Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2021
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Begroting 2021
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Algemeen hoofdstuk
    1. Blz. 7 Samen, Slim en Slagvaardig inspelen op de toekomst
     1. Blz. 8 Inleiding
     2. Blz. 9 Samen, Slim en Slagvaardig
    2. Blz. 10 In positie voor 2030
     1. Blz. 11 In positie voor 2030
    3. Blz. 12 Financieel totaalbeeld
     1. Blz. 13 Financieel totaalbeeld
   3. Blz. 14 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 15 Inleiding
    2. Blz. 16 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 17 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
      1. Blz. 18 Aantal provinciale collega’s dat de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ gevolgd heeft
      2. Blz. 19 Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd om fitheid tegen ondermijning te stimuleren
     2. Blz. 20 Een toekomstbestendig openbaar bestuur
      1. Blz. 21 Organiseren bestuurlijke samenwerking
      2. Blz. 22 Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
      3. Blz. 23 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
     3. Blz. 24 Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
      1. Blz. 25 Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
    3. Blz. 26 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 27 Verbonden partijen
    5. Blz. 28 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 29 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 30 Programma 2 Ruimte en wonen
    1. Blz. 31 Inleiding
    2. Blz. 32 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 33 Verbeteren van omgevingskwaliteit en realiseren van gebiedstransformaties
      1. Blz. 34 Aanpak leegstand en transformatie
      2. Blz. 35 Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact
      3. Blz. 36 Implementeren van de Omgevingswet
     2. Blz. 37 Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.
      1. Blz. 38 Actualiseren informatie over de 'Stand van Wonen'
      2. Blz. 39 Regionale afspraken over planning en realisatie
      3. Blz. 40 Stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe woonvormen
      4. Blz. 41 Actualiseren Brabantse Agenda Wonen
     3. Blz. 42 Realiseren van vitale en toekomstbestendige werklocaties
      1. Blz. 43 Verduurzamen van werklocaties en campusontwikkelingen
      2. Blz. 44 Kennisontwikkeling en informatievoorziening
      3. Blz. 45 Regionale afstemming en programmering
    3. Blz. 46 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 47 Verbonden partijen
    5. Blz. 48 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 49 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 50 Programma 3 Water en bodem
    1. Blz. 51 Inleiding
    2. Blz. 52 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 53 Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik
      1. Blz. 54 Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’
      2. Blz. 55 Concrete aanpak in projecten en gebieden
     2. Blz. 56 Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater
      1. Blz. 57 Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen
      2. Blz. 58 Uitvoeren Deltaprogramma Maas
     3. Blz. 59 Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten)
      1. Blz. 60 Verdrogingsaanpak natte natuurparels
      2. Blz. 61 Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast
     4. Blz. 62 Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau
      1. Blz. 63 Schoon grondwater
      2. Blz. 64 Schoon oppervlaktewater
     5. Blz. 65 Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem
      1. Blz. 66 Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden
      2. Blz. 67 Organiseren bodemnetwerk Brabant
    3. Blz. 68 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 69 Verbonden partijen
    5. Blz. 70 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 71 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 72 Programma 4 Natuur en milieu
    1. Blz. 73 Inleiding
    2. Blz. 74 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 75 Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk
      1. Blz. 76 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering
      2. Blz. 77 Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting
      3. Blz. 78 Realisatie ecologische verbindingszones
      4. Blz. 79 Beheer van het Natuurnetwerk Brabant
     2. Blz. 80 Herstel van de biodiversiteit
      1. Blz. 81 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
      2. Blz. 82 Bosuitbreiding en bosomvorming
      3. Blz. 83 Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden
      4. Blz. 84 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden
     3. Blz. 85 Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap
      1. Blz. 86 Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken
     4. Blz. 87 Verankering van de natuur in de samenleving
      1. Blz. 88 Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken
     5. Blz. 89 Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder
      1. Blz. 90 Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders
      2. Blz. 91 Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten
      3. Blz. 92 Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving
      4. Blz. 93 Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting
     6. Blz. 94 Gezondheid
      1. Blz. 95 Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie.
     7. Blz. 96 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
      1. Blz. 97 De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
    3. Blz. 98 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 99 Verbonden partijen
    5. Blz. 100 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 101 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 102 Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling
    1. Blz. 103 Inleiding
    2. Blz. 104 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 105 Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.
      1. Blz. 106 Een impuls in digitalisering
      2. Blz. 107 Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
      3. Blz. 108 We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups.
      4. Blz. 109 We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau
      5. Blz. 110 We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen
     2. Blz. 111 Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen
      1. Blz. 112 Aantrekken van nationaal en internationaal talent
      2. Blz. 113 Behouden van het aanwezige talent
      3. Blz. 114 Goed benutten van het Brabantse arbeidspotentieel
      4. Blz. 115 Ontwikkelen talent
     3. Blz. 116 Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking
      1. Blz. 117 Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking
      2. Blz. 118 Optimaal gebruik blijven maken van de kansen die Europa ons biedt om provinciale beleidsdoelen te bereiken
      3. Blz. 119 Stimuleren van de internationale handel
      4. Blz. 120 Continueren van investeringsbevordering
     4. Blz. 121 Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur
      1. Blz. 122 We stellen een investeringsbenadering Herstelaanpak Corona op
      2. Blz. 123 Gebiedsgericht toekomstbestendig en duurzaam maken van bedrijfslocaties
      3. Blz. 124 Bijdragen aan campusontwikkeling
      4. Blz. 125 Inrichten van prettige verblijfsmilieus
      5. Blz. 126 Voldoende en toereikende woningen
    3. Blz. 127 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 128 Verbonden partijen
    5. Blz. 129 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 130 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 131 Programma 6 Energie
    1. Blz. 132 Inleiding
    2. Blz. 133 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 134 Verduurzaming van de energieopwekking
      1. Blz. 135 Doorlopen ruimtelijke (vergunning)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers
      2. Blz. 136 Opstellen Regionale Energie Strategieën
     2. Blz. 137 Verminderen broeikasgasemissies
      1. Blz. 138 Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
      2. Blz. 139 Mobiliteit
      3. Blz. 140 We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie
      4. Blz. 141 We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed
     3. Blz. 142 Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
      1. Blz. 143 Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
      2. Blz. 144 Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
     4. Blz. 145 Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal
      1. Blz. 146 Mobiliteit
      2. Blz. 147 Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting
    3. Blz. 148 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 149 Verbonden partijen
    5. Blz. 150 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 151 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 152 Programma 7 Landbouw en voedsel
    1. Blz. 153 Inleiding
    2. Blz. 154 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 155 Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving
      1. Blz. 156 Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen
      2. Blz. 157 Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen
     2. Blz. 158 Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant
      1. Blz. 159 Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000
      2. Blz. 160 Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers)
      3. Blz. 161 Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten
     3. Blz. 162 Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw
      1. Blz. 163 Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten
      2. Blz. 164 Uitvoering Brabant bemest beter
     4. Blz. 165 Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector
    3. Blz. 166 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 167 Verbonden partijen
    5. Blz. 168 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 169 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 170 Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit
    1. Blz. 171 Inleiding
    2. Blz. 172 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 173 We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet
      1. Blz. 174 Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
     2. Blz. 175 We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant
      1. Blz. 176 Gedrag en handhaving
     3. Blz. 177 We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers
      1. Blz. 178 Uitvoering OV-concessies
      2. Blz. 179 Transitie naar gedeelde mobiliteit
     4. Blz. 180 We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies
      1. Blz. 181 Verduurzaming mobiliteitssysteem
    3. Blz. 182 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 183 Verbonden partijen
    5. Blz. 184 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 185 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 186 Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling
    1. Blz. 187 Inleiding
    2. Blz. 188 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 189 We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer
      1. Blz. 190 Knelpunten infrastructuur
      2. Blz. 191 Mobiliteitshubs
      3. Blz. 192 Multimodaal netwerk
      4. Blz. 193 OV-netwerk
     2. Blz. 194 We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten.
      1. Blz. 195 Slimme mobiliteit
     3. Blz. 196 We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.
      1. Blz. 197 Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
    3. Blz. 198 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 199 Verbonden partijen
    5. Blz. 200 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 201 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 202 Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
    1. Blz. 203 Inleiding
    2. Blz. 204 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 205 Versterken van een levendig Brabant
      1. Blz. 206 Vaststellen adaptief beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport ’21–‘23
      2. Blz. 207 Werken aan de ontwikkeling van een gedragen beleidskader Vrijetijd 2030
     2. Blz. 208 Versterken van vrijetijdseconomie
      1. Blz. 209 Versterken van de vrijetijdssector
      2. Blz. 210 Inzet van het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant
     3. Blz. 211 Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving
      1. Blz. 212 Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. Philharmonie Zuidnederland)
      2. Blz. 213 Uitvoeren evaluatie Brabant C
     4. Blz. 214 Versterken van Brabantse sportinfrastructuur
      1. Blz. 215 Ondersteuning (top)sportevenementen
      2. Blz. 216 Vormgeven Brabants Sportfonds
      3. Blz. 217 Ondersteuning van talentontwikkeling
     5. Blz. 218 Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed
      1. Blz. 219 (Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen
      2. Blz. 220 Instandhouden en herontwikkelen van beeldbepalend erfgoed en cultuurhistorische landschappen
      3. Blz. 221 Uitvoering geven aan geactualiseerd kader Erfgoed
    3. Blz. 222 Beleidskaders en uitvoeringsagenda's
    4. Blz. 223 Verbonden partijen
    5. Blz. 224 Ontwikkelingen en onzekerheden
    6. Blz. 225 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 226 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 227 Inleiding
    2. Blz. 228 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 229 Algemene dekkingsmiddelen
     2. Blz. 230 Verbonden partijen
     3. Blz. 231 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 232 Stelposten
     1. Blz. 233 Wat mag het kosten?
  3. Blz. 234 Paragrafen
   1. Blz. 235 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 236 Inleiding
    2. Blz. 237 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 238 Algemeen
     2. Blz. 239 Slim, snel en effectief samenwerken met partners
     3. Blz. 240 Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen
     4. Blz. 241 Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers
      1. Blz. 242 Beweging en verfrissing in de organisatie
      2. Blz. 243 We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
     5. Blz. 244 We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig
      1. Blz. 245 Tijdige afhandeling van facturen
      2. Blz. 246 Tijdige afhandeling van subsidies
    3. Blz. 247 Wat mag het kosten?
   2. Blz. 248 Provinciale heffingen
    1. Blz. 249 Inleiding
    2. Blz. 250 Beleidskaders
    3. Blz. 251 Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting
    4. Blz. 252 Grondwaterheffing
    5. Blz. 253 Nazorgheffing
    6. Blz. 254 Diverse leges
   3. Blz. 255 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 256 Inleiding
    2. Blz. 257 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 258 Wat gaan we daarvoor doen?
    4. Blz. 259 Beleidskaders
    5. Blz. 260 Inventarisatie risico's
    6. Blz. 261 Inventarisatie weerstandscapaciteit
    7. Blz. 262 Ratio weerstandsvermogen
   4. Blz. 263 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 264 Inleiding
    2. Blz. 265 Onderhoud wegen
     1. Blz. 266 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 267 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 268 Onderhoud provinciale gebouwen en installaties
     1. Blz. 269 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 270 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 271 Onderhoud vaarwegen
     1. Blz. 272 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 273 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 274 Financiering, treasury
    1. Blz. 275 Inleiding
    2. Blz. 276 Beleidskaders
    3. Blz. 277 Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 278 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 279 Renteschema
   6. Blz. 280 Verbonden partijen
    1. Blz. 281 Inleiding
    2. Blz. 282 Beleidskader
    3. Blz. 283 Ontwikkelingen en onzekerheden
    4. Blz. 284 Lijst van verbonden partijen
   7. Blz. 285 Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
    1. Blz. 286 Inleiding
    2. Blz. 287 Beleidskaders
    3. Blz. 288 Wat willen we bereiken?
    4. Blz. 289 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 290 Ontwikkelingen en onzekerheden
   8. Blz. 291 Investeringsagenda
    1. Blz. 292 Inleiding
    2. Blz. 293 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 294 Wat gaan we daarvoor doen?
    4. Blz. 295 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 296 Europese programma's
    1. Blz. 297 Inleiding
    2. Blz. 298 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 299 Wat gaan we daarvoor doen?
    4. Blz. 300 Wat mag het kosten?
  4. Blz. 301 Financiële begroting
   1. Blz. 302 Algemene grondslagen voor begroting en jaarstukken
    1. Blz. 303 Algemene grondslagen
    2. Blz. 304 Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6)
    3. Blz. 305 Reserves (uitwerking financiële verordening art.7)
    4. Blz. 306 Rente
    5. Blz. 307 Salariskosten en toerekening van organisatiekosten
    6. Blz. 308 Indexering
    7. Blz. 309 Algemene uitkering en decntralisatieuitkeringen van het provinciefonds
    8. Blz. 310 Opcenten motorrijtuigenbelasting
    9. Blz. 311 Begrotingsstructuur
   2. Blz. 312 I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten
    1. Blz. 313 Autorisatie en overzicht van lasten en baten
   3. Blz. 314 II Uiteenzetting van de financiële positie
    1. Blz. 315 Inleiding
    2. Blz. 316 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 317 Sluitende begroting en structureel evenwicht
   4. Blz. 318 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
    1. Blz. 319 Inleiding
    2. Blz. 320 Ambtelijk apparaat
    3. Blz. 321 Bestuur
   5. Blz. 322 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 323 Geprognosticeerde balans
   6. Blz. 324 Verleende garanties en waarborgen
    1. Blz. 325 Verleende garanties en waarborgen
   7. Blz. 326 II Kengetallen financiële positie
    1. Blz. 327 Inleiding
    2. Blz. 328 Kengetallen financiële positie
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap