Gedeputeerde
Grashoff Rik

Uitvoering respectievelijk start in deze bestuursperiode. Zoals beschreven in het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. Als provincie gaan we in enkele gebieden (klimaatrobuuste beeklandschappen) grootschalig aan de slag met waterschappen, gemeenten en grondeigenaren. Door gebiedsgericht te werken laten we maatregelen gericht op klimaatadaptatie samenvallen met de aanpak van watertekorten (anti-verdrogings- en bodemherstelmaatregelen buiten de natte natuurparels, maar ook Deltaplan Hoge Zandgronden) en het stimuleren van de kringlooplandbouw (zie programma Landbouw en Voedsel).

Indicator

2020

2021

2022

2023

Voortgang uitvoering

Aantal provinciaal gecofinancierde projecten resp. aantal grote gebiedsopgaven dat is gestart (cumulatief)*

15 projecten

2 gebieden

30 projecten

3 gebieden

40 projecten

4 gebieden

50 projecten

5 gebieden

* In overleg met onze samenwerkingspartners gaan we de ambitie concretiseren; denk aan een formulering als ‘in 2023 is 10.000 ha waterrobuust ingericht’. De formulering en daarbij passende methodiek is nog niet voorhanden en zal in gezamenlijkheid met o.a. de waterschappen en belanghebbenden tot stand moeten komen.