Verleende garanties en waarborgen

Verleende garanties en waarborgen

Terug naar navigatie - Verleende garanties en waarborgen

Buiten de balans worden in de jaarrekening de borg- en garantstellingen toegelicht.
De gewaarborgde geldleningen en de door de provincie afgegeven garanties zijn opgenomen in de bijlagenbundel-bijlage 13.

Verleende garanties en waarborgen

 

Bedragen x € 1.000

Jaarrek.2018

Begr.2019

Begr.2020

Gemeenschappelijk gewaarborgde geldleningen aan het Nationaal groenfonds*

7.009

3.773

1.127

Overige garantieverplichtingen**

116.494

113.557

81.579

 

123.504

117.330

82.706

* De provincie Noord-Brabant heeft een aandeel van 13,1% in de gemeenschappelijk (met andere provincies) gewaarborgde geldleningen aan het nationaal groenfonds. Het aandeel van Noord-Brabant is in bovenstaande tabel vermeld. De specificatie is opgenomen in de bijlagenbundel-bijlage 13a Gemeenschappelijk gewaarborgde geldleningen.

** De hier opgenomen bedragen betreffen de door de provincie afgegeven garanties waarop de reeds gerealiseerde aanspraken in mindering zijn gebracht. De specificatie hiervan is opgenomen in de bijlagenbundel-bijlage 13b Garantieverplichtingen.