Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Begroting 2021 Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Algemeen hoofdstuk Blz. 6
Samen, Slim en Slagvaardig inspelen op de toekomst Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Samen, Slim en Slagvaardig Blz. 9
In positie voor 2030 Blz. 10
In positie voor 2030 Blz. 11
Financieel totaalbeeld Blz. 12
Financieel totaalbeeld Blz. 13
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 14
Inleiding Blz. 15
Wat willen we bereiken? Blz. 16
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 17
Aantal provinciale collega’s dat de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ gevolgd heeft Blz. 18
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd om fitheid tegen ondermijning te stimuleren Blz. 19
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 20
Organiseren bestuurlijke samenwerking Blz. 21
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 22
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 23
Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 24
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 25
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 26
Verbonden partijen Blz. 27
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 28
Wat mag het kosten? Blz. 29
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 30
Inleiding Blz. 31
Wat willen we bereiken? Blz. 32
Verbeteren van omgevingskwaliteit en realiseren van gebiedstransformaties Blz. 33
Aanpak leegstand en transformatie Blz. 34
Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 35
Implementeren van de Omgevingswet Blz. 36
Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 37
Actualiseren informatie over de 'Stand van Wonen' Blz. 38
Regionale afspraken over planning en realisatie Blz. 39
Stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe woonvormen Blz. 40
Actualiseren Brabantse Agenda Wonen Blz. 41
Realiseren van vitale en toekomstbestendige werklocaties Blz. 42
Verduurzamen van werklocaties en campusontwikkelingen Blz. 43
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 44
Regionale afstemming en programmering Blz. 45
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 46
Verbonden partijen Blz. 47
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 48
Wat mag het kosten? Blz. 49
Programma 3 Water en bodem Blz. 50
Inleiding Blz. 51
Wat willen we bereiken? Blz. 52
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 53
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 54
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 55
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 56
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 57
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 58
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 59
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 60
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast Blz. 61
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 62
Schoon grondwater Blz. 63
Schoon oppervlaktewater Blz. 64
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 65
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden Blz. 66
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 67
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 68
Verbonden partijen Blz. 69
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 70
Wat mag het kosten? Blz. 71
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 72
Inleiding Blz. 73
Wat willen we bereiken? Blz. 74
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 75
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 76
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 77
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 78
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 79
Herstel van de biodiversiteit Blz. 80
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 81
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 82
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 83
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 84
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 85
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 86
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 87
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 88
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 89
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 90
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 91
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 92
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 93
Gezondheid Blz. 94
Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie. Blz. 95
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 96
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 97
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 98
Verbonden partijen Blz. 99
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 100
Wat mag het kosten? Blz. 101
Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 102
Inleiding Blz. 103
Wat willen we bereiken? Blz. 104
Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven. Blz. 105
Een impuls in digitalisering Blz. 106
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving Blz. 107
We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups. Blz. 108
We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau Blz. 109
We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen Blz. 110
Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen Blz. 111
Aantrekken van nationaal en internationaal talent Blz. 112
Behouden van het aanwezige talent Blz. 113
Goed benutten van het Brabantse arbeidspotentieel Blz. 114
Ontwikkelen talent Blz. 115
Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking Blz. 116
Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 117
Optimaal gebruik blijven maken van de kansen die Europa ons biedt om provinciale beleidsdoelen te bereiken Blz. 118
Stimuleren van de internationale handel Blz. 119
Continueren van investeringsbevordering Blz. 120
Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur Blz. 121
We stellen een investeringsbenadering Herstelaanpak Corona op Blz. 122
Gebiedsgericht toekomstbestendig en duurzaam maken van bedrijfslocaties Blz. 123
Bijdragen aan campusontwikkeling Blz. 124
Inrichten van prettige verblijfsmilieus Blz. 125
Voldoende en toereikende woningen Blz. 126
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 127
Verbonden partijen Blz. 128
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 129
Wat mag het kosten? Blz. 130
Programma 6 Energie Blz. 131
Inleiding Blz. 132
Wat willen we bereiken? Blz. 133
Verduurzaming van de energieopwekking Blz. 134
Doorlopen ruimtelijke (vergunning)procedures op verzoek van gemeenten en/of initiatiefnemers Blz. 135
Opstellen Regionale Energie Strategieën Blz. 136
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 137
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 138
Mobiliteit Blz. 139
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie Blz. 140
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed Blz. 141
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 142
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 143
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 144
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal Blz. 145
Mobiliteit Blz. 146
Verduurzamen provinciale bedrijfshuisvesting Blz. 147
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 148
Verbonden partijen Blz. 149
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 150
Wat mag het kosten? Blz. 151
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 152
Inleiding Blz. 153
Wat willen we bereiken? Blz. 154
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 155
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 156
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 157
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 158
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 159
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 160
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 161
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 162
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 163
Uitvoering Brabant bemest beter Blz. 164
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 165
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 166
Verbonden partijen Blz. 167
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 168
Wat mag het kosten? Blz. 169
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 170
Inleiding Blz. 171
Wat willen we bereiken? Blz. 172
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 173
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 174
We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant Blz. 175
Gedrag en handhaving Blz. 176
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 177
Uitvoering OV-concessies Blz. 178
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 179
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 180
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 181
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 182
Verbonden partijen Blz. 183
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 184
Wat mag het kosten? Blz. 185
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 186
Inleiding Blz. 187
Wat willen we bereiken? Blz. 188
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 189
Knelpunten infrastructuur Blz. 190
Mobiliteitshubs Blz. 191
Multimodaal netwerk Blz. 192
OV-netwerk Blz. 193
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 194
Slimme mobiliteit Blz. 195
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 196
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 197
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 198
Verbonden partijen Blz. 199
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 200
Wat mag het kosten? Blz. 201
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 202
Inleiding Blz. 203
Wat willen we bereiken? Blz. 204
Versterken van een levendig Brabant Blz. 205
Vaststellen adaptief beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport ’21–‘23 Blz. 206
Werken aan de ontwikkeling van een gedragen beleidskader Vrijetijd 2030 Blz. 207
Versterken van vrijetijdseconomie Blz. 208
Versterken van de vrijetijdssector Blz. 209
Inzet van het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant Blz. 210
Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving Blz. 211
Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. Philharmonie Zuidnederland) Blz. 212
Uitvoeren evaluatie Brabant C Blz. 213
Versterken van Brabantse sportinfrastructuur Blz. 214
Ondersteuning (top)sportevenementen Blz. 215
Vormgeven Brabants Sportfonds Blz. 216
Ondersteuning van talentontwikkeling Blz. 217
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 218
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen Blz. 219
Instandhouden en herontwikkelen van beeldbepalend erfgoed en cultuurhistorische landschappen Blz. 220
Uitvoering geven aan geactualiseerd kader Erfgoed Blz. 221
Beleidskaders en uitvoeringsagenda's Blz. 222
Verbonden partijen Blz. 223
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 224
Wat mag het kosten? Blz. 225
Algemeen financieel beleid Blz. 226
Inleiding Blz. 227
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 228
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 229
Verbonden partijen Blz. 230
Wat mag het kosten? Blz. 231
Stelposten Blz. 232
Wat mag het kosten? Blz. 233
Paragrafen Blz. 234
Bedrijfsvoering Blz. 235
Inleiding Blz. 236
Wat willen we bereiken? Blz. 237
Algemeen Blz. 238
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 239
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 240
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 241
Beweging en verfrissing in de organisatie Blz. 242
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 243
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 244
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 245
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 246
Wat mag het kosten? Blz. 247
Provinciale heffingen Blz. 248
Inleiding Blz. 249
Beleidskaders Blz. 250
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 251
Grondwaterheffing Blz. 252
Nazorgheffing Blz. 253
Diverse leges Blz. 254
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 255
Inleiding Blz. 256
Wat willen we bereiken? Blz. 257
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 258
Beleidskaders Blz. 259
Inventarisatie risico's Blz. 260
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 261
Ratio weerstandsvermogen Blz. 262
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 263
Inleiding Blz. 264
Onderhoud wegen Blz. 265
Wat willen we bereiken? Blz. 266
Wat mag het kosten? Blz. 267
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 268
Wat willen we bereiken? Blz. 269
Wat mag het kosten? Blz. 270
Onderhoud vaarwegen Blz. 271
Wat willen we bereiken? Blz. 272
Wat mag het kosten? Blz. 273
Financiering, treasury Blz. 274
Inleiding Blz. 275
Beleidskaders Blz. 276
Wat willen we bereiken? Blz. 277
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 278
Renteschema Blz. 279
Verbonden partijen Blz. 280
Inleiding Blz. 281
Beleidskader Blz. 282
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 283
Lijst van verbonden partijen Blz. 284
Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 285
Inleiding Blz. 286
Beleidskaders Blz. 287
Wat willen we bereiken? Blz. 288
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 289
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 290
Investeringsagenda Blz. 291
Inleiding Blz. 292
Wat willen we bereiken? Blz. 293
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 294
Wat mag het kosten? Blz. 295
Europese programma's Blz. 296
Inleiding Blz. 297
Wat willen we bereiken? Blz. 298
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 299
Wat mag het kosten? Blz. 300
Financiële begroting Blz. 301
Algemene grondslagen voor begroting en jaarstukken Blz. 302
Algemene grondslagen Blz. 303
Investeringen en afschrijvingen (uitwerking financiële verordening art.6) Blz. 304
Reserves (uitwerking financiële verordening art.7) Blz. 305
Rente Blz. 306
Salariskosten en toerekening van organisatiekosten Blz. 307
Indexering Blz. 308
Algemene uitkering en decntralisatieuitkeringen van het provinciefonds Blz. 309
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 310
Begrotingsstructuur Blz. 311
I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 312
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 313
II Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 314
Inleiding Blz. 315
Weerstandsvermogen Blz. 316
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 317
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 318
Inleiding Blz. 319
Ambtelijk apparaat Blz. 320
Bestuur Blz. 321
Geprognosticeerde balans Blz. 322
Geprognosticeerde balans Blz. 323
Verleende garanties en waarborgen Blz. 324
Verleende garanties en waarborgen Blz. 325
II Kengetallen financiële positie Blz. 326
Inleiding Blz. 327
Kengetallen financiële positie Blz. 328
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap