Bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De komende jaren optimaliseren we de opgavegestuurde netwerkorganisatie die denkt en handelt vanuit de opgaven van Brabant. Daarmee zijn we in staat om in te spelen op de veranderende omgevingsvragen en tegelijkertijd kwaliteit te blijven bieden bij de uitvoering van onze kerntaken. We kiezen voor kwaliteit voor Brabant en daar sluit de juiste kwaliteit van bemensing en organisatie op aan. Vanuit een opgave- en gebiedsgerichte benadering werken we effectief samen met onze partners. Onze manier van werken is transparant en in lijn met afgesproken verwachtingen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Om de maatschappelijke opgaven waarvoor we staan zo effectief mogelijk te kunnen realiseren, blijven we investeren in de organisatie, vitaliteit en flexibiliteit van onze medewerkers, in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en we werken meer en meer datagedreven als grondslag voor ons beleid. De maatschappij en onze opgaven zijn in beweging en wij moeten blijven meebewegen en inspelen op alle zaken die van belang zijn voor Brabant.

Slim, snel en effectief samenwerken met partners

Terug naar navigatie - Slim, snel en effectief samenwerken met partners

In het bestuursakkoord wordt benoemd dat de provinciale organisatie volop in ontwikkeling is en zich verder moet blijven ontwikkelen in de ingeslagen richting: vanuit maatschappelijke opgaven moet onze organisatie flexibel kunnen inspelen op wat er in, met, voor en door Brabant gevraagd wordt. Met het Bedrijfsvoering 2023-traject worden ook in meer algemene zin de processen die we in onze organisatie gebruiken en uitlijnen meer en efficiënter op elkaar afgestemd.
De in 2019 ingeslagen weg van “Opgavegestuurd Programmeren en werken” wordt komend jaar verder gecontinueerd. Daarbij wordt aangesloten op vernieuwende manieren van werken die het mogelijk maken om samen, slim en slagvaardig in te spelen op de veranderende omstandigheden om ons heen. Door te investeren in de pilot “Netwerk voor Brabant” maken we het makkelijker om met andere overheidsorganisaties samen te werken en bijv. medewerkers uit te kunnen wisselen.

Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen

Terug naar navigatie - Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen

Om het opgavegestuurd werken in de programma’s maximaal te ondersteunen is het van belang dat de in huis zijnde systemen worden doorontwikkeld. Services en processen moeten op orde zijn om te kunnen werken aan de ambities van Brabant.
Met datagedreven werken kunnen we door slim en verantwoord gebruik te maken van digitale technologie beleidsprogramma’s faciliteren en ondersteunen. We willen meer provinciale GEO-informatie inzetten voor samenwerkingspartners en onze eigen beleidsvorming. Een zorgvuldige archivering en daarmee goede vindbaarheid van data en documenten heeft ook in 2021 onze verhoogde aandacht.

We gaan uit van digitaal werken als norm en niet als uitzondering. Daarom doordenken we bestaande (beleids)processen opnieuw vanuit de (nieuwe) mogelijkheden die grootschalig gebruik van data met zich meebrengt. Belangrijk hierbij is de start van ons Provinciaal Data Lab waarin we vanaf 2021 gericht gaan werken aan het zoeken naar oplossingen met data voor beleidsvragen die spelen over concrete maatschappelijke opgaven. Ons eigen data platform speelt hierbij een belangrijke rol. Ook leveren we met data ondersteuning aan het verder vorm en inhoud geven van belangrijke concepten die samenhangen met de sturingsfilosofie van onze provincie, zoals ‘opgavegestuurd werken’ en ‘gebiedsgericht werken’. Eerder opgedane ervaringen met de reeds ontwikkelde stikstofviewer worden hierbij uiteraard meegenomen. Passend bij dit streven maken we ook een start met de versterking van architectuurkaders op strategisch niveau.

Daarnaast werken we aan de voorwaarden om succesvol data gedreven te kunnen werken. Dat betekent onder andere aan de verdere verbetering van zaken als archivering, privacy en informatiebeveiliging, Concreet willen we netwerkschijven die zijn gericht op persoonlijke opslag en samenwerking migreren naar beproefde online (standaard) oplossingen die we al in huis hebben. Tevens gaan we met data de interne sturing en verantwoording verbeteren door te kijken naar de (door)ontwikkeling van dashboards en onderzoeken we op welke manier data kan bijdragen aan het verbeteren van onze beleidseffectiviteit.

Verdere digitalisering van de systemen en werkprocessen bieden kansen om plaats- en tijdsonafhankelijk werken verder door te voeren en tegelijkertijd te kiezen voor standaarden in plaats van maatwerk. Onze werkprocessen leiden tot betrouwbare, voorspelbare en vaak snellere resultaten waarmee onze dienstverlening nog verder verbetert. Door de corona-crisis is verdere digitalisering en digitaal werken in een stroomversnelling gekomen waardoor bepaalde beoogde investeringen en updates naar voren zijn gehaald. We hebben ook ervaringen opgedaan met deze nieuwe manier van werken, waar voor- en nadelen aan zitten.  De positieve ervaringen willen we behouden en nemen we mee in de uitwerking van nieuw beleid rondom onder andere thuiswerken, vervoer en vergaderen.
Los van bovenstaande ambities gaan de ontwikkelingen op gebied van informatisering en automatisering steeds sneller en moeten we stappen blijven zetten op het terrein van digitalisering, datagericht werken, dataficering en samenwerken. Ook blijft er de noodzaak om systemen en processen continu aan te passen aan wettelijke verplichtingen en beveiligingsrisico`s.

Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers

Terug naar navigatie - Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers

Onze maatschappelijke opgaven vragen blijvende inzet om voldoende capaciteit en kwaliteit beschikbaar te hebben om in samenspel met partners het verschil voor Brabant te maken.
Met de realisatie van de nieuwe set van begrotings- en organisatieprogramma’s is een belangrijke stap gezet naar een ondersteunende inrichting voor een nieuwe manier van samenwerken. Het optimaliseren van de samenwerking en kennisdeling vraagt een werkwijze waarbij we ons continu aanpassen aan ontwikkelingen en veranderende verwachtingen en eisen in de samenleving. Ons strategisch personeelsbeleid sluit hierop aan en met strategische personeelsplanning zorgen we voor een goede kwalitatieve inzet van de juiste medewerkers op het juiste werk met daarbij aandacht voor de digitaliseringsopgave.
Bij kwalitatief aanpassen en ontwikkelen past een modern werkgeverschap, wat we terugzien in onze samenwerking met partners, hoe we beleid vormgeven, de verdere inrichting van de organisatie en de inzet op vitaliteit van de medewerkers met erkenning voor de bijdragen van medewerkers.
Werken aan een modern werkgeverschap met aandacht voor het verder inrichten van een gastgerichte, veilige en gezonde werkomgeving is waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. De nieuwe manieren van samenwerken doen we op een tijd- en plaatsbewuste manier passend bij onze organisatie, partners en medewerkers. Dit wordt gekenmerkt door een goede thuis- en kantoorwerk verhouding, het bijkomende reisgedrag en passende faciliteiten bij thuiswerken, kantoorwerk en reizen.
We zetten ons ook actief in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven binnen onze organisatie, waarbij we breed kijken naar de diverse mogelijkheden binnen onze organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig

Terug naar navigatie - We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig

Als organisatie blijft een kwalitatief goede uitvoering van onze taken en dienstverlening noodzakelijk. Het voldoen aan geldende wet- en regelgeving geldt daarvoor als uitgangspunt.
Voor dataprivacy en informatiebeveiliging is de basis op orde, de implementatie van de wet- en regelgeving is geborgd in onze systemen en processen. Om te blijven voldoen vraagt dit echter continu aandacht, inzet en middelen. Ook in 2021 blijven we ons hier dus op inzetten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Het totale organisatiekostenbudget neemt met ca € 9,5 mln af ten opzichte van begroting 2020. Deze afname volgt bijna volledig uit de afname van het capaciteitsbudget in verband met het aflopen van tijdelijke capaciteit.

Bedragen x € 1.000 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Capaciteitsbudget 107.502 110.123 101.990 98.040 97.683 91.249
Budget overige personeelskosten 4.481 4.947 4.905 4.759 4.886 4.581
Budget overige bedrijfskosten 18.149 23.949 22.729 22.151 21.124 19.412
Vitale organisatie 474 0 0 0 0 0
saldo van baten en lasten 130.605 139.019 129.624 124.951 123.693 115.242