Gedeputeerde
Grashoff Rik

Voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater doen we onder andere het volgende:

  • Eisen stellen (en handhaven) op grond van de provinciale milieuverordening (in alle 41 grondwaterbeschermingsgebieden).
  • Signaleren of er geen achteruitgang in de grondwaterkwaliteit optreedt middels metingen.
  • Uitvoeren van afspraken in het kader van het 6e Nitraatactieprogramma, waarbij in de acht meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden maatregelen getroffen om emissies te beperken en de bodem te verbeteren (project BodemUP). De provincie maakt, samen met o.a. Zuidelijke Land en TuinbouwOrganisatie en Brabant Water, de uitvoering en monitoring hiervan mogelijk. Op basis van de uitkomsten wordt in 2021 bepaald hoe dit verder kan worden opgeschaald, ook buiten grondwaterbeschermingsgebieden. (*) In de aanpak is er synergie met de doelstelling Vitale Bodem en kringlooplandbouw (programma Landbouw en Voedsel).

Prestaties/maatregelen

Indicator

2020

2021

2022

2023

Uitvoeren maatregelen ihkv 6e Nitraatactie-programma (minder emissies en beter bodembeheer)

% landbouwgrond in 8 grondwaterbeschermings-gebieden dat deelneemt

aantal grondwater-beschermingsgebieden waar aan norm wordt voldaan

80%         

4 voldoen

80%         

8 voldoen

(*)

(*)