Gedeputeerde
Merrienboer Erik, van

Per woningmarktgebied zijn de kwantitatieve, kwalitatieve én ruimtelijke afspraken over de regionale woningbouwplanning en -programmering herijkt en (zo nodig) geactualiseerd en is een regio-specifieke, uitvoeringsgerichte agenda opgesteld. Afspraken en agenda zijn gericht op een realistisch, vraaggericht en flexibel planaanbod voor woningbouw, met ruimte voor nieuwe woonvormen en op een optimale inzet van het woningbouwprogramma op binnenstedelijke (transformatie)locaties en het herbestemmen van leegstaand vastgoed.