  
Financiële begroting Blz. 303  
Algemene grondslagen voor begroting en jaarstukken Blz. 304  
Algemene grondslagen Blz. 305  
Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6) Blz. 306  
Reserves (uitwerking financiële verordening art.7) Blz. 307  
Rente Blz. 308  
Salariskosten en toerekening van organisatiekosten Blz. 309  
Indexering Blz. 310  
Algemene uitkering en decntralisatieuitkeringen van het provinciefonds Blz. 311  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 312  
Begrotingsstructuur Blz. 313  
I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 314  
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 315  
II Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 316  
Inleiding Blz. 317  
Weerstandsvermogen Blz. 318  
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 319  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 320  
Inleiding Blz. 321  
Ambtelijk apparaat Blz. 322  
Bestuur Blz. 323  
Geprognosticeerde balans Blz. 324  
Geprognosticeerde balans Blz. 325  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 326  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 327  
II Kengetallen financiële positie Blz. 328  
Inleiding Blz. 329  
Kengetallen financiële positie Blz. 330