Programma 1 Bestuur en veiligheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We werken aan goed openbaar bestuur, omdat dit essentieel is voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Zelfs in een welvarend land als Nederland staan de betrouwbaarheid en de legitimiteit van de overheid onder druk, mede door de alsmaar toenemende criminaliteit en de vermenging van de onder- en bovenwereld.

Steeds complexer wordende opgaven vragen om een sterk bestuur dat in staat is om problemen op te lossen. Daarvoor is een aanpak nodig die aansluit bij de eisen van deze tijd; betrokken, betrouwbaar, effectief, integer en waar nodig opererend als één overheid. Er komen grote veranderingen op de samenleving af op het gebied van digitalisering, klimaat, energie, economie en arbeidsmarkt. Deze vragen om een kwalitatief goed interbestuurlijk netwerk, dat in nauwe relatie met burgers en triple-helix partners werkt.
Aard en intensiteit van de samenwerking tussen overheden bepalen in hoge mate hoe de burger de doelmatigheid en de kwaliteit van het overheidsbeleid ervaart.

Ook bieden we een adequate ondersteuning aan de eigen bestuursorganen: Provinciale Staten door de Griffie, Gedeputeerde Staten door de provinciale organisatie en de commissaris van de Koning vooral in zijn rijkstaken door zijn kabinet.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Terug naar navigatie - Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Steeds vaker zorgt de georganiseerde misdaad voor ondermijning van (het gezag van) de overheid en onze samenleving. Een succesvolle aanpak hiervan vraagt om een weerbare en integere overheid, maar ook om een weerbare samenleving. Een openbaar bestuur dat niet in staat is doeltreffend op te treden tegen fenomenen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning, verliest uiteindelijk het vertrouwen van haar burgers. Een integere en weerbare overheid, een overheid die actief samen optrekt met burgers, bedrijven en instellingen, is daarom een belangrijke kernkwaliteit van het openbaar bestuur.

Indicator:

  • Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

In de te formuleren bestuursopdracht, die uiterlijk maart 2020 in Provinciale Staten wordt besproken, wordt nader uitgewerkt welke activiteiten we gaan inzetten om bij te dragen aan de doelstellingen zoals die zijn vervat in het bestuursakkoord.

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Onze ambitie is om de kwaliteit van het openbaar bestuur en de interbestuurlijke samenwerking te blijven verbeteren, zowel binnen Brabant met (maatschappelijke) partners, als met de andere provincies (Interprovinciaal Overleg) en het Rijk. Dit alles in nauwe relatie met de Brabanders met als doel de maatschappelijke opgaven in Brabant zo goed mogelijk te realiseren. De klimaatopgave, energietransitie, het verstedelijkingsvraagstuk, de toenemende ongelijkheid in de samenleving en de vergrijzing zijn grote maatschappelijke opgaven. Deze spelen lokaal, regionaal en wereldwijd en stellen meer dan ooit hoge eisen aan de samenwerking van bestuurlijke organisaties. Het vraagt om een bestuur dat functioneert als één overheid door overheidslagen, schaalniveaus en maatschappelijke opgaven heen. Hiervoor zijn slagkracht en schakelkracht essentieel.

Indicatoren:

  • Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en –uitvoering
  • De kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen we via interbestuurlijke samenwerking in Brabant

Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Terug naar navigatie - Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Met Interbestuurlijk Toezicht bevorderen wij dat gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun wettelijke taken uitvoeren. Tegelijkertijd is het onze ambitie dat het toezicht hen ondersteunt bij het voortdurend verbeteren van hun taakuitvoering.

We dragen op deze manier bij aan het goed functioneren van het openbaar bestuur en het vertrouwen van de burger in de overheid. Daarnaast streven wij er de komende jaren naar de impact van ons toezicht te vergroten door nog méér de dialoog met de toezichtontvangers aan te gaan met als doel een sterker lerend effect te bewerkstelligen.

Indicator:

  • Ons toezicht draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het openbaar bestuur

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  • Agenda Toekomst van het Toezicht

Eind 2018 is de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2019 hebben IPO, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW) en Rijk gezamenlijk gewerkt aan een actieplan om de agenda uit te gaan voeren. De planning is dat het actieplan voor het eind van 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden wordt. Het is nog onduidelijk welke concrete gevolgen dit gaat hebben voor ons interbestuurlijk toezicht.

  • Wet Digitale Overheid

In de loop van 2020 zal de Wet Digitale Overheid in werking treden. Op basis hiervan moet de provincie toezicht uit gaan oefenen op de lokale overheden voor wat betreft digitale herkenning en identificatie en toegankelijkheid van websites en webapplicaties. Op dit moment is nog niet helder wat dit voor ons en de toezichtontvangers gaat betekenen.

  • Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Dit zal van invloed zijn op ons toezicht op het omgevingsrecht, de monumentenzorg en de ruimtelijke ordening. Op dit moment is nog onduidelijk wat de gevolgen daarvan zijn.

 

Nadere informatie over financiële risico’s en risicomanagement staat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

01

Bestuur en veiligheid

 

 

 

 

 

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

Programmalasten

13.337

14.306

13.420

9.697

9.697

9.594

Toerekening organisatiekosten

7.038

6.147

5.750

0

0

0

 

totaal lasten

20.375

20.453

19.170

9.697

9.697

9.594

Baten

 

 

 

 

 

 

 

Programmabaten

410

168

2

2

2

2

Baten toerekening organisatiekosten

87

0

0

0

0

0

 

totaal baten

498

168

2

2

2

2

Saldo baten en lasten

-19.878

-20.285

-19.168

-9.694

-9.694

-9.592

De raming van de programmalasten neemt met bijna € 0,9 mln af ten opzichte van 2019. Deze afname heeft met name betrekking op de afname van de Griffie-budgetten, gezien de extra inzet die in 2019 is gedaan rondom de verkiezingen. Daarnaast zijn de ramingen voor de bijdragen aan de samenwerkingsverbanden niet opgenomen. Bijstelling hiervan vindt plaats op basis van de werkelijke inkomsten.