Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Voorwoord Blz. 2  
Begroting 2021 Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Algemeen hoofdstuk Blz. 6  
Samen, Slim en Slagvaardig inspelen op de toekomst Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Samen, Slim en Slagvaardig Blz. 9  
In positie voor 2030 Blz. 10  
In positie voor 2030 Blz. 11  
Financieel totaalbeeld Blz. 12  
Financieel totaalbeeld Blz. 13  
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 14  
Inleiding Blz. 15  
Wat willen we bereiken? Blz. 16  
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 17  
Aantal provinciale collega’s dat de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ gevolgd heeft Blz. 18  
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd om fitheid tegen ondermijning te stimuleren Blz. 19  
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 20  
Organiseren bestuurlijke samenwerking Blz. 21  
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 22  
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 23  
Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 24  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 25  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 26  
Verbonden partijen Blz. 27  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 28  
Wat mag het kosten? Blz. 29  
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 30  
Inleiding Blz. 31  
Wat willen we bereiken? Blz. 32  
Verbeteren van omgevingskwaliteit en realiseren van gebiedstransformaties Blz. 33  
Aanpak leegstand en transformatie Blz. 34  
Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 35  
Implementeren van de Omgevingswet Blz. 36  
Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 37  
Actualiseren informatie over de 'Stand van Wonen' Blz. 38  
Regionale afspraken over planning en realisatie Blz. 39  
Stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe woonvormen Blz. 40  
Actualiseren Brabantse Agenda Wonen Blz. 41  
Realiseren van vitale en toekomstbestendige werklocaties Blz. 42  
Verduurzamen van werklocaties en campusontwikkelingen Blz. 43  
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 44  
Regionale afstemming en programmering Blz. 45  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 46  
Verbonden partijen Blz. 47  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 48  
Wat mag het kosten? Blz. 49  
Programma 3 Water en bodem Blz. 50  
Inleiding Blz. 51  
Wat willen we bereiken? Blz. 52  
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 53  
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 54  
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 55  
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 56  
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 57  
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 58  
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 59  
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 60  
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast Blz. 61  
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 62  
Schoon grondwater Blz. 63  
Schoon oppervlaktewater Blz. 64  
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 65  
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden Blz. 66  
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 67  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 68  
Verbonden partijen Blz. 69  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 70  
Wat mag het kosten? Blz. 71  
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 72  
Inleiding Blz. 73  
Wat willen we bereiken? Blz. 74  
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 75  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 76  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 77  
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 78  
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 79  
Herstel van de biodiversiteit Blz. 80  
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 81  
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 82  
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 83  
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 84  
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 85  
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 86  
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 87  
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 88  
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 89  
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 90  
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 91  
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 92  
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 93  
Gezondheid Blz. 94  
Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie. Blz. 95  
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 96  
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 97  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 98  
Verbonden partijen Blz. 99  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 100  
Wat mag het kosten? Blz. 101  
Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 102  
Inleiding Blz. 103  
Wat willen we bereiken? Blz. 104  
Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven. Blz. 105  
Een impuls in digitalisering Blz. 106  
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving Blz. 107  
We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups. Blz. 108  
We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau Blz. 109  
We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen Blz. 110  
Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen Blz. 111  
Aantrekken van nationaal en internationaal talent Blz. 112  
Behouden van het aanwezige talent Blz. 113  
Goed benutten van het Brabantse arbeidspotentieel Blz. 114  
Ontwikkelen talent Blz. 115  
Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking Blz. 116  
Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 117  
Optimaal gebruik blijven maken van de kansen die Europa ons biedt om provinciale beleidsdoelen te bereiken Blz. 118  
Stimuleren van de internationale handel Blz. 119  
Continueren van investeringsbevordering Blz. 120  
Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur Blz. 121  
We stellen een investeringsbenadering Herstelaanpak Corona op Blz. 122  
Gebiedsgericht toekomstbestendig en duurzaam maken van bedrijfslocaties Blz. 123  
Bijdragen aan campusontwikkeling Blz. 124  
Inrichten van prettige verblijfsmilieus Blz. 125  
Voldoende en toereikende woningen Blz. 126  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 127  
Verbonden partijen Blz. 128  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 129  
Wat mag het kosten? Blz. 130  
Programma 6 Energie Blz. 131  
Inleiding Blz. 132  
Wat willen we bereiken? Blz. 133  
Verduurzaming van de energieopwekking Blz. 134  
Doorlopen ruimtelijke (vergunning)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers Blz. 135  
Opstellen Regionale Energie Strategieën Blz. 136  
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 137  
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 138  
Mobiliteit Blz. 139  
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie Blz. 140  
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed Blz. 141  
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 142  
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 143  
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 144  
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal Blz. 145  
Mobiliteit Blz. 146  
Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting Blz. 147  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 148  
Verbonden partijen Blz. 149  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 150  
Wat mag het kosten? Blz. 151  
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 152  
Inleiding Blz. 153  
Wat willen we bereiken? Blz. 154  
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 155  
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 156  
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 157  
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 158  
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 159  
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 160  
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 161  
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 162  
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 163  
Uitvoering Brabant bemest beter Blz. 164  
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 165  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 166  
Verbonden partijen Blz. 167  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 168  
Wat mag het kosten? Blz. 169  
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 170  
Inleiding Blz. 171  
Wat willen we bereiken? Blz. 172  
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 173  
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 174  
We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant Blz. 175  
Gedrag en handhaving Blz. 176  
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 177  
Uitvoering OV-concessies Blz. 178  
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 179  
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 180  
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 181  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 182  
Verbonden partijen Blz. 183  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 184  
Wat mag het kosten? Blz. 185  
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 186  
Inleiding Blz. 187  
Wat willen we bereiken? Blz. 188  
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 189  
Knelpunten infrastructuur Blz. 190  
Mobiliteitshubs Blz. 191  
Multimodaal netwerk Blz. 192  
OV-netwerk Blz. 193  
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 194  
Slimme mobiliteit Blz. 195  
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 196  
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 197  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 198  
Verbonden partijen Blz. 199  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 200  
Wat mag het kosten? Blz. 201  
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 202  
Inleiding Blz. 203  
Wat willen we bereiken? Blz. 204  
Versterken van een levendig Brabant Blz. 205  
Vaststellen adaptief beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport ’21–‘23 Blz. 206  
Werken aan de ontwikkeling van een gedragen beleidskader Vrijetijd 2030 Blz. 207  
Versterken van vrijetijdseconomie Blz. 208  
Versterken van de vrijetijdssector Blz. 209  
Inzet van het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant Blz. 210  
Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving Blz. 211  
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. Philharmonie Zuidnederland) Blz. 212  
Uitvoeren evaluatie Brabant C Blz. 213  
Versterken van Brabantse sportinfrastructuur Blz. 214  
Ondersteuning (top)sportevenementen Blz. 215  
Vormgeven Brabants Sportfonds Blz. 216  
Ondersteuning van talentontwikkeling Blz. 217  
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 218  
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen Blz. 219  
Instandhouden en herontwikkelen van beeldbepalend erfgoed en cultuurhistorische landschappen Blz. 220  
Uitvoering geven aan geactualiseerd kader Erfgoed Blz. 221  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 222  
Verbonden partijen Blz. 223  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 224  
Wat mag het kosten? Blz. 225  
Algemeen financieel beleid Blz. 226  
Inleiding Blz. 227  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 228  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 229  
Verbonden partijen Blz. 230  
Wat mag het kosten? Blz. 231  
Stelposten Blz. 232  
Wat mag het kosten? Blz. 233  
Paragrafen Blz. 234  
Bedrijfsvoering Blz. 235  
Inleiding Blz. 236  
Wat willen we bereiken? Blz. 237  
Algemeen Blz. 238  
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 239  
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 240  
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 241  
Beweging en verfrissing in de organisatie Blz. 242  
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 243  
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 244  
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 245  
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 246  
Wat mag het kosten? Blz. 247  
Provinciale heffingen Blz. 248  
Inleiding Blz. 249  
Beleidskaders Blz. 250  
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 251  
Grondwaterheffing Blz. 252  
Nazorgheffing Blz. 253  
Diverse leges Blz. 254  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 255  
Inleiding Blz. 256  
Wat willen we bereiken? Blz. 257  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 258  
Beleidskaders Blz. 259  
Inventarisatie risico's Blz. 260  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 261  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 262  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 263  
Inleiding Blz. 264  
Onderhoud wegen Blz. 265  
Wat willen we bereiken? Blz. 266  
Wat mag het kosten? Blz. 267  
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 268  
Wat willen we bereiken? Blz. 269  
Wat mag het kosten? Blz. 270  
Onderhoud vaarwegen Blz. 271  
Wat willen we bereiken? Blz. 272  
Wat mag het kosten? Blz. 273  
Financiering, treasury Blz. 274  
Inleiding Blz. 275  
Beleidskaders Blz. 276  
Wat willen we bereiken? Blz. 277  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 278  
Renteschema Blz. 279  
Verbonden partijen Blz. 280  
Inleiding Blz. 281  
Beleidskader Blz. 282  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 283  
Lijst van verbonden partijen Blz. 284  
Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 285  
Inleiding Blz. 286  
Beleidskaders Blz. 287  
Wat willen we bereiken? Blz. 288  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 289  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 290  
Investeringsagenda Blz. 291  
Inleiding Blz. 292  
Wat willen we bereiken? Blz. 293  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 294  
Wat mag het kosten? Blz. 295  
Europese programma's Blz. 296  
Inleiding Blz. 297  
Wat willen we bereiken? Blz. 298  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 299  
Wat mag het kosten? Blz. 300  
Financiële begroting Blz. 301  
Algemene grondslagen voor begroting en jaarstukken Blz. 302  
Algemene grondslagen Blz. 303  
Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6) Blz. 304  
Reserves (uitwerking financiële verordening art.7) Blz. 305  
Rente Blz. 306  
Salariskosten en toerekening van organisatiekosten Blz. 307  
Indexering Blz. 308  
Algemene uitkering en decntralisatieuitkeringen van het provinciefonds Blz. 309  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 310  
Begrotingsstructuur Blz. 311  
I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 312  
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 313  
II Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 314  
Inleiding Blz. 315  
Weerstandsvermogen Blz. 316  
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 317  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 318  
Inleiding Blz. 319  
Ambtelijk apparaat Blz. 320  
Bestuur Blz. 321  
Geprognosticeerde balans Blz. 322  
Geprognosticeerde balans Blz. 323  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 324  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 325  
II Kengetallen financiële positie Blz. 326  
Inleiding Blz. 327  
Kengetallen financiële positie Blz. 328