I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten

Autorisatie en overzicht van lasten en baten

Terug naar navigatie - Autorisatie en overzicht van lasten en baten

In het overzicht van lasten en baten worden de lasten, de baten en het saldo van de begroting conform artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gerecapituleerd.
De door PS te autoriseren begrotingsbedragen zijn (in overeenstemming met de BBV-regelgeving) in één overzicht van lasten en baten opgenomen. De lasten en baten in dit overzicht sluiten aan bij de overzichten van lasten en baten zoals die bij elke begrotingsprogramma zijn opgenomen.

Een meerjarig overzicht van de lasten en baten in de begroting per programma is opgenomen in de bijlagenbundel-bijlage 1.

Een meerjarig gedetailleerd overzicht ingedeeld naar de voorgeschreven taakvelden is opgenomen in de door GS vast te stellen “Uitvoeringsinformatie 2021”. Zie bijlagenbundel-bijlage 4.

Overzicht van lasten en baten begroting 2021 (BBV art.17)

 
Bedragen x € 1.000

Lasten

 

Baten

 

Saldo

01

Bestuur en veiligheid

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

13.740   2

 

-13.738

 

Toegerekende organisatiekosten

5.888   0

 

-5.888

 

Totaal programma

19.629   2

 

-19.626

 

 

 

     

 

 

02

Ruimte en wonen

     

 

 

 

Programmalasten/programma baten

27.362   520

 

-26.842

 

Toegerekende organisatiekosten

5.931   0

 

-5.931

 

Totaal programma

33.293   520

 

-32.773

 

 

 

     

 

 

03

Water en Bodem

     

 

 

 

Programmalasten/programma baten

41.280   4.922

 

-36.358

 

Toegerekende organisatiekosten

4.147   0

 

-4.147

 

Totaal programma

45.427   4.922

 

-40.505

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Natuur en milieu

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

122.095   4.816

 

-117.279

 

Toegerekende organisatiekosten

8.673   0

 

-8.673

 

Totaal programma

130.768   4.816

 

-125.952

 

 

 

     

 

 

05

Economie

     

 

 

 

Programmalasten/programma baten

27.950   101

 

-27.849

 

Toegerekende organisatiekosten

5.500   0

 

-5.500

 

Totaal programma

33.450   101

 

-33.349

 

 

 

     

 

 

06

Energie, circulaire samenleving en gezondheid

     

 

 

 

Programmalasten/programma baten

6.110   181

 

-5.928

 

Toegerekende organisatiekosten

2.888   0

 

-2.888

 

Totaal programma

8.998   181

 

-8.816

 

 

 

     

 

 

07

Landbouw en voedsel

     

 

 

 

Programmalasten/programma baten

2.238   0

 

-2.238

 

Toegerekende organisatiekosten

2.767   0

 

-2.767

 

Totaal programma

5.005   0

 

-5.005

 

 

 

     

 

 

08

Basisinfrastructuur mobiliteit

     

 

 

 

Programmalasten/programma baten

177.270   6.041

 

-171..230

 

Toegerekende organisatiekosten

11.320   0

 

-11.320

 

Totaal programma

188.590   6.041

 

-182.549

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Mobiliteitsontwikkeling

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

139.028   13.811

 

-125.217

 

Toegerekende organisatiekosten

4.733   0

 

-4.733

 

Totaal programma

143.761   13.811

 

-129.950

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport

 

 

 

 

 

 

Programmalasten/programma baten

55.277   676

 

-54.601

 

Toegerekende organisatiekosten

3.448   0

 

-3.448

 

Totaal programma

58.726   676

 

-58.050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene dekkingsmiddelen

 

 

 

 

 

 

-

Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting

0   267.411

 

267.411

 

-

Algemene uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen

0   275.278

 

275.278

 

-

Dividenden

0   23.331

 

23.331

 

-

Financieringsfunctie

1.440   40.065

 

38.625

 

-

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.249   283

 

-966

 

 

Totaal algemene dekkingsmiddelen

2.689   606.368

 

603.679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhead, VPB en stelposten

 

 

 

 

 

 

-

Geraamde kosten van overhead

73.480   0

 

-73.480

 

-

Geraamde bedrag van de heffing van de vennootschapsbelasting

0   0

 

0

 

-

Stelposten (exclusief onvoorzien)

81.918   0

 

-81.918

 

-

Onvoorzien

1.308   0

 

-1.308

 

 

Totaal overhead, VPB en stelposten

156.706

 

0

 

-156.706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal algemeen financieel beleid

159.395

 

606.368

 

446.973

 

Totaal lasten en baten

827.040

 

637.437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal saldo van baten en lasten

 

 

 

 

-189.603

 

Toevoegingen aan reserves

290.124    

 

-290.124

 

Onttrekkingen aan reserves

    479.728

 

479.728

 

Geraamd resultaat

 

 

 

 

0

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

 
Bedragen x € 1.000

Storting

Onttrekking

Programma Ruimte en Wonen

 

 

 

Reserve ontwikkelbedrijf

 

2.919

 

Reserve werklocaties

 

 

2.783

 

Risicoreserve de Kempen

 

 

20

 

 

 

 

 

Programma Water en Bodem

 

 

 

Reserve DU bodem

 

1.693

 

Reserve PMWP

 

37.281

 

 

 

 

 

Programma Natuur en milieu

 

 

 

Reserve natuurbeheer en ontwikkeling

 

64.667

 

Reserve natuur en landschapsbeleid

 

10.977

 

Reserve investeringsagenda

 

 

 

Reserve PMWP

 

 

 

Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer

 

 

Reserve omgevingsdiensten

 

22.977

 

 

 

 

 

Programma Economie

 

 

 

Reserve Europese programma's

 

4.748

 

Reserve Investeringsagenda

 

 

 

 

 

 

 

Programma Energie, circulaire samenleving en gezondheid

 

 

 

Reserve Investeringsagenda

 

 

 

 

 

 

 

Programma Landbouw en voedsel

 

 

 

Reserve Investeringsagenda

 

 

 

 

 

 

 

Programma Basis infrastructuur mobiliteit

 

 

 

Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

 

Programma Mobiliteitsontwikkeling

 

 

 

Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer

143.139

 

 

 

 

 

Programma Cultuur, erfgoed, samenleving en sport

 

 

 

Reserve instandhouding onroerend erfgoed

 

4.894

 

Reserve Investeringsagenda

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen financieel beleid

 

 

 

Algemene reserve

 

 

 

 - Alg.reserve component Overheveling

 

25

 

 - Algemene reserve doorgeschoven ruimte

15.163

94.449

 

 - Algemene reserve BA middelen

86

 

 

- Risicoreserve

346

1.645

 

 

 

 

 

 

Reserve Essent

 

 

 

 - Immunisatieportefeuille

1.227

1.247

 

 - Investeringsagenda

1.830

37.379

 

 - Balansverkorting

30.000

 

 

 - Dividend en rentereserve

 

45.085

 

 

 

 

 

 

Res.Co-financiering Europese programma's

0

 

 

Res.instandhouding onroerend erfgoed

3.766

 

 

Reserve natuur en landschapsbeleid

17.059

 

 

Reserve Ontwikkelbedrijf

3.299

 

 

Reserve natuurbeheer en ontwikkeling

74.041

 

 

Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer

87.699

 

 

Risicoreserve grondportefeuille de Kempen

20

 

 

Reserve DU bodem

0

 

 

Reserve PMWP

14.442

 

 

Reserve omgevingsdiensten

27.914

 

 

Reserve werklocaties

2.829

 

 

Reserve persoonlijk ontwikkelbudget

985

800

 

Reserve organisatieontwikkeling

1.167

 

 

Reserve regionaal programma Water en bodem

8.250

 

 

Totaal stortingen en onttrekkingen

 

290.124

479.728

 

Totaal lasten + stortingen in reserves (a)

1.117.165

 

 

Totaal baten + onttrekkingen aan reserves (b)

 

1.117.165

 

Geraamd resultaat (b-/- a)

 

0

 

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vinden plaats overeenkomstig de  door PS vastgestelde instellingsbesluiten van de reserves.
De onttrekkingen aan de reserves vinden plaats ter dekking van de uitgaven die bij de  verschillende programma’s in de begroting zijn geraamd.