Voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater doen we onder andere het volgende:

  • Eisen stellen (en handhaven) op grond van de provinciale milieuverordening (in alle 38 grondwaterbeschermingsgebieden en daarbuiten)
  • Signaleren of er geen achteruitgang in de grondwaterkwaliteit optreedt middels metingen.
  • Uitvoeren van afspraken in het kader van het 6e Nitraatactieprogramma, waarbij in de 8 meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden maatregelen getroffen worden om emissies te beperken en de bodem te verbeteren (project BodemUP). De provincie maakt, samen met o.a. Zuidelijke Land en TuinbouwOrganisatie en Brabant Water, de uitvoering en monitoring hiervan mogelijk. Op basis van de uitkomsten wordt in 2021 bepaald hoe dit verder kan worden opgeschaald, ook buiten grondwaterbeschermingsgebieden. In de aanpak is er synergie met de doelstelling Vitale Bodem en kringlooplandbouw (programma Landbouw en Voedsel).

Prestaties/maatregelen

Indicator

2021

2022

2023

2024

Uitvoeren maatregelen ihkv 6e Nitraatactie-programma (minder emissies en beter bodembeheer)

% landbouwgrond in 8 grondwaterbeschermingsgebieden dat deelneemt

aantal grondwaterbeschermingsgebieden waar aan norm wordt voldaan

80%         

 

(*)

(*)

(*)

(*) Voor de periode 2022-2027 moeten deze nog worden vastgelegd.