Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Voorwoord Blz. 2  
Begroting 2021 Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Algemeen hoofdstuk Blz. 10  
Samen, Slim en Slagvaardig inspelen op de toekomst Blz. 11  
Inleiding Blz. 12  
Samen, Slim en Slagvaardig Blz. 13  
In positie voor 2030 Blz. 14  
In positie voor 2030 Blz. 15  
Financieel totaalbeeld Blz. 16  
Financieel totaalbeeld Blz. 17  
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 18  
Inleiding Blz. 19  
Wat willen we bereiken? Blz. 20  
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 21  
Aantal provinciale collega’s dat de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ gevolgd heeft Blz. 22  
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd om fitheid tegen ondermijning te stimuleren Blz. 23  
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 24  
Organiseren bestuurlijke samenwerking Blz. 25  
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 26  
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 27  
Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 28  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 29  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 30  
Verbonden partijen Blz. 31  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 32  
Wat mag het kosten? Blz. 33  
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 34  
Inleiding Blz. 35  
Wat willen we bereiken? Blz. 36  
Verbeteren van omgevingskwaliteit en realiseren van gebiedstransformaties Blz. 37  
Aanpak leegstand en transformatie Blz. 38  
Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 39  
Implementeren van de Omgevingswet Blz. 40  
Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 41  
Actualiseren informatie over de 'Stand van Wonen' Blz. 42  
Regionale afspraken over planning en realisatie Blz. 43  
Stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe woonvormen Blz. 44  
Actualiseren Brabantse Agenda Wonen Blz. 45  
Realiseren van vitale en toekomstbestendige werklocaties Blz. 46  
Verduurzamen van werklocaties en campusontwikkelingen Blz. 47  
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 48  
Regionale afstemming en programmering Blz. 49  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 50  
Verbonden partijen Blz. 51  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 52  
Wat mag het kosten? Blz. 53  
Programma 3 Water en bodem Blz. 54  
Inleiding Blz. 55  
Wat willen we bereiken? Blz. 56  
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 57  
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 58  
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 59  
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 60  
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 61  
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 62  
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 63  
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 64  
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast Blz. 65  
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 66  
Schoon grondwater Blz. 67  
Schoon oppervlaktewater Blz. 68  
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 69  
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden Blz. 70  
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 71  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 72  
Verbonden partijen Blz. 73  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 74  
Wat mag het kosten? Blz. 75  
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 76  
Inleiding Blz. 77  
Wat willen we bereiken? Blz. 78  
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 79  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 80  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 81  
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 82  
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 83  
Herstel van de biodiversiteit Blz. 84  
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 85  
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 86  
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 87  
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 88  
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 89  
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 90  
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 91  
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 92  
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 93  
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 94  
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 95  
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 96  
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 97  
Gezondheid Blz. 98  
Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie. Blz. 99  
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 100  
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 101  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 102  
Verbonden partijen Blz. 103  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 104  
Wat mag het kosten? Blz. 105  
Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 106  
Inleiding Blz. 107  
Wat willen we bereiken? Blz. 108  
Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven. Blz. 109  
Een impuls in digitalisering Blz. 110  
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving Blz. 111  
We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups. Blz. 112  
We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau Blz. 113  
We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen Blz. 114  
Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen Blz. 115  
Aantrekken van nationaal en internationaal talent Blz. 116  
Behouden van het aanwezige talent Blz. 117  
Goed benutten van het Brabantse arbeidspotentieel Blz. 118  
Ontwikkelen talent Blz. 119  
Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking Blz. 120  
Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 121  
Optimaal gebruik blijven maken van de kansen die Europa ons biedt om provinciale beleidsdoelen te bereiken Blz. 122  
Stimuleren van de internationale handel Blz. 123  
Continueren van investeringsbevordering Blz. 124  
Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur Blz. 125  
We stellen een investeringsbenadering Herstelaanpak Corona op Blz. 126  
Gebiedsgericht toekomstbestendig en duurzaam maken van bedrijfslocaties Blz. 127  
Bijdragen aan campusontwikkeling Blz. 128  
Inrichten van prettige verblijfsmilieus Blz. 129  
Voldoende en toereikende woningen Blz. 130  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 131  
Verbonden partijen Blz. 132  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 133  
Wat mag het kosten? Blz. 134  
Programma 6 Energie Blz. 135  
Inleiding Blz. 136  
Wat willen we bereiken? Blz. 137  
Verduurzaming van de energieopwekking Blz. 138  
Doorlopen ruimtelijke (vergunning)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers Blz. 139  
Opstellen Regionale Energie Strategieën Blz. 140  
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 141  
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 142  
Mobiliteit Blz. 143  
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie Blz. 144  
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed Blz. 145  
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 146  
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 147  
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 148  
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal Blz. 149  
Mobiliteit Blz. 150  
Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting Blz. 151  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 152  
Verbonden partijen Blz. 153  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 154  
Wat mag het kosten? Blz. 155  
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 156  
Inleiding Blz. 157  
Wat willen we bereiken? Blz. 158  
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 159  
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 160  
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 161  
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 162  
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 163  
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 164  
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 165  
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 166  
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 167  
Uitvoering Brabant bemest beter Blz. 168  
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 169  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 170  
Verbonden partijen Blz. 171  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 172  
Wat mag het kosten? Blz. 173  
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 174  
Inleiding Blz. 175  
Wat willen we bereiken? Blz. 176  
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 177  
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 178  
We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant Blz. 179  
Gedrag en handhaving Blz. 180  
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 181  
Uitvoering OV-concessies Blz. 182  
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 183  
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 184  
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 185  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 186  
Verbonden partijen Blz. 187  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 188  
Wat mag het kosten? Blz. 189  
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 190  
Inleiding Blz. 191  
Wat willen we bereiken? Blz. 192  
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 193  
Knelpunten infrastructuur Blz. 194  
Mobiliteitshubs Blz. 195  
Multimodaal netwerk Blz. 196  
OV-netwerk Blz. 197  
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 198  
Slimme mobiliteit Blz. 199  
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 200  
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 201  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 202  
Verbonden partijen Blz. 203  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 204  
Wat mag het kosten? Blz. 205  
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 206  
Inleiding Blz. 207  
Wat willen we bereiken? Blz. 208  
Versterken van een levendig Brabant Blz. 209  
Vaststellen adaptief beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport ’21–‘23 Blz. 210  
Werken aan de ontwikkeling van een gedragen beleidskader Vrijetijd 2030 Blz. 211  
Versterken van vrijetijdseconomie Blz. 212  
Versterken van de vrijetijdssector Blz. 213  
Inzet van het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant Blz. 214  
Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving Blz. 215  
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. Philharmonie Zuidnederland) Blz. 216  
Uitvoeren evaluatie Brabant C Blz. 217  
Versterken van Brabantse sportinfrastructuur Blz. 218  
Ondersteuning (top)sportevenementen Blz. 219  
Vormgeven Brabants Sportfonds Blz. 220  
Ondersteuning van talentontwikkeling Blz. 221  
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 222  
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen Blz. 223  
Instandhouden en herontwikkelen van beeldbepalend erfgoed en cultuurhistorische landschappen Blz. 224  
Uitvoering geven aan geactualiseerd kader Erfgoed Blz. 225  
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 226  
Verbonden partijen Blz. 227  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 228  
Wat mag het kosten? Blz. 229  
Algemeen financieel beleid Blz. 230  
Inleiding Blz. 231  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 232  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 233  
Verbonden partijen Blz. 234  
Wat mag het kosten? Blz. 235  
Stelposten Blz. 236  
Wat mag het kosten? Blz. 237  
Paragrafen Blz. 238  
Bedrijfsvoering Blz. 239  
Inleiding Blz. 240  
Wat willen we bereiken? Blz. 241  
Algemeen Blz. 242  
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 243  
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 244  
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 245  
Beweging en verfrissing in de organisatie Blz. 246  
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 247  
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 248  
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 249  
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 250  
Wat mag het kosten? Blz. 251  
Provinciale heffingen Blz. 252  
Inleiding Blz. 253  
Beleidskaders Blz. 254  
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 255  
Grondwaterheffing Blz. 256  
Nazorgheffing Blz. 257  
Diverse leges Blz. 258  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 259  
Inleiding Blz. 260  
Wat willen we bereiken? Blz. 261  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 262  
Beleidskaders Blz. 263  
Inventarisatie risico's Blz. 264  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 265  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 266  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 267  
Inleiding Blz. 268  
Onderhoud wegen Blz. 269  
Wat willen we bereiken? Blz. 270  
Wat mag het kosten? Blz. 271  
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 272  
Wat willen we bereiken? Blz. 273  
Wat mag het kosten? Blz. 274  
Onderhoud vaarwegen Blz. 275  
Wat willen we bereiken? Blz. 276  
Wat mag het kosten? Blz. 277  
Financiering, treasury Blz. 278  
Inleiding Blz. 279  
Beleidskaders Blz. 280  
Wat willen we bereiken? Blz. 281  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 282  
Renteschema Blz. 283  
Verbonden partijen Blz. 284  
Inleiding Blz. 285  
Beleidskader Blz. 286  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 287  
Lijst van verbonden partijen Blz. 288  
Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 289  
Inleiding Blz. 290  
Beleidskaders Blz. 291  
Wat willen we bereiken? Blz. 292  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 293  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 294  
Investeringsagenda Blz. 295  
Inleiding Blz. 296  
Wat willen we bereiken? Blz. 297  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 298  
Wat mag het kosten? Blz. 299  
Europese programma's Blz. 300  
Inleiding Blz. 301  
Wat willen we bereiken? Blz. 302  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 303  
Wat mag het kosten? Blz. 304  
Financiële begroting Blz. 305  
Algemene grondslagen voor begroting en jaarstukken Blz. 306  
Algemene grondslagen Blz. 307  
Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6) Blz. 308  
Reserves (uitwerking financiële verordening art.7) Blz. 309  
Rente Blz. 310  
Salariskosten en toerekening van organisatiekosten Blz. 311  
Indexering Blz. 312  
Algemene uitkering en decntralisatieuitkeringen van het provinciefonds Blz. 313  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 314  
Begrotingsstructuur Blz. 315  
I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 316  
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 317  
II Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 318  
Inleiding Blz. 319  
Weerstandsvermogen Blz. 320  
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 321  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 322  
Inleiding Blz. 323  
Ambtelijk apparaat Blz. 324  
Bestuur Blz. 325  
Geprognosticeerde balans Blz. 326  
Geprognosticeerde balans Blz. 327  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 328  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 329  
II Kengetallen financiële positie Blz. 330  
Inleiding Blz. 331  
Kengetallen financiële positie Blz. 332