Programma 10 Cultuur, erfgoed, samenleving en sport

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We werken aan een bloeiende cultuur en de mogelijkheid om creatief te zijn, aan het in stand houden, de ontwikkeling en verbeelding van Brabants erfgoed, aan het creëren van een sterk blijfklimaat en het aanmoedigen van beweging met sport.

Met het programma Cultuur en Samenleving laten we de Brabantse maatschappij groeien en bloeien en versterken we het blijfklimaat. We maken de Brabantse samenleving sterker. Samen met mensen, organisaties en instellingen die zich richten op Cultuur, Erfgoed, Sport en Samenleving. We bieden kansen om creatief te zijn. Dat doen we door makers, groepen, talenten en culturele initiatiefnemers te steunen. We versterken de basis én de top. Ons Brabants erfgoed blazen we samen met partners nieuw leven in door het een nieuwe bestemming te geven. Voor sport spelen we een verbindende rol tussen top- en breedtesport, voor talenten, evenementen en vernieuwing. We stimuleren en versterken met dit programma de saamhorigheid, gezondheid, creativiteit, het welzijn en welbevinden en de gedeelde trots en identiteit van alle Brabanders. We versterken lokale initiatieven, waarin Brabanders samenwerken aan oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen. We stimuleren samen met onze partners een gebiedsgerichte aanpak. En daarbij kijken we ook naar vernieuwingen op het gebied van bijvoorbeeld openbaar vervoer, wonen en de energietransitie.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving

Terug naar navigatie - Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving

Brabant is een regio waar creatieve ontplooiing en daadkracht vanzelfsprekend en beschikbaar zijn. Een plek waar makers van kunst en cultuur zich ontwikkelen en bijdragen aan het zoeken naar innovatieve antwoorden op de maatschappelijke opgaven, het verstevigen van een goed blijfklimaat en de (inter)nationale aantrekkelijkheid van de regio. Als provincie ondersteunen wij de makers. We doen dat samen met bedrijfsleven, gemeenten, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. Samen met onze partners ontwikkelen wij een nieuwe cultuurvisie voor Brabant, omdat het huidige programma cultuur in 2020 afloopt.

Indicator:

  • Vergroting cultuurbereik (incl. cultuureducatie)

We hebben het cultuurbereik voor iedere Brabander en het bereik van cultuureducatie in 2023 vergroot ten opzichte van de laatste meting (Waarde van Cultuur) in 2018.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed

Terug naar navigatie - Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed

De geschiedenis van Brabant doorgeven aan toekomstige generaties. Dát is onze ambitie. Daarom blijven we ons richten op duurzaam behoud van cultuurhistorische landschappen, gebouwde en archeologische monumenten en historische stedelijke structuren. Dat doen we door herbestemming of restauratie en de bescherming van collecties. Heel belangrijk is de beleving van ons cultureel erfgoed, aan de hand van de vier ‘verhalen van Brabant’: Bevochten, Religieus, Innovatief en Bestuurlijk Brabant. Dit doen we samen met Brabanders, we zetten de verbeeldingskracht van erfgoed in, we stimuleren beweging, houden de basis op orde zorgen voor herontwikkeling van iconisch erfgoed dat we bovendien een nieuwe maatschappelijke functies geven.

Indicatoren:

  • Borging behoud van monumenten en culturele landschappen

We hebben behoud van monumenten en cultuurhistorische landschappen door herbestemming en ontwikkeling van monumenten en door de kwaliteit van cultuurhistorische landschappen in gebiedsontwikkeling een plek gegeven.

  • Staat van Rijksmonumenten (verplichte indicator IPO)

Percentage rijksmonumenten (exclusief de monumentcategorie met oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’. De 0-meting in 2017/2018 leverde een percentage op van 18,7% voor Noord-Brabant (t.o.v. 18% landelijk). In 2020 wordt voor 25% van de monumenten een update uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bevorderen van een sterk blijfklimaat

Terug naar navigatie - Bevorderen van een sterk blijfklimaat

We willen in Brabant toekomstbestendige dorpen en steden.. Gezien de krimp en de trek naar de stad willen we daarom het blijfklimaat in Brabant versterken. Zo blijft heel Brabant aantrekkelijk om te wonen en werken, met een hoge kwaliteit van leven. Belangrijk voor het verstevigen van het blijfklimaat zijn de lokale initiatieven waarin Brabanders samen werken aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. We ontwikkelen samen met onze partners een integrale aanpak op blijfklimaat. We benutten hierbij instrumenten en bestaande netwerken voor de opschaling van oplossingen waarvan we al weten dat ze werken.

Indicator:

PM (volgt uit nog op te stellen aanpak blijfklimaat)

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken van Brabantse sportinfrastructuur

Terug naar navigatie - Versterken van Brabantse sportinfrastructuur

Sport zorgt voor verbinding. Daar wordt Brabant beter van, zowel sportief, qua (preventieve) gezondheid, economisch en sociaal-maatschappelijk. Daarom gebruiken we sport en vitaliteit om te inspireren, faciliteren en initiëren, zowel op het sportveld als daarbuiten, nu én in de toekomst. Zodat we het blijfklimaat en de (inter)nationale aantrekkelijkheid van de regio nog verder versterken. Dit doen we uiteraard niet alleen, maar samen met onze publieke en private partners.

Indicator:

  • Instrumentarium periode 2020 – 2024 op orde

We hebben in 2020 goede afspraken gemaakt over onze sportinzet voor de komende periode en ons instrumentarium voor de uitvoering voor de periode 2020 - 2024 is op orde.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Vele prestaties worden geleverd in samenwerking met externe partners. Ook wordt steeds meer ‘van buiten naar binnen’ gewerkt: het initiatief van externe partners gekoppeld aan de maatschappelijk opgaven van de Provincie. Dit biedt kansen, maar creëert in sommige gevallen ook afhankelijkheid als het gaat om het daadwerkelijk realiseren van prestaties.

Nadere informatie over financiële risico’s en risicomanagement staat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

10

Cultuur, erfgoed, samenleving en sport

 

 

 

 

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

Programmalasten

67.818

66.487

48.670

39.141

37.521

37.520

Toerekening organisatiekosten

4.783

3.681

3.448

0

0

0

 

totaal lasten

72.601

70.169

52.118

39.141

37.521

37.520

Baten

 

 

 

 

 

 

 

Programmabaten

866

1.215

693

702

677

677

Baten toerekening organisatiekosten

 

 

 

 

 

 

totaal baten

866

1.215

693

702

677

677

Saldo baten en lasten

-71.735

-68.954

-51.425

-38.440

-36.844

-36.843

Het verschil in programmalasten tussen 2020 en 2019 van circa 18 mln betreft met name:

  • Cultuur ( € 4,5 mln): betreft met name inzet voor Brabant C. Voor 2020 (en verder) zitten de middelen, hoewel reeds bestemd, nog in de reserve Brabant C en worden op basis van begroting Brabant C 2020 van hieruit in de begroting opgenomen.
  • Erfgoed ( €11 mln): betreft de lagere ramingen ten aanzien van historische erfgoedcomplexen ( € 7 mln) en Verbeeldingskracht van Erfgoed ( € 4 mln)
  • Samenleving ( € 1,5 mln): de raming voor 2020 is lager dan 2019, aangezien nog niet alle voor samenleving gereserveerde middelen uit de stelpost op de begroting zijn gezet (€ 1,5 mln voor 2020) .  Op basis van de besluitvorming over de uitwerking aanpak blijfklimaat volgt de begrotingswijziging.
  • Sport ( € 0,8 mln): betreft minder uitgaven ten aanzien van uitvoeringsprogramma Sport