II Uiteenzetting van de financiële positie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De belangrijkste verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 zijn per programma toegelicht in de  begroting.

Een gezonde financiële positie van de provincie komt in de begroting en meerjarenraming tot uitdrukking in een adequaat weerstandsvermogen en in een sluitende begroting.

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen

Voor een toelichting op het weerstandsvermogen wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit blijft binnen de voorgestelde bandbreedte.

Sluitende begroting en structureel evenwicht

Terug naar navigatie - Sluitende begroting en structureel evenwicht

Sluitende begroting

Uit de regel “Geraamd resultaat” in onderstaande tabel blijkt dat de begroting precies in evenwicht is. De lasten + de toevoegingen aan de reserves zijn gelijk aan de baten + de onttrekkingen aan de reserves. Daarmee is sprake van een sluitende begroting.

Structureel evenwicht

Om vast te stellen of er naast een sluitende begroting voor het jaar 2021 ook sprake is van een structureel evenwicht, schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor, dat een limitatief overzicht in de begroting wordt opgenomen van de incidentele lasten en incidentele baten. Dit limitatief overzicht van de incidentele lasten en baten zoals bedoeld in BBV artikel 19 is in de bijlagenbundel in bijlage 3 opgenomen.

Op basis van dit limitatieve overzicht zijn in onderstaande tabel de incidentele en structurele componenten van de lasten en baten inzichtelijk gemaakt.
Uit de tabel blijkt dat de begroting 2021 structureel evenwicht kent, de structurele baten van de jaren 2021 tot en met 2024 zijn hoger dan de structurele lasten.

N.B. Het BBV schrijft voor dat incidentele lasten en baten, lasten en baten zijn die niet langer dan drie jaar in de begroting voorkomen.
Dit BBV-voorschrift vereist verder dat wordt aangegeven welke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves als structureel zijn te beschouwen. In het BBV wordt er in principe van uitgegaan dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves incidenteel van aard zijn, maar afwijkingen op deze regel zijn mogelijk.

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 worden door de provincie als incidenteel beschouwd.
NB een overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves blijft daarom achterwege.

Structureel begrotingsevenwicht                              
Bedragen x € 1.000 Begr.2020     Begr.2021     Begr.2022     Begr.2023     Begr.2024    
    totaal waarvan:   totaal waarvan:   totaal waarvan:   totaal waarvan:   totaal waarvan:  
      incidenteel structureel   incidenteel structureel   incidenteel structureel   incidenteel structureel   incidenteel structureel
L a s t e n - programma                                
Bestuur en veiligheid   21.554 476 21.078 19.629 199 19.430 13.866 199 13.668 13.635 0 13.635 9.762 0 9.762
Ruimte en wonen   23.694 10.915 12.779 33.293 21.289 12.004 11.131 5.213 5.918 5.115 0 5.115 3.647 0 3.647
Water en Bodem   53.284 39.044 14.240 45.427 26.565 18.862 16.143 4.207 11.936 17.189 2.865 14.325 35.162 16.368 18.794
Natuur en milieu   153.507 51.079 102.428 130.768 28.602 102.165 111.699 12.036 99.663 85.283 31 85.253 82.798 7.281 75.518
Economie, kennis en talent-ontwikkeling   74.235 38.310 35.925 33.450 5.510 27.941 27.905 5.510 22.395 21.436 0 21.436 19.937 0 19.937
Energie 13.972 8.181 5.792 8.998 0 8.998 5.050 0 5.050 4.965 0 4.965 959 0 959
Landbouw en voedsel   28.257 25.130 3.127 5.005 2.238 2.767 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Basisinfrastructuur mobiliteit   188.905 16.499 172.405 188.590 3.318 185.272 177.594 0 177.594 182.092 0 182.092 183.040 0 183.040
Mobiliteitsontwikkeling   62.008 40.007 22.000 143.761 106.820 36.941 121.537 54.090 67.446 143.673 70.635 73.038 60.640 1.403 59.237

Vrije tijd, cultuur, sport en erfgoed

68.511 20.752 47.759 58.726 12.493 46.232 45.173 3.833 41.340 41.016 0 41.016 39.539 0 39.539
Algemeen financieel beleid   107.842 736 107.106 159.395 58.857 100.538 223.647 42.167 181.481 213.223 42.817 170.406 222.737 71.529 151.209
Totaal lasten A 795.769 251.129 544.640 827.041 265.890 561.150 754.344 127.854 626.491 727.627 116.347 611.279 658.222 96.579 561.642
                                 
B a t e n - programma                                
Bestuur en veiligheid   127 125 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Ruimte en wonen   0 0 0 520 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water en Bodem   7.362 2.699 4.663 4.922 597 4.325 5.922 1.597 4.325 5.325 1.000 4.325 5.235 1.000 4.235
Natuur en milieu   13.912 8.420 5.492 4.816 200 4.616 4.616 0 4.616 4.491 0 4.491 4.106 0 4.106
Economie, kennis en talent-ontwikkeling   14.281 14.183 99 101 0 101 103 0 103 545 0 545 0 0 0
Energie 1.401 970 431 181 0 181 181 0 181 181 0 181 181 0 181
Landbouw en voedsel   145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basisinfrastructuur mobiliteit   20.173 2.312 17.862 6.041 2.120 3.921 1.721 0 1.721 1.721 0 1.721 1.445 0 1.445
Mobiliteitsontwikkeling   29.209 27.283 1.926 13.811 294 13.517 33.468 0 33.468 32.504 0 32.504 32.369 0 32.369
Vrije tijd, cultuur, sport en erfgoed 717 226 491 676 25 651 651 0 651 651 0 651 651 0 651
Algemeen financieel beleid   737.211 134.674 602.528 606.368 4.939 601.429 590.975 935 590.040 597.592 0 597.592 606.824 0 606.824
Totaal baten B 824.539 191.036 633.504 637.437 8.694 628.743 637.639 2.532 635.107 643.013 1.000 642.013 650.813 1.000 649.813
                                 
Saldo van baten en lasten B-/-A 28.771    

-189.603

    -116.705     -84.614     -7.409    
                                 
Stortingen in reserves C 514.937 514.937 0 290.124 290.124 0 260.070 260.070 0 246.323 246.323 0 235.630 235.630 0
Onttrekkingen aan reserves D 486.166 486.166 0 479.728 479.728 0 376.775 376.775 0 330.937 330.937 0 243.038 243.038 0
Geraamd resultaat (B-A+D-C)   0     0     0     0     0    
                                 
Totaal structurele lasten       544.640     561.150     626.491     611.279     561.642
Totaal structurele baten       633.504     628.743     635.107     642.013     649.813
Structurele baten -/- structurele lasten     88.864     67.593     8.616     30.734     88.171

Een limitatief overzicht van de incidentele lasten en baten en van de mutaties in de reserves is opgenomen in bijlagenbundel-bijlage 3.

Alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden aangemerkt als incidenteel.