Maatregelen om de waterhuishouding in verdroogde natte natuurparels op orde te krijgen. Voor 2020-2021 gelden bestaande afspraken, voor 2022-2027 worden nieuwe afspraken met de waterschappen gemaakt. We gaan daarin uit van de nieuwe integrale gebiedsaanpak, met maatregelen binnen en buiten de natte natuurparels, zoals omschreven in de Visie Klimaatadaptatie en de uitwerking van de bestuursopdracht ‘Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant’.

Indicator

2021

2022

2023

2024

Hectares binnen natte natuurparel waarin maatregelen zijn getroffen (cumulatief)

374 (*)

(**)

(**)

(**)

Hectares buiten natte natuurparel waar maatregelen zijn getroffen, inclusief bodemverbeteringsmaatregelen (cumulatief)

2.000

5.000

10.000

(**)

(*) Naast de genoemde prestaties in de tabel zijn er nog ca 3.946 ha in voorbereiding/uitvoering. Deze zijn gereed na 2021.
(**) Voor de periode 2022-2027 worden in de eerste helft van 2021 nog concrete uitvoeringsafspraken gemaakt met de waterschappen.