Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We werken aan een veilig, robuust, slim en duurzaam mobiliteitssysteem voor Brabant.
Een mobiliteitssysteem voor inwoners, bedrijven en bezoekers dat iedereen in staat stelt mee te doen en dat bovendien de economie en het leef- en vestigingsklimaat versterkt tegen redelijke kosten.

De uitvoering van de ontwikkelagenda wordt in hoge mate beïnvloed door de stikstofproblematiek en de (blijvende) gevolgen van de Coronapandemie. Onze hoogste prioriteit nu is het op peil houden van de uitvoeringskracht in de projecten. We zetten maximaal in op een vlotte en tijdige uitvoering van de projecten en willen waar mogelijk versnellen. Niet alleen zullen we op een adequate manier moeten omgaan met de restricties en beperkingen, maar ook de kansen ervan benutten. Zo heeft de coronacrisis aangetoond dat gedragsmaatregelen effectief en efficiënt zijn in het verbeteren van de bereikbaarheid. Zo zetten we ook in op het vasthouden en structureel borgen van deze gedragsveranderingen zoals bijvoorbeeld thuiswerken of initiatieven voor aangepaste schooltijden.

Om onze ambitie te bereiken voert de provincie een ontwikkelagenda Mobiliteit uit, gericht op het huidige mobiliteitssysteem én de (door)ontwikkeling voor de toekomst. In lijn met de omgevingsvisie (2018) redeneren we daarbij niet alleen vanuit nut en noodzaak, maar steeds vaker vanuit omgevingskwaliteit. Robuust, veilig, slim en duurzaam zijn daarin de basisprincipes. Eind 2020 is het mobiliteitsbeleid hierop herijkt (beleidskader Mobiliteit 2030). We werken toe naar gezamenlijke adaptieve en gebiedsgerichte opgaven met een flexibele financieringsstructuur. Er zijn al afspraken gemaakt over een startpakket regionale mobiliteitsagenda’s. In 2021 volgen aanvullende afspraken.

Bij het herijkte mobiliteitsbeleid is ook een set van indicatoren ontwikkeld (Staat van Brabant) waarmee de voortgang kan worden gemeten. De belangrijkste indicatoren zullen in de loop van 2021 hun plek krijgen in de begroting.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer

Terug naar navigatie - We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer

Deze vervoersnetwerken zijn zo met elkaar verknoopt, dat iedere vervoerswijze een optimale bijdrage levert aan de bereikbaarheid.

Indicator:

  • Indicatie filedruk: gemiddelde vertraging per uur autorijden op Rijks- en provinciale wegen in Brabant (< vorig jaar)

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.

Met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten en tegelijkertijd de bereikbaarheid te waarborgen.

Indicator:

  • Het mobiliteitssysteem in Brabant heeft een minimale impact op de leefomgeving of creëert ruimte voor andere ontwikkelingen door een goede inpassing in de omgeving

We ontwikkelen een geschikte indicator om de effecten goed te kunnen meten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  • Onzeker is wat exact de effecten van de corona-crisis zullen zijn op infrastructurele projecten door o.a. vertraging in de rechtspraak en problemen met tijdige levering van materialen.
  • Een aantal projecten en te maken afspraken kent een grote mate van afhankelijkheid van externe partners. Ondanks de inspanningen van de provincie kunnen projecten of afspraken later of niet uitgevoerd of tot stand komen. Door corona neemt de druk bij de partners verder toe, waardoor financiële bijdragen en de inzet van capaciteit onzekerder worden.
  • De uitspraak van de Raad van State inzake de toetsingscriteria van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kan invloed hebben op de voortgang en de kosten van infraprojecten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De meerjarige begroting voor het begrotingsprogramma Ontwikkelagenda Mobiliteit is opgebouwd op basis van gemaakte afspraken met partners en is sterk afhankelijk van de planningen. De middelen zijn beschikbaar in reserves en worden op basis van het verwachte uitgavenpatroon op de begroting geraamd. Via een structurele toevoeging aan reserve Verkeer en Vervoer van € 40 mln en van € 30 mln t/m 2030 aan de reserve Spaar- en Investeringsfonds (SIF) worden de uitgaven gedekt. De toevoeging wordt verantwoord bij begrotingsonderdeel 'financiele begroting'.
In 2021 is totaal € 139 mln aan programmalasten op de begroting geraamd voor o.a. meerjarige uitgaven voor de subsidieregelingen RUP (€ 10 mln) en snelfietsroutes (€ 11 mln). Daarnaast zijn er in 2021 incidentele bijdragen geraamd voor verschillende projecten zoals de verdubbeling en elektrificatie Maaslijn (€ 28 mln), de verbreding en verdieping Wilhelminakanaal (€ 19 mln), de ombouw N65 (€ 17 mln) en voor verschillende MIRT-afspraken met de minister (± € 20 mln).
Tenslotte worden er uitgaven gedaan voor een aantal projecten op de provinciale wegen, zoals de N279 en de N69. De uitgaven moeten op basis van wet- en regelgeving worden geactiveerd en afgeschreven (investeringen) en zijn via de raming van kapitaallasten op de meerjarige begroting gedekt.
Voor een uitgebreide specificatie wordt verwezen naar de statenmededeling Programmering Mobiliteit 2021-2026.

Bedragen x € 1.000 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma lasten 52.092 56.886 139.028 121.537 143.673 60.640
Organisatiekosten 5.825 5.122 4.733 0 0 0
totaal lasten 57.916 62.008 143.761 121.537 143.673 60.640
Baten
totaal baten 1.658 29.209 13.811 33.468 32.504 32.369
saldo baten en lasten -56.259 -32.799 -129.950 -88.069 -111.169 -28.271