Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit

We werken aan het meest betrouwbare, slimme, duurzame en veilige mobiliteitssysteem van Europa om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden.

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We werken aan een veilig, robuust, slim en duurzaam mobiliteitssysteem voor Brabant.

Een mobiliteitssysteem voor inwoners, bedrijven en bezoekers dat iedereen in staat stelt mee te doen aan de samenleving en bovendien onze economie versterkt.

Dat het goed gaat met Brabant is ook te merken op onze wegen en fietspaden, in de bussen en treinen. De sterke economische positie van Noord-Brabant zorgt voor een toenemende druk op de provinciale infrastructuur en het openbaar vervoer. Tegelijkertijd zorgen veranderingen in de Brabantse demografie ook voor verschuivingen in het OV-gebruik. En met ons drukke wegennet voeren we al jaren de lijst aan als provincie met de meeste verkeersdoden. Ook de gevolgen van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. We zien het als onze verantwoordelijkheid om vanuit de basistaken van mobiliteit een bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid zorgen we voor een goede basisinfrastructuur voor de mobiliteit in Brabant via:

- Beheer en onderhoud van het provinciale wegennet

De provincie is verantwoordelijk voor de regionale bereikbaarheid en is wettelijk verplicht haar wegen te onderhouden. De provincie houdt een provinciaal wegennet in stand door: 

 • het onderhouden en beheren van provinciale wegen en fietspaden;
 • het verbeteren van de verkeersveiligheid op provinciale wegen en fietspaden;
 • het oplossen van kleine knelpunten in het regionale wegennet;
 • het op orde hebben en houden van mobiliteits- en verkeersdata.

Voor een beschrijving van de provinciale infrastructuur verwijzen we naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen in deze begroting.
Het beleid en de ambities zijn vastgelegd in Kwaliteit Onderhoud Provinciale Infrastructuur (KOPI).

- OV-concessies en transitie naar gedeelde mobiliteit

We zien het OV als een verbindende schakel in het Brabants mobiliteitsnetwerk dat bijdraagt aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van onze provincie.

De provincie is wettelijk bevoegd om de concessies te verlenen aan vervoerders voor het regionale openbaar vervoer en regie te voeren op de uitvoering ervan. Samen met de vervoerders zorgen we voor een zo goed mogelijke dienstregeling voor het stad- en streekvervoer, Buurtbus en regiotaxi.

De komende jaren gaat er veel veranderen in de mobiliteit en zien we een gestage toename van het aantal OV-reizigers. Daarom zetten we flink in op een trendbreuk van het huidige OV naar gedeelde mobiliteit op maat om het OV flexibel, toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Dat vraagt om investeringen in een betrouwbaar hoogwaardig openbaar vervoer-netwerk als de ruggengraat van het OV-systeem in Brabant (programma 09). We vullen dit aan met maatwerk van slimme mobiliteitsoplossingen en deelconcepten.

Het beleid en de ambities zijn vastgelegd in de visie 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk'.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet

Terug naar navigatie - We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet

Vanuit de kernwaarden veilig, bereikbaar, leefbaar en duurzaam.

Indicator:

 • De staat en inrichting van de provinciale wegen worden positief gewaardeerd door de Brabantse burger (waardering WOW >= 7).

Wat gaan we daarvoor doen?

We streven naar nul verkeersdoden in Brabant

Terug naar navigatie - We streven naar nul verkeersdoden in Brabant

Door het verbeteren van de verkeersveiligheid met een integrale aanpak gericht op de pijlers gedrag, handhaving en infrastructuur.

Indicatoren:

 • Dodelijk verkeersslachtoffers in Brabant (aantal)
 • Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen (aantal)
 • Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen (aantal per reizigerskilometer)

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers

Terug naar navigatie - We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers

Indicatoren:

 • Uitvoering OV-concessies: Klanttevredenheidscijfer OV-klantenbarometer (>= vorig jaar)
 • Transitie naar gedeelde mobiliteit: indicator nader te bepalen n.a.v. uitwerking adaptieve uitvoeringsagenda gedeelde mobiliteit (vastgesteld in begroting 2021)

Wat gaan we daarvoor doen?

We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies

Terug naar navigatie - We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies

Bij de uitvoering van onze wettelijke taken voor mobiliteit leveren we een bijdrage aan het realiseren van doelstellingen uit het klimaatakkoord.

Indicator

 • Totale emissie broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten (in absolute aantallen in tonnen uitstoot)

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit dit begrotingsprogramma worden onderstaande verbonden partijen ingezet:

 • Gemeenschappelijke regeling ‘Kleinschalig Collectief Vervoer Noord-Oost Brabant’
 • Eindhoven Airport

Nadere informatie over verbonden partijen staat in de paragraaf Verbonden partijen.

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
 • In verband met de transitie naar gedeelde mobiliteit en de nieuwe concessie West zijn mogelijk frictiekosten te verwachten.
 • Bij de jaarrekening 2018 is een voorziening gevormd voor bodemsanering bij de steunpunten.
 • Bij het statenvoorstel bij KOPI is aangekondigd dat in de toekomst mogelijke meer (structurele) middelen nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. Bodemverontreiniging steunpunten: bij jaarrekening voorziening gevormd.

Nadere informatie over financiële risico’s en risicomanagement staat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

08

Basisinfrastructuur mobiliteit

 

 

 

 

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

Programmalasten

171.267

170.497

173.449

158.791

151.237

147.429

Toerekening organisatiekosten

11.856

12.100

11.320

0

0

0

 

totaal lasten

183.123

182.596

184.769

158.791

151.237

147.429

Baten

 

 

 

 

 

 

 

Programmabaten

91.269

60.795

19.725

5.765

1.445

1.445

Baten toerekening organisatiekosten

27

0

0

0

0

0

 

totaal baten

91.296

60.795

19.725

5.765

1.445

1.445

Saldo baten en lasten

-91.827

-121.802

-165.044

-153.026

-149.792

-145.984

Het begrotingsprogramma Basisinfrastructuur Mobiliteit is opgebouwd uit een aantal (wettelijke) basistaken. Voor een goede borging van deze basistaken zijn de middelen op basis van vastgesteld beleid structureel en autonoom op de meerjarige begroting geraamd:

 • Algemeen: € 0,3 mln
 • Data: € 1,9 mln
 • Verkeersveiligheid: € 1 mln
 • Beheer en onderhoud: € 11,7 mln*
 • OV: € 91,1 mln

* Plus € 26 mln structureel investeringskrediet per jaar voor groot onderhoud en vervanging.

Daarnaast is er voor de doorontwikkeling van het huidige OV en de transitie naar gedeelde mobiliteit in 2020 € 5,4 mln op de begroting geraamd (€ 1,9 mln in 2019), gedekt door een reserve.

De geraamde inkomsten komen o.a. uit opbrengsten uit leges voor vergunningen en ontheffingen en bijdragen voor uitgevoerde werken voor derden zoals gladheidsbestrijding. Daarnaast valt de specifieke rijksuitkering voor de fiscale constructie PPS-A59 ook onder dit programma.
Tot en met 2019 werden onder dit programma de inkomsten uit specifieke doeluitkering Verkeer en Vervoer verantwoord. Met de omzetting naar een algemene uitkering via het provinciefonds worden de inkomsten aangemerkt als algemene dekkingsmiddelen (programma 31). Binnen IPO-verband is de afspraak gemaakt om de reeds verstrekte bijdragen af te bouwen via de exploitatie-uitgaven voor de OV-concessies. Medio 2019 zijn alle bijdragen uit hoofde van de doeluitkering besteed.