In 2021 wordt opnieuw de subsidieregeling cultureel erfgoed opengesteld. Deze regeling is bedoeld voor restauratie van Rijksmonumenten. Wanneer zich kansen voordoen om iconisch erfgoed te behouden door herontwikkeling, kijken we of de provincie een rol kan spelen om dit mogelijk te maken, op basis van het geactualiseerde kader Erfgoed. We dragen bij aan verbetering van de omgevingskwaliteit door cultuurhistorische expertise over (elementen in) het landschap in te brengen in gebiedsontwikkelingen. Tot slot wordt ook in 2021 aandacht besteed aan het digitaal ontsluiten van erfgoedcollecties voor een breed publiek via Erfgoed Brabant (Brabant Cloud).