Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen van de provincie opgenomen:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat mag dit kosten?

In de paragrafen wordt het beleid op een aantal specifieke onderdelen uiteengezet. De paragrafen geven daarmee een dwarsdoorsnede van de programma’s op deze onderdelen.
Op grond van het BBV zijn zeven paragrafen voorgeschreven. Naast de verplichte paragrafen zijn ook de paragrafen "Investeringsagenda" en "Europese programma’s" opgenomen.

Onder de button "Meer" rechts op scherm is het statenvoorstel met bijlagen opgenomen.
Ook kunnen hier eerder gepubliceerde planning- en controldocumenten worden geselecteerd, zoals de jaarstukken 2018 en de bestuursrapportage 2019.