Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico's van de provincie als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin de provincie zowel financieel deelneemt als zeggenschap heeft. De provincie neemt zowel deel in rechtspersonen, tot stand gekomen op grond van de publiekrechtelijke Wet Gemeenschappelijke Regelingen als in rechtspersonen, gestoeld op privaatrechtelijke samenwerkingsvormen.

Deze paragraaf heeft zijn basis in artikel 15 van het BBV en de daarop van toepassing zijnde toelichting. Conform dit artikel bevat deze paragraaf ten minste:

  • de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  • de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
    1. gemeenschappelijke regelingen;
    2. vennootschappen en coöperaties;
    3. stichtingen en verenigingen, en,
    4. overige verbonden partijen.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de provincie middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de provincie.

De provincie Noord-Brabant kan besluiten om een bestuurlijk en financieel belang te houden in organisaties die een bijdrage leveren aan het publiek belang.

Het beleid ten aanzien van verbonden partijen is uitgewerkt in de Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen die op 3 februari 2017 is vastgesteld (PS 86/16). Hierin is het beleid met betrekking tot verbonden partijen geactualiseerd en is toegelicht op welke wijze de provincie de publieke belangen in deze verbonden partijen wil behartigen. Hierin staan ook de overwegingen genoemd om een bestuurlijk en financieel belang aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen. In de nota is vastgelegd om vierjaarlijks de gehele deelnemingenportefeuille te evalueren.

Bestuurlijk belang verbonden partijen

Het bestuurlijk belang bij een verbonden partij uit zich in de invloed die kan worden uitgevoerd bij de verbonden partij. Dit is onder andere stemrecht op besluiten die tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders of ledenvergadering zijn geagendeerd maar ook benoeming van bestuurders en leden van het toezichtsorgaan; de Raad van Commissarissen of raad van toezicht. De mate van invloed per verbonden partij is opgenomen in navolgende tabellen.

Financieel belang verbonden partijen

Het financiële risico van de verbonden partijen is gelijk aan de omvang van het provinciaal aandeel in de deelneming (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen), danwel gelijk aan de (jaarlijkse) bijdrage die de verbonden partij van de provincie ontvangt.
Naast het financieel risico ontvangt de provincie ook inkomsten uit verbonden partijen in de vorm van dividend. Naar verwachting ontvang de provincie in 2020 over het jaar 2019 dividend uit de volgende verbonden partijen: Eindhoven Airport NV en Enexis Holding NV. Het ontvangen dividend wordt als algemeen dekkingsmiddel in de begroting opgenomen.

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Ontwikkelingen

De meest belangwekkende ontwikkelingen bij de verbonden partijen:

Enexis

De doelstellingen van het klimaatakkoord en de Energietransitie leiden tot een spanningsveld. Tegenover een toename van grootschalige opwek van duurzame energie staan de beperkte groeimogelijkheden van het elektriciteitsnet in Nederland. Het behoud van de solide financiële positie is nodig voor de noodzakelijke extra investeringen in het elektriciteitsnet. Daarnaast zijn beleidsmatige keuzes nodig om tot een haalbaar en betaalbaar duurzaam energiesysteem te komen. Enexis participeert in landelijke overleggen en verkenningen en ondersteunt de regio’s in het verzorgingsgebied bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën.
In 2020 zijn er drie leden aftredend uit de Raad van Commissarissen, waarvan één niet herbenoembaar. Voor deze vacature heeft de Aandeelhouderscommissie een versterkt recht van aanbeveling voor de kandidaat die door de Raad van Commissarissen voor benoeming zal worden voorgedragen aan de AvA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders).

Eindhoven Airport

Op 25 april 2019 heeft verkenner Pieter van Geel zijn advies overhandigd aan minister van Infrastructuur en Waterstaat. In dit advies wordt ingegaan op hoe de toekomst van Eindhoven Airport kan worden vormgegeven. In het traject van de Proefcasus Eindhoven Airport heeft Van Geel als onafhankelijke verkenner de verschillende belangen, meningen en feiten afgewogen en een zo breed mogelijk gedragen advies opgesteld. Van Geel geeft in zijn advies – getiteld ‘Opnieuw Verbonden’ – aan dat Eindhoven Airport in samenwerking met de regio actief moet gaan werken aan een kwalitatieve ontwikkeling van de luchthaven in de periode 2020-2030. Daarin staat groei niet langer centraal, maar het sturen op 30% minder geluid in 2030 ten opzichte van 2019. Voor de korte termijn (2020 en 2021) adviseert Van Geel het aantal vliegtuigbewegingen te maximeren op het huidige aantal van 41.500 en het niet laten uitvoeren van vluchten na 23.00 uur. De minister heeft 6 september 2019 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij de adviezen van Van Geel deelt.  De consequenties voor de toekomst worden door Eindhoven Airport in beeld gebracht.

Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf)

Eind 2018 is een nieuwe uitvoeringsagenda opgesteld met als doelstelling om systeemveranderingen te creëren die ervoor zorgen dat het haven- en industrieterrein een innovatief en aantrekkelijk vestigingsmilieu blijft, die zicht ontwikkelt in balans met de omgeving. Deze agenda is in uitvoering genomen en beoogt een versnelling op een aantal specifieke economische en duurzaamheidsthema's in de Havenstrategie Moerdijk 2030. Zie verder: https://www.portofmoerdijk.nl/de-haven/havenstrategie-moerdijk-2030/.

Monumenten Beheer Brabant

Monumenten Beheer Brabant is in het najaar van 2017 gestart met de nieuwe rol “beweging stimuleren”. Medio 2018 is voor deze nieuwe rol het ondernemingsplan “ErfgoedLAB Brabant” vastgesteld. Eind 2019 zal een evaluatie hiervan plaatsvinden. Op grond van deze evaluatie zal eind 2019/ begin 2020 worden besloten of deze nieuwe rol structureel wordt belegd bij Monumenten Beheer Brabant.

Brabant Water

Middels een Statenmededeling zijn de Provinciale Staten van Noord-Brabant geïnformeerd over het besluit dat vrijdag 21 juni 2019 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water is genomen inzake het Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij (TWM)-dossier. Dit besluit houdt in dat de AvA instemt met de bestuurlijke vaststellingsovereenkomst die via een minnelijke oplossing tot stand is gekomen tussen Brabant Water en TWM. Dankzij de reeds in het verleden verstrekte voorschotten kunnen de financiële effecten van de overeenkomst voor 2018 geheel gedekt worden uit het behaalde bedrijfsresultaat van dat jaar. Voor 2019 en verdere jaren zijn de effecten marginaal te noemen. Woensdag 28 augustus jl. heeft de rechtbank conform de overeenkomst vonnis gewezen waarmee er een einde is gekomen aan een bijna 17 jaar lopend dossier.

In februari 2019 heeft Brabant Water met de provincie Noord-Brabant een Bestuursovereenkomst afgesloten inzake de watervoorziening tot 2023. Hierin zijn afspraken gemaakt over onder meer de bedrijfsvoering en onttrekkingen, teneinde te voorkomen dat andere belangen hiervan schade zouden kunnen ondervinden. Onderdeel daarvan is dat Brabant Water gestart is met een 'Deltaplan Waterbesparing', dat via diverse sporen wil bevorderen dat het watergebruik duurzaam en efficiënt is.

Green Chemistry Campus (GCC)

GCC relateert haar maatschappelijke opgave nadrukkelijk aan de relevante maatschappelijke ontwikkelingen zoals de Global Goals van de VN of het klimaatakkoord. Gekoppeld aan de overtuiging dat grondstoffen vanuit biomassa een belangrijke rol gaan spelen in het halen van doelen voor wat betreft CO2 en circulaire economie. Met de omschreven waardepropositie gericht op aanbieden van faciliteiten, advies & expertise, projecten en netwerkdiensten, wil de GCC haar eigen locatie overstijgen en daarmee de verbinding met de regio versterken.

Pivot Park

In 2018 is de governance van Pivot Park herijkt. OLSP Holding en OLSP Vastgoed zijn per 31-12-2018 gefuseerd waarmee per 1-1-2019 Pivot Park Holding is ontstaan. Met de gewijzigde governance is ook het bestuur gewijzigd van een one tier board in een two tier board. In de nieuwe situatie is er sprake van een directeur en een driehoofdige RvC.

Om de financiële toekomst van het Pivot Park veilig te stellen hebben Provinciale Staten besloten om een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van maximaal 13,9 miljoen (voor zowel Pivot Park als OLSP Vastgoed). Het financiële risico van Pivot Park is door deze besluitvorming voor de korte en middellange termijn weggenomen. Echter voor nieuwbouw zal Pivot Park nog naar aanvullende financiering moeten zoeken.

Brabant Startup Fonds

Het Brabant Startup Fonds is voortvarend van start gegaan sinds de oprichting in juni 2018. In het eerste jaar zijn 14 leningen verstrekt aan startups voor een totaal bedrag van € 3,79 miljoen. Verder is in april 2019 de fondsomvang toegenomen, doordat € 2,6 miljoen uit het voormalige Valorisatiefonds Midden & West Brabant is toegevoegd aan het Brabant Startup Fonds. Verdere uitbreiding van het fondsvermogen met externe financiering wordt nagestreefd.

 

Risico's

Een verbonden partij wordt getoetst op aandachtspunten of risico’s op het gebied van beleid, governance of financiën. Bij de toetsing wordt altijd uitgegaan van de meest actuele wet- en regelgeving.
Indien oranje of rood wordt gescoord, wordt dit onderaan de tabel toegelicht. 

Groen  Geen noemenswaardige aandachtspunten of risico’s.
Oranje Aandachtspunten of risico’s die om aandacht of inzet vragen. Dit heeft geen hoge urgentie en de risico’s zijn beperkt. Bijvoorbeeld bestuurswisselingen, statuten die herzien (moeten) worden of licht tegenvallende resultaten.
Rood  Grote aandachtspunten die soms directe actie vereisen en reeds eerder onder de aandacht van PS zijn gebracht. Bijvoorbeeld niet afgedekte financiële risico’s, slecht functioneren bestuur of toezichthouder, als er geen publiek belang (meer) is of tegenvallende resultaten.

In de bijlagenbundel van de Begroting is de ‘Uitwerking Paragraaf Verbonden Partijen’ opgenomen.  In deze bijlage wordt ook nader ingegaan op het Innovatiefonds, Energiefonds, Breedbandfonds, Brabant C fonds, Groen Ontwikkelfonds, Leisure ontwikkelfonds en Brabant Startup Fonds.

 

1. Gemeenschappelijke regelingen

  Naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
1.1 Havenschap Moerdijk (icm Havenbedrijf) programma 5, 6     actief voldoet
1.2 Zuidelijke Rekenkamer programma 1     monitorend voldoet
1.3 Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost programma 8     monitorend voldoet
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant programma 4     actief voldoet
1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant programma 4     actief voldoet
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord programma  4     actief voldoet

1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Financiën: Na enkele verlieslatende jaren is zowel de begrotingen 2018 als 2019 op orde gebracht. Kostendekkende (en dus hogere) uurtarieven maken hiervan deel uit. In combinatie met een toereikend weerstandsvermogen is de financiële basis van de ODBN op orde. Tegelijkertijd is de dienst nog onvoldoende ‘in control’. Daarom is een Meerjarig Ontwikkelplan (MJOP) vastgesteld dat de komende jaren wordt uitgevoerd. Hieruit zal blijken of het lukt om de dienst in financieel goed vaarwater te brengen.

 

2. Vennootschappen en coöperaties

  Naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
2.1 Enexis NV Programma 6     Actief overgangsregime
2.2 CBL Vennootschap BV Programma 5     Actief n.v.t.
2.3 Vordering op Enexis BV Programma 5     Actief n.v.t.
2.4 Verkoop Vennootschap BV Programma 5     Actief n.v.t.
2.5 CSV Amsterdam BV Programma 5     Actief n.v.t.
2.6 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV Programma 5     Actief n.v.t.
2.7 Brabant Water NV Programma 3     Actief overgangsregime
2.8 Eindhoven Airport NV Programma 9     Actief n.v.t.
2.9 BOM Holding BV Programma 5, 6     Actief Voldoet
2.10 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR Programma 2     Actief Voldoet
2.11 Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij, BV TOM Programma 2     Actief n.v.t.
2.12 Business Park Aviolanda BV Programma 5     Actief n.v.t.
2.13 Nederlandse Waterschapsbank NV Programma 3     Monitorend n.v.t.
2.14 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten Programma 1     Monitorend n.v.t.
2.15 PZEM NV Programma 6     Monitorend Voldoet
2.16 Pivotpark Holding BV Programma 5     Actief Voldoet
2.17 Green Chemistry Campus BV Programma 5, 6     Actief Voldoet
2.18 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV Programma 4     Actief Voldoet
2.19 Monumenten Beheer Brabant Programma 10     Actief Voldoet
2.20 Brabant Startup Fonds BV Programma 5     Actief Voldoet
2.21 Breedbandfonds Brabant Programma 5     Actief Voldoet

2.12 Business Park Aviolanda BV

Financiën: De doorontwikkeling van het businesspark vraag om uitbreiding van de clusterontwikkelingsactiviteiten en ontwikkeling van nieuw vastgoed. Hiervoor is inbreng van extra vermogen nodig, vermoedelijk zowel vreemd als eigen vermogen.

2.16 Pivotpark Holding BV

Financiën: Door het besluit van Provinciale Staten van 20 januari 2017 (dossier 92/16) om € 13,9 miljoen ter beschikking te stellen van de Pivot Park organisatie, waartoe Pivot Park behoort, maakt echter dat de financiële zorgen van Pivot Park voor de korte en middellange termijn zijn weggenomen. Omwille van voorzichtigheid wordt de financiering van Pivot Park actief gevolgd.

2.17 Green Chemistry Campus BV

Financiën: Vertragingen bij de governance hebben effect gehad op de bouw en ontsluiting van de campus. Hierdoor kan huurders nog niet alle gewenste faciliteiten worden geboden. Dit heeft effect op de inkomsten die de campus genereert, waardoor de financiële groei vertraging oploopt. Daarnaast ontwikkelt de biobased markt zich minder snel dan verwacht. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het bijstellen van het huidige business plan en een doorkijk op de lange termijn, met als doelstelling om uiterlijk in 2025 financieel op eigen benen te staan.

2.19 Monumenten Beheer Brabant

Beleid: In het najaar 2017 is gestart met de nieuwe rol “beweging stimuleren”. Medio 2018 is voor deze nieuwe rol het ondernemingsplan “ErfgoedLAB Brabant” vastgesteld. Eind 2019 heeft een evaluatie hiervan plaatsgevonden. Op grond van deze evaluatie zal begin 2020 worden besloten of deze nieuwe rol structureel wordt belegd bij Monumenten Beheer Brabant.

 

3. Stichtingen en verenigingen

  naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging) Programma 1     Monitorend Voldoet
3.2 INPA Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging) Programma 1     Monitorend Voldoet
3.3 Stichting Brabant C Fonds Programma 10     Actief Voldoet
3.4  Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen Programma 2     Actief n.v.t.
3.5 Stichting Beheer Museum Kwartier Programma 10     Actief Voldoet
3.6 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant Programma 5     Actief Voldoet
3.7 Stichting Brainport Smart District Programma  2     Actief Voldoet

 

4. Overige verbonden partijen

    Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Programma 4     Actief Voldoet

4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen

Financiën: In 2018 is de egalisatiereserve negatief geworden wordt doordat het netto resultaat van de belegde voorziening in het Nazorgfonds langere tijd is achtergebleven bij de jaarlijkse oprenting van de voorziening (5,06%). Op basis va de voorlopige jaarcijfers van het Nazorgfonds bedraagt het tekort per ultimo 2018 € 1,2 miljoen. In samenhang met de uitkomsten van de ALM studie zal dit risico worden meegenomen in  het proces van risicomanagement. In dat kader zal ook de hoogte van de nodige voorziening voor deze startplaatsen moeten worden geëvalueerd.

Lijst van verbonden partijen

Terug naar navigatie - Lijst van verbonden partijen

1. Gemeenschappelijke regelingen

Belang

  Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar / inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel
1.1 Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf) Moerdijk Van Merrienboer / Van Gruijthuijsen lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 50,00%
1.2 Zuidelijke rekenkamer Eindhoven Programmaraad lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 50,00%
1.3 Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost Oss Van der Maat* lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 8,33%
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Tilburg Grashoff* lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 43,00%
1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant Eindhoven Grashoff* lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 45,00%
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord 's-Hertogenbosch Grashoff* lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 37,00%

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend en versterken elkaar

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Gemeenschappelijke regeling Lening
Garantstelling Eigen vermogen
per 1-1 2020
Eigen vermogen
per 31-12 2020
Vreemd vermogen
per 1-1 2020
Vreemd vermogen
per 31-12 2020
1.1 Havenschap Moerdijk   280.000 97.265 97.265 161.088 161.088
1.2 Zuidelijke rekenkamer     104 104 220 220
1.3 Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost     532 532 316 316
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant     1.838

1.815

4.058 4.057
1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant     1.515 1.515 3.616 3.466
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord     10.453 10.657 12.792 12.753

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2018 of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2019.

 

2. Vennootschappen en coöperaties

Belang

bedragen x € 1.000
  Vennootschappen en coöperaties Vestigingsplaats Portefeuille
(eigenaar / inhoud)
Bestuurlijk belang Aandeel Nominale waarde Agio Gestort Boekwaarde
2.1 Enexis NV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer/Spierings stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC / lid AHC 30,80% 46.144 - 46.144 -
2.2 CBL Vennootschap BV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / lid AHC 30,80% 6 - 6 6
2.3 Vordering op Enexis BV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / lid AHC 30,80% 6 - 6 6
2.4 Verkoop Vennootschap BV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / lid AHC 30,80% 6 - 6 6
2.5 CSV Amsterdam BV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / lid AHC 30,80% 6 - 6 6
2.6 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / lid AHC 30,80% pm - - -
2.7 Brabant Water NV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer / Grashoff Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC / lid AHC 31,60% 88 - 88 -
2.8 Eindhoven Airport NV Eindhoven Van Merrienboer / Van der Maat Stemrecht / voordrachtsrecht Lidmaatschap RvC 24,50% 1.112 - 556

-

2.9 BOM Holding BV Tilburg Van Merrienboer / Van Gruijthuijsen stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC 100% 1 31.327 31.328 31.328
2.10a Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR 's-Hertogenbosch Van Gruijthuijsen / Van Merrienboer Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 100% 30 89 119 110
2.10b CV ORR I 's-Hertogenbosch Van Gruijthuijsen / Van Merrienboer Stemrecht / Commanditair vennoot 99% 743 4.958 5.700 5.498
2.10c CV ORR II 's-Hertogenbosch Van Gruijthuijsen / Van Merrienboer Stemrecht / Commanditair vennoot 99% 743 19.500 20.243 19.500
2.11a Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij, BV TOM 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 50% 9 - 9 -
2.11b CV TOM 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht / Commanditair vennoot 49,75% 448 - 448 -
2.12 Business Park Aviolanda BV Woensdrecht Van Merrienboer / Van Gruijthuijsen Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 60% 11 6.477 6.488 6.488
2.13 Nederlandse Waterschapsbank NV 's-Gravenhagen Van der Maat* Stemrecht 0,12% 22 - 8 -
2.14 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 's-Gravenhagen Van der Maat* Stemrecht 0,07% 100 - 100 -
2.15 PZEM NV Middelburg Van Merrienboer* Stemrecht 0,05% 4 - 4 -
2.16 Pivotpark Holding BV Oss Van Merrienboer / Van Gruijthuijsen Stemrecht 70,73% 18 - 18 -
2.17 Green Chemistry Campus BV Bergen op Zoom Van Merrienboer / Van Gruijthuijsen Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 60% 11 2.300 2.311 2.300
2.18 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 's-Hertogenbosch Van Merrienboer / Grashoff Stemrecht 100% - - - -
2.19 Monumenten Beheer Brabant 's-Hertogenbosch Van Merrienboer / Van der Sloot Stemrecht 72% 2.058 - 2.058 2.058
2.20 Brabant Startup Fonds BV Tilburg Van Merrienboer / Van Gruijthuijsen Stemrecht 100% - - - -
2.21 Breedbandfonds Brabant 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Stemrecht 100% - - - -

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend en versterken elkaar

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Vennootschappen en coöperaties Lening
Garantstelling

Eigen vermogen
per 1-1 2020

Eigen vermogen
per 31-12 2020
Vreemd vermogen
per 1-1 2020
Vreemd vermogen
per 31-12 2020
Resultaat
na belasting
Dividend
2.1 Enexis NV     4.021.000 4.021.000 4.021.000 4.021.000   30.800
2.2 CBL Vennootschap BV     90 90        
2.3 Vordering op Enexis BV     -2 -2 356.324 356.324    
2.4 Verkoop Vennootschap BV     113 113 57 57    
2.5 CSV Amsterdam BV     749 749 68 68    
2.6 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV     1.605 1.605 23 23    
2.7 Brabant Water NV     635.876 635.876 456.765 456.765    
2.8 Eindhoven Airport NV     100.064 100.064 26.755 26.755   113
2.9 BOM Holding BV 112.279   50.559 50.309 128.484 150.074    
2.10 a Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR     363 363 56 56    
2.10 b CV ORR I     8.008 8.008 488 488    
2.10 c CV ORR II   50.000 1.696 1.696 16.760 16.760    
2.11 a Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij, BV TOM     -13.948 -13.948 35.003 35.003    
2.11 b CV TOM 9.814 3.340 -12.323 -12.323 39.703 39.703    
2.12 Business Park Aviolanda BV 1573   11.974 11.974 13.180 13.180    
2.13 Nederlandse Waterschapsbank NV 50.000   1.726.000 1.726.000 81.989.000 81.989.000   pm
2.14 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 149.800   4.258.000 4.258.000 133.251.000 133.251.000   pm
2.15 PZEM NV     1.280.733 1.280.733 955.487 955.487    
2.16 Pivotpark Holding BV 17.602   -7.278 -7.278 12.227 12.227    
2.17 Green Chemistry Campus BV 3.442   746 746 1.445 1.445    
2.18 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV         1.098 1.098    
2.19 Monumenten Beheer Brabant 7.123   178 178 9.274 9.274    
2.20 Brabant Startup Fonds BV 10.000       3.000 3.000    
2.21 Breedbandfonds Brabant 4.527       4.124 4.124    

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2018 of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2019.

 

3. Stichtingen en verenigingen

Belang

  Stichtingen en verenigingen Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar / inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging) 's-Gravenhagen Van Gruijthuijsen* Lid van het bestuur 9,63%
3.2 INPA Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging) Brussel Van Gruijthuijsen* Lid van het bestuur 8,33%
3.3 Stichting Brabant C Fonds Tilburg Van Merrienboer / Van der Sloot Benoeming schorsing en ontslag leden RvT 100%
3.4  a Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen (Havenmeester) 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Lid van het bestuur 50%
3.4 b Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen (Hoven Noord) 's-Hertogenbosch Van Merrienboer* Lid van het bestuur 50%
3.5 Stichting Beheer Museum Kwartier 's-Hertogenbosch Van der Sloot* Benoeming schorsing en ontslag leden RvT 75%
3.6 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant Oisterwijk Van Merrienboer/Van Gruijthuijsen Lid van het bestuur 50%
3.7 Stichting Brainport Smart District Helmond Van Merrienboer* Lid van het bestuur 25%
3.8 Stichting La Vuelta Holanda Utrecht Van der Sloot* Lid van het bestuur 15%

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend en versterken elkaar

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Stichtingen en verenigingen Lening
Garantstelling Eigen vermogen
per 1-1 2020
Eigen vermogen
per 31-12 2020
Vreemd vermogen
per 1-1 2020
Vreemd vermogen
per 31-12 2020
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging)   360 5.429 5.429 21.795 21.795
3.2 INPA Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging)     171 171 147 147
3.3 Stichting Brabant C Fonds     1.080 1.080 2.371 2.371
3.4  a Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen (Havenmeester)     3.394 3.394 7 7
3.4 b Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen (Hoven Noord)     1.041 1.041 6 6
3.5 Stichting Beheer Museum Kwartier     100 100 765 765
3.6 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant     2.883 2.883 665 665
3.7 Stichting Brainport Smart District     0 0 1.081 1.081
3.8 Stichting La Vuelta Holanda, opgericht in 2019, hier zijn nog geen jaarstukken van opgeleverd.            

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2018 of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2019.

 

4. Overige verbonden partijen

Belang

bedragen x € 1.000
  Overige verbonden partijen Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar / inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel Nominale waarde
Agio
Gestort
Balanswaarde
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen 's-Hertogenbosch Van der Maat / Grashoff GS vormen Algemeen Bestuur,
twee gedeputeerde vormen Dagelijks Bestuur
100% 22   8  

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Overige verbonden partijen Lening Garantstelling Eigen vermogen
per 1-1 2020
Eigen vermogen
per 31-12 2020
Vreemd vermogen
per 1-1 2020
Vreemd vermogen
per 31-12 2020
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen     101.709 101.709 25.937 25.937

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2018 of de gepresenteerde halfjaarcijfers 2019.

 

5. Investeringsfondsen voor Brabant

  Fonds Fondsomvang x € 1 mln Looptijd Revolverendheid Multiplier Portefeuille
5.1 Innovatiefonds Brabant 125 2037 Nominaal ≥ 3 Van Gruijthuijsen
5.2 Energiefonds Brabant 60 2037 Nominaal ≥ 4 Spierings
5.3 Brabant C fonds 34 2022 Beperkt (oplopend van 15 naar 32 % in 2021 ≥ 3 Van der Sloot
5.4 Groen Ontwikkelfonds voor Brabantse natuur 240 2029 Niet of nauwelijks ≥ 2 Grashoff
5.5 Leisure Ontwikkel fonds Brabant 5 2027 Beperkt (33-66%) ≥ 2 Van Gruijthuijsen
5.6 Brabant Startup Fonds 10 2033 50% ≥ 3 Van Gruijthuijsen