Een essentieel onderdeel van een robuust en samenhangend natuurnetwerk zijn de ecologische verbindingszones (EVZ). Deze groene verbindingen tussen natuurgebieden zorgen ervoor dat dieren en planten niet geïsoleerd raken en er een aaneengesloten natuurgebied ontstaat. Vooralsnog blijft de realisatie van de EVZ achter. Daarom hebben we verschillende versnellingsacties ingezet. We werken momenteel aan een actualisatie van de EVZ-opgave. Deze actualisatie wordt in het najaar van 2020 aan de Staten voorgelegd en zal naar verwachting leiden tot een verlaging van onderstaande opgave.

Indicator

Opgave 2012 t/m 2027

2020

2021

2022

2023

2024

2025 t/m 2027

Gerealiseerde ha (cumulatief)

1.775

170

200

300

500 800

1.775