Met het oog op schoon water ondernemen we samen met onze partners een reeks aan activiteiten, waaronder:

  • Prestatieafspraken met de waterschappen over inrichtingsmaatregelen in het watersysteem zoals beek- en kreekherstel en vispassages die bijdragen aan de biologische en fysische aspecten van waterkwaliteit. Voor de periode 2016-2021 zijn deze vastgelegd in STUW. In 2021 worden de nieuwe prestatieafspraken 2022-2027 definitief (STUW: Samenwerkingsovereenkomst Tot Uitvoering Waterdoelen) (*).
  • Maatregelen door grondgebruikers gericht op verminderde uit- en afspoeling van meststoffen naar bodem en water (BodemUp). Denk daarnaast aan extra zuivering op rioolwaterzuiveringsinstallaties, overstorten, en bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Handhaving van het oude en “nieuw op te stellen” meststoffenbesluit. Daarnaast is het wenselijk om een onderzoek te doen naar achtergrondwaarden en historische belasting van het bodem- en watersysteem, om zo regionale achtergrondwaarden te kunnen bepalen.

Prestaties/maatregelen

Indicator

2021

2022

2023

2024

Inrichtingsmaatregelen Kaderrichtlijn water door waterschappen

Beek- en kreekherstel

Vispassages

114 km (*)

102 stuks (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(*) Naast de genoemde prestaties in de tabel zijn er nog 110 km beek- en kreekherstel en 39 vispassages in voorbereiding/uitvoering. Deze zijn gereed na 2021.
(**) Voor de periode 2022-2027 worden in de eerste helft van 2021 nog concrete uitvoeringsafspraken gemaakt met de waterschappen.