Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We werken aan een levendig Brabant. Dat doen we door de leefbaarheid en beleefbaarheid van Brabant te versterken. Een rijk en divers aanbod aan cultuur, sport, erfgoed en recreatie is daarvoor noodzakelijk. We vinden de intrinsieke waarde van cultuur, sport, vrijetijdseconomie en erfgoed belangrijk. Ze zorgen plezier, ontspanning, erbij horen en trots zijn, maar bieden ook schoonheid, creativiteit, inspiratie, reflectie en gemeenschapsvorming. Dat heeft positieve gevolgen voor ons welzijn en onze gezondheid. Naast deze intrinsieke waarde zijn cultuur, sport, erfgoed en recreatie ook van grote waarde voor ons vestigingsklimaat, onze economie en onze andere maatschappelijke opgaven. Ze dragen ook bij aan de innovatiekracht en productiviteit van onze provincie.

We komen deze bestuursperiode met een uitdagend en nieuw beleidskader voor een Levendig Brabant in 2030. Cultuur, sport, recreatie, toerisme en erfgoed maken daar integraal deel van uit. We herdefiniëren de rol van de provincie op deze gebieden en werken daarbij vanuit een solide financieel fundament.

Intussen zijn we ook begonnen met het opstellen van een beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport 2021-2023 en de actualisering van het kader Erfgoed voor de looptijd van deze bestuursperiode. Juist deze sectoren worden hard geraakt door de coronacrisis en we kunnen nog niet alle gevolgen overzien. Het kader wordt adaptief, dat wil zeggen dat het flexibiliteit in de uitvoering biedt, en ruimte om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Samenleving.

In de tweede helft van 2020 zijn we gestart met de uitvoering van de afspraken rond dit programma zoals deze gemaakt zijn in het bestuursakkoord. In najaar 2020 ontvangt u hierover een statenmededeling. In overeenstemming met het bestuursakkoord stopt het programma Sociale Veerkracht en brengen we de goede opbrengsten van het thema samenleving op een andere wijze in diverse beleidsprogramma’s onder. Dit doen we als antwoord op steeds complexer wordende maatschappelijke opgaves en omdat wij denken dat we door samenleving een integraal onderdeel te maken van alle programma’s en alle opgaven zelfs een stap verder gaan. Het integraal onderdeel maken van samenleving van alle programma’s en opgaven doen we aan de hand van het brede welvaartsbegrip.
We zijn hier ook al mee aan de slag. Zo is in het beleidskader “naar een toekomstbestendige economie 2030” al extra aandacht voor brede welvaart, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden in de werkomgeving opgenomen. En is in het beleidskader Mobiliteit “Koers 2030” de ambitie “Mobiliteit voor iedereen” opgenomen..

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versterken van een levendig Brabant

Terug naar navigatie - Versterken van een levendig Brabant

We willen een levendige en aantrekkelijke provincie zijn. Een provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. We bundelen de kracht van Vrijetijdseconomie, Cultuur en Sport om zo een bijdrage te leveren aan het welzijn en de welvaart van de Brabanders.

Indicator:

  • PM. Volgt uit Kader Vrijetijd, Cultuur en Sport

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken van vrijetijdseconomie

Terug naar navigatie - Versterken van vrijetijdseconomie

We versterken de vrijetijdseconomie van Brabant om de meest innovatieve en gastvrije provincie van Nederland te worden. Zo dragen we bij aan een goed vestigingsklimaat en maken we Brabant aantrekkelijker voor toeristische en zakelijke bezoekers. We zetten in op versterking van het netwerk in de vrijetijdssector en leveren een bijdrage aan de realisatie van andere maatschappelijke opgaven op het gebied van onder meer Landbouw en Natuur.

Indicator:

  • PM. Volgt uit Kader Vrijetijd, Cultuur en Sport

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving

Terug naar navigatie - Versterken van het cultureel ecosysteem met brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving

Totdat het nieuwe beleidskader Vrijetijd 2021-2023 is vastgesteld, gaan we door met lopende activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling uit 2016-2020: het versterken van het culturele ecosysteem met een brede basis, toonaangevende top en verbindingen met omgeving. We doen dat samen met bedrijfsleven, gemeenten, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties.

Indicator:

  • PM. Volgt uit Kader Vrijetijd, Cultuur en Sport

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken van Brabantse sportinfrastructuur

Terug naar navigatie - Versterken van Brabantse sportinfrastructuur

Totdat het nieuwe beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport 2021-2023 is vastgesteld, gaan we door met lopende activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling uit 2016-2020: sport zorgt voor verbinding. Daar wordt Brabant beter van: sportief, qua (preventieve) gezondheid, economisch en sociaal-maatschappelijk. We gebruiken sport en vitaliteit om te inspireren, te faciliteren en te initiëren, zowel op het sportveld als daarbuiten. Door de inzet van sport en vitaliteit willen we de regio nog aantrekkelijker maken. Dit doen we samen met onze publieke en private partners.

Indicator:

  • PM. Volgt uit Kader Vrijetijd, Cultuur en Sport

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed

Terug naar navigatie - Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed

De geschiedenis van Brabant doorgeven aan toekomstige generaties. Dat is onze ambitie. Daarom blijven we ons richten op duurzaam behoud van cultuurhistorische landschappen, (archeologische) monumenten en historische stedelijke structuren. Dat doen we door herbestemming of restauratie van monumenten en hetbeschermen van collecties. Heel belangrijk is de beleving van ons cultureel erfgoed aan de hand van de vier ‘verhalen van Brabant’: Bevochten, Religieus, Innovatief en Bestuurlijk Brabant. Dit doen we samen met Brabanders: we zetten de verbeeldingskracht van erfgoed in, we stimuleren beweging, we zorgen voor herontwikkeling van iconisch erfgoed en geven dat een nieuwe maatschappelijke functie en ondersteunen we de Brabantse erfgoedinstellingen zoals o.a. het Noordbrabants Museum en Erfgoed Brabant.

Indicatoren:

  • Borging behoud van monumenten en culturele landschappen. We hebben behoud van monumenten en cultuurhistorische landschappen geborgd door restauratie, herbestemming en ontwikkeling en we hebben de kwaliteit van cultuurhistorische landschappen een plek gegeven in gebiedsontwikkeling.
  • Staat van Rijksmonumenten (verplichte indicator IPO). Percentage rijksmonumenten (exclusief woonhuizen) weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’. Het huidige percentage is 18,4%. We streven ernaar dat dit percentage niet hoger wordt dan het percentage van de 0-meting in 2017 (18,7%). Op die manier heeft deze verplichte indicator meer een signaalfunctie dan dat het rechtstreeks voortvloeit uit ons kader Verbeeldingskracht Erfgoed.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

De doelstellingen en prestaties zoals vermeld in dit begrotingsprogramma zijn gebaseerd op de huidige kaders. Op basis van de eind 2020/begin 2021 vast te stellen beleidskaders Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2023 en Erfgoed zullen deze, waar van toepassing, bij de BURAP 2021 worden bijgesteld.

Nadere informatie over financiële risico’s en risicomanagement staat in deze begroting in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Financiële toelichting (op de verschillen tussen de ramingen 2021 en 2020)
De lagere raming in 2021 t.o.v. 2020 van € 9,4 behelst met name lagere ramingen ten aanzien van Cultuur (€ 6 mln) en Erfgoed (€ 2,7 mln). Daarnaast is een groot deel van de bij bestuursakkoord 2020-2023 beschikbaar gestelde middelen nog niet opgenomen in de meerjarenraming (€ 22 mln van de totaal € 30 mln). Dit gebeurt op basis van de nog vast te stellen beleidskaders Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed en bijbehorende uitvoeringsprogramma's.

Bedragen x € 1.000 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma lasten 69.905 64.753 55.277 45.173 41.016 39.539
Organisatiekosten 3.401 3.758 3.448 0 0 0
totaal lasten 73.307 68.511 58.726 45.173 41.016 39.539
Baten
totaal baten 937 717 676 651 651 651
saldo baten en lasten -72.369 -67.793 -58.050 -44.522 -40.365 -38.888