I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten

Autorisatie en overzicht van lasten en baten

Terug naar navigatie - Autorisatie en overzicht van lasten en baten

In het overzicht van lasten en baten worden de lasten, de baten en het saldo van de begroting conform artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gerecapituleerd.
De door PS te autoriseren begrotingsbedragen zijn (in overeenstemming met de BBV-regelgeving) in één overzicht van lasten en baten opgenomen. De lasten en baten in dit overzicht sluiten aan bij de overzichten van lasten en baten zoals die bij elke begrotingsprogramma zijn opgenomen.

Een meerjarig overzicht van de lasten en baten in de begroting per programma is opgenomen in de bijlagenbundel-bijlage 1.

Een meerjarig gedetailleerd overzicht ingedeeld naar de vanaf begroting 2017 voorgeschreven taakvelden is opgenomen in de door GS vast te stellen “Uitvoeringsinformatie 2020”. Zie bijlagenbundel-bijlage 4.

Overzicht van lasten en baten begroting 2020 (BBV art.17)

 
Bedragen x € 1.000

Lasten

 

Baten

 

Saldo

01

Bestuur en veiligheid

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

13.420

 

2

 

-13.418

 

Toegerekende organisatiekosten

5.750

 

0

 

-5.750

 

Totaal programma

19.170

 

2

 

-19.168

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Ruimte en wonen

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

14.198

 

520

 

-13.678

 

Toegerekende organisatiekosten

5.931

 

0

 

-5.931

 

Totaal programma

20.129

 

520

 

-19.609

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Water en Bodem

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

44.926

 

5.213

 

-39.712

 

Toegerekende organisatiekosten

4.147

 

0

 

-4.147

 

Totaal programma

49.072

 

5.213

 

-43.859

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Natuur en milieu

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

105.468

 

6.461

 

-99.007

 

Toegerekende organisatiekosten

8.733

 

0

 

-8.733

 

Totaal programma

114.201

 

6.461

 

-107.740

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Economie

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

20.696

 

111

 

-20.585

 

Toegerekende organisatiekosten

5.500

 

0

 

-5.500

 

Totaal programma

26.196

 

111

 

-26.085

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Energie, circulaire samenleving en gezondheid

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

2.706

 

181

 

-2.525

 

Toegerekende organisatiekosten

2.888

 

0

 

-2.888

 

Totaal programma

5.594

 

181

 

-5.413

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Landbouw en voedsel

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

5.558

 

0

 

-5.558

 

Toegerekende organisatiekosten

2.767

 

0

 

-2.767

 

Totaal programma

8.325

 

0

 

-8.325

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Basisinfrastructuur mobiliteit

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

173.449

 

19.725

 

-153.724

 

Toegerekende organisatiekosten

11.320

 

0

 

-11.320

 

Totaal programma

184.769

 

19.725

 

-165.044

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Mobiliteitsontwikkeling

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

153.888

 

2.045

 

-151.843

 

Toegerekende organisatiekosten

4.811

 

0

 

-4.811

 

Totaal programma

158.698

 

2.045

 

-156.654

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

48.670

 

693

 

-47.976

 

Toegerekende organisatiekosten

3.448

 

0

 

-3.448

 

Totaal programma

52.118

 

693

 

-51.425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene dekkingsmiddelen

 

 

 

 

 

 

-

Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting

 

 

257.000

 

257.000

 

-

Algemene uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen

 

 

263.578

 

263.578

 

-

Dividenden

 

 

30.881

 

30.881

 

-

Financieringsfunctie

8.877

 

54.309

 

45.431

 

-

Ontwikkelbedrijf

13.762

 

2.283

 

-11.479

 

-

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

 

627

 

627

 

 

Totaal algemene dekkingsmiddelen

22.639

 

608.677

 

586.038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhead, VPB en stelposten

 

 

 

 

 

 

-

Geraamde kosten van overhead

75.023

 

0

 

-75.023

 

-

Geraamde bedrag van de heffing van de vennootschapsbelasting

0

 

0

 

0

 

-

Stelposten (exclusief onvoorzien)

80.305

 

0

 

-80.305

 

-

Onvoorzien

1.308

 

0

 

-1.308

 

 

Totaal overhead, VPB en stelposten

156.637

 

0

 

-156.637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal algemeen financieel beleid

179.276

 

608.677

 

429.401

 

Totaal lasten en baten

817.549

 

643.629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal saldo van baten en lasten

 

 

 

 

-173.920

 

Toevoegingen aan reserves

288.006

 

 

 

-288.006

 

Onttrekkingen aan reserves

 

 

461.926

 

461.926

 

Geraamd resultaat

 

 

 

 

0

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

 
Bedragen x € 1.000

Storting

Onttrekking

Programma Ruimte en Wonen

 

 

 

Reserve ontwikkelbedrijf

 

1.548

 

 

 

 

 

Programma Water en Bodem

 

 

 

Reserve DU bodem

 

6.000

 

Reserve PMWP

 

30.931

 

 

 

 

 

Programma Natuur en milieu

 

 

 

Reserve natuurbeheer en ontwikkeling

 

56.542

 

Reserve natuur en landschapsbeleid

 

11.970

 

Reserve investeringsagenda

 

1.100

 

Reserve PMWP

 

1.560

 

Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer

1.462

 

Reserve omgevingsdiensten

 

27.668

 

 

 

 

 

Programma Economie

 

 

 

Reserve Europese programa's

 

4.234

 

Reserve Investeringsagenda

 

1.765

 

 

 

 

 

Programma Energie, circulaire samenleving en gezondheid

 

 

 

Reserve Investeringsagenda

 

2.250

 

 

 

 

 

Programma Landbouw en voedsel

 

 

 

Reserve Investeringsagenda

 

1.508

 

 

 

 

 

Programma Basis infrastructuur mobiliteit

 

 

 

Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer

9.665

 

 

 

 

 

Programma Mobiliteitsontwikkeling

 

 

 

Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer

147.474

 

 

 

 

 

Programma Cultuur, erfgoed, samenleving en sport

 

 

 

Reserve instandhouding onroerend erfgoed

 

4.751

 

Reserve Investeringsagenda

 

5.074

 

 

 

 

 

Algemeen financieel beleid

 

 

 

Algemene reserve

 

 

 

 - Alg.reserve component Overheveling

 

25

 

 - Algemene reserve doorgeschoven ruimte

16.798

87.031

 

 - Algemene reserve BA middelen

96

 

 

- Risicoreserve

345

80

 

 

 

 

 

 

Reserve Essent

 

 

 

 - Immunisatieportefeuille

7.863

7.883

 

 - Investeringsagenda

4.740

5.980

 

 - Balansverkorting

30.000

 

 

 - Dividend en rentereserve

 

32.315

 

 

 

 

 

 

Res.Co-financiering Europese programma's

1.975

 

 

Res.instandhouding onroerend erfgoed

3.341

102

 

Reserve natuur en landschapsbeleid

13.085

 

 

Reserve Ontwikkelbedrijf

1.330

11.598

 

Reserve natuurbeheer en ontwikkeling

64.774

 

 

Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer

95.301

 

 

Reserve DU bodem

6.622

 

 

Reserve PMWP

13.104

609

 

Reserve omgevingsdiensten

27.668

 

 

Reserve persoonlijk ontwikkelbudget

964

800

 

Totaal stortingen en onttrekkingen

 

288.006

461.926

 

Totaal lasten + stortingen in reserves (a)

1.105.554

 

 

Totaal baten + onttrekkingen aan reserves (b)

 

1.105.554

 

Geraamd resultaat (b-/- a)

 

0

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vinden plaats overeenkomstig de  door PS vastgestelde instellingsbesluiten van de reserves.
De onttrekkingen aan de reserves vinden plaats ter dekking van de uitgaven die bij de  verschillende programma’s in de begroting zijn geraamd.