Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico's van de provincie als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin de provincie zowel financieel deelneemt als zeggenschap heeft. De provincie neemt zowel deel in rechtspersonen, tot stand gekomen op grond van de publiekrechtelijke Wet Gemeenschappelijke Regelingen als in rechtspersonen, gestoeld op privaatrechtelijke samenwerkingsvormen.

Deze paragraaf heeft zijn basis in artikel 15 van het BBV en de daarop van toepassing zijnde toelichting. Conform dit artikel bevat deze paragraaf ten minste:

  • de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  • de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
  1.  gemeenschappelijke regelingen;
  2. vennootschappen en coöperaties;
  3. stichtingen en verenigingen, en,
  4. overige verbonden partijen.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft.

Bestuurlijk belang verbonden partijen
Het bestuurlijk belang bij een verbonden partij uit zich in de invloed die kan worden uitgevoerd bij de verbonden partij. Dit is onder andere stemrecht op besluiten die tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders of ledenvergadering zijn geagendeerd. Maar ook benoeming van bestuurders en leden van het toezichtsorgaan; de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. De mate van invloed per verbonden partij is opgenomen in navolgende tabellen. Naar aanleiding van de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen zijn ook de bestuurlijke rolverdelingen van de verbonden partijen in de tabellen verwerkt.

Financieel belang verbonden partijen
Het financiële risico van de verbonden partijen is gelijk aan de omvang van het provinciaal aandeel in de deelneming (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen), dan wel gelijk aan de (jaarlijkse) bijdrage die de verbonden partij van de provincie ontvangt.
Naast het financieel risico ontvangt de provincie ook inkomsten uit verbonden partijen in de vorm van dividend. In 2021 ontvangt de provincie naar verwachting dividend (over de winst van 2020) van de volgende verbonden partijen: Enexis Holding NV, Nederlandse Waterschapsbank en de Bank voor Nederlandse Gemeenten. Het ontvangen dividend wordt als algemeen dekkingsmiddel in de begroting opgenomen. 

De provincie Noord-Brabant kan besluiten om een bestuurlijk en financieel belang te houden in organisaties die een bijdrage leveren aan het publiek belang.

Het beleid inzake verbonden partijen is uitgewerkt in de Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen die op 12 december 2014 door PS is vastgesteld (PS 69/14). Hierin is het beleid met betrekking tot verbonden partijen geactualiseerd en is toegelicht op welke wijze de provincie de publieke belangen in deze verbonden partijen wil behartigen. Ook staan de overwegingen genoemd om een bestuurlijk en financieel belang aan te gaan, te wijzigen of te beëindigen. In de nota is vastgelegd om vierjaarlijks de gehele deelnemingenportefeuille te evalueren.

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Ontwikkelingen:

Invloed Covid 19:

Onduidelijk is in welke mate Covid 19 zijn weerslag in 2021 zal hebben op de verbonden partijen van de provincie Noord-Brabant. In 2020 heeft het coronavirus bij alle verbonden partijen in meer of mindere mate impact gehad op de uitoefening van hun kerntaken. In alle aandeelhoudersvergaderingen 2020 is specifiek ingegaan op dit onderwerp. Ook heeft de provincie een verzoek aan de accountants gedaan om zowel in 2020 als in 2021 dieper in te gaan op de impact van het coronavirus op de verbonden partijen. Op korte termijn zijn alle verbonden partijen in staat geweest de gevolgen van het virus  op te vangen. Als het coronavirus echter hardnekkig blijft voortwoekeren is het onduidelijk wat de lange termijn effecten zullen zijn. 

Actualisatie Kadernota en evaluatie van het beleidskader Verbonden Partijen

In 2021 wordt de Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen geactualiseerd. De Nota beschrijft de kaders omtrent het aangaan, beheren en beëindigen van Verbonden Partijen en Samenwerkingsrelaties. Tevens wordt de evaluatie van het beleidskader Verbonden Partijen in 2021 uitgevoerd. Dit vindt eenmaal in de vier jaar plaats.

Beëindiging Verbonden Partijen:

In 2020 zijn er zes verbonden partijen beëindigd en deze zijn dan ook niet meer opgenomen in de paragraaf Verbonden Partijen Begroting 2021. Het gaat hier om 3 Special Purpose Vehicles (SPV's) Enexis (CBL Vennooschap , Vordering op Enexis en Verkoop Vennootschap), de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM), het Breedbandfonds en de Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen.

Enexis:

In de Energieagenda 2019-2030 (Bijlage 1 Statenvoorstel 86/18 7 december 2018) staat toegelicht dat de energietransitie een systeemtransitie is die de hele maatschappij aangaat. Om deze transitie te realiseren moet er worden overgegaan van een centraal gestuurd, fossiel energiesysteem naar een decentraal, duurzaam energiesysteem. Dit vraagt forse investeringen in het energienetwerk en -dienstverlening.
Voor de financiering van een deel van deze investeringen hebben 5 provinciale en 23 gemeentelijke aandeelhouders eind juli 2020 (het eerste deel van) een converteerbare hybride aandeelhouderslening aan Enexis Holding verstrekt. Het tweede deel volgt eind november 2020. In totaal gaat het om € 500 miljoen. De aandeelhouders voorzien Enexis Holding hiermee van een belangrijke financiële impuls (versterking van het Eigen Vermogen) die bijdraagt aan het realiseren van de energietransitie.

Als gevolg van de extra investeringen in de energietransitie en de doorberekening van de Tennet-tarieven zal de winst 2021 en het in 2021 te ontvangen dividend over de winst van 2020 substantieel lager zijn ten opzichte van 2019 en 2020. Naar verwachting zal het uit te keren dividend in 2021 (over de winst van 2020) dalen naar ongeveer € 75 miljoen. In 2022 is de prognose dat het uit te keren dividend gehalveerd zal zijn ten opzichte van 2020 (€ 50 mln.). In 2022 worden namelijk de tarieven door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opnieuw bepaald en zal de impact van de lage rente zich nadrukkelijk (negatief) doen gelden.

SPV's Enexis:

De Special Purpose Vehicles (SPV’s) Verkoop Vennootschap (VV), Vordering op Enexis (VoE)  en CBL Vennootschap zijn alle in 2020 ontbonden en uitgeschreven. Met betrekking tot Publiek Belang Elektriciteitsproductie is het doel om de vennootschap in 2021 op te heffen en de resterende liquide middelen uit te keren aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. CSV Amsterdam zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid BV (vennootschap onder Attero Holding BV), in overleg met de aandeelhouderscommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. De uitkomst kan zijn dat CSV in het gelijk wordt gesteld waarna er een teruggave plaatsvindt van de naheffingsaanslag. In het geval dat CSV niet in het gelijk wordt gesteld heeft het, naast het mislopen van de teruggave naheffingsaanslag, geen overige financiële gevolgen voor CSV. Na afwikkeling van deze bezwaar- en/of beroepsprocedure zal de vennootschap kunnen worden opgeheven en kunnen de resterende liquide middelen uitgekeerd worden aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

Eindhoven Airport:

Eindhoven Airport gaat in 2021 de ingezette strategie - kwaliteit gaat boven kwantiteit - verder handen en voeten geven. Met de regio is afgesproken dat het aantal starts en landingen voorlopig niet omhoog gaat en net als 2020 blijft staan op 41.500 vliegtuigbewegingen. Tevens wordt vanaf het winterseizoen, ingaande op 25 oktober 2020, geen geplande vluchten uitgevoerd na 23.00 uur. Mocht er in 2022 weer sprake zijn van groei dan kan dat alleen als de overlast voor de omgeving niet toeneemt. Evenals 2020 zal het coronavirus naar verwachting ook in 2021 een grote onzekere factor spelen in de bedrijfsvoering van Eindhoven Airport. 

Pivotpark

Pivot Park heeft als doelstelling het rendabel laten exploiteren en ontwikkelen van de bestaande gebouwen, infrastructuur, apparatuur en services, en tevens invulling geven aan de community van Pivot Park gevestigde bedrijven, zodat het park uitgroeit tot een volwaardige open innovatie campus voor Life Sciences & Health, met een focus op vroege medicijnontwikkeling. Er werken 584 personen op het Pivot Park verdeeld over 61 bedrijven. Op dit moment is ruim 90% van de beschikbare ruimte op Pivotpark verhuurd en de vraagt groeit, mede vanwege het coronavirus, nog steeds door. Veel bedrijven vragen extra ruimte aan, dit om hun personeel op veilige afstand te kunnen laten werken. Daarnaast blijft ook de vraag uit het buitenland steeds meer toenemen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen vraagt de financiële positie van Pivotpark extra aandacht en is deze als verhoogd - Rood -  risico beoordeeld in het stoplichtenmodel.

Green Chemistry Campus (GCC)

Het nieuwe businessplan 2019-2025 wordt door de aandeelhouders van de Green Chemistry Campus in het najaar 2020 vastgesteld. Daarin blijft het stimuleren en aanjagen van (economische) innovatie op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe materialen, producten en concepten onverminderd belangrijk. Net als het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid naar de regio, het creëren van nieuwe werkgelegenheid en het behouden van bestaande werkgelegenheid. De GCC relateert haar missie en ambities in het nieuwe businessplan echter ook nadrukkelijk aan de relevante maatschappelijke ontwikkelingen zoals de Global Goals van de VN en het klimaatakkoord. Gekoppeld aan de overtuiging dat grondstoffen vanuit biomassa een belangrijke rol gaan spelen in het halen van doelen voor wat betreft CO2 en circulaire economie. Met de omschreven waardepropositie overstijgt de GCC de eigen locatie: de campus is zo groot als de regio. De kracht van de regio is juist de grote diversiteit en complementariteit van de verschillende stakeholders en faciliteiten. 

Vuelta La Holanda:

De Stichting La Vuelta Holanda realiseert de start van de Vuelta (=Ronde van Spanje) in Nederland. Bedoeling was om in de zomer van 2020 het evenement te organiseren maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. Er is een scenario onderzoek opgestart om het evenement naar 2022 te verplaatsen. Het programma zal in 2022 bestaan uit de proloog in de gemeente Utrecht en twee etappes die de provincies Noord-Brabant en Utrecht doorkruisen. Aan de Stichting La Vuelta Holanda nemen de volgende publieke partners deel, gemeenten Breda, 's-Hertogenbosch, Utrecht en de provincies Utrecht en Noord-Brabant.

Risico's

Een verbonden partij wordt getoetst op aandachtspunten of risico’s op het gebied van beleid, governance of financiën. Bij de toetsing wordt altijd uitgegaan van de meest actuele wet- en regelgeving.
Indien oranje of rood wordt gescoord, wordt dit onderaan de tabel toegelicht.

Groen Geen noemenswaardige aandachtspunten of risico’s.
Oranje Aandachtspunten of risico’s die binnen het uitvoeringsmandaat vallen van GS . Dit heeft geen hoge urgentie en de risico’s zijn beperkt. Bijvoorbeeld bestuurswisselingen of statuten die herzien (moeten) worden.
Rood Grote aandachtspunten die soms directe actie vereisen en onder de aandacht van PS dienen te worden gebracht. Bijvoorbeeld niet afgedekte financiële risico’s, slecht functioneren bestuur of toezichthouder of als er geen publiek belang (meer) is.
De waardering financiën is niet meer gebaseerd op de positie per 31-12 maar op basis van het duurzaam perspectief. Aan de hand van een meerjarige businesscase/plan wordt beoordeeld wat de waarde is van ons ingebrachte vermogen. Mochten wij inschatten dat ons vermogen duurzaam lager uitvalt (onderbouwd middels de plannen en begrotingen) dan treffen we daarvoor een voorziening of waarderen we (mogelijk) daadwerkelijk af. De indicator in het verkeerslichtenmodel wordt bij een duurzame waardevermindering op rood gezet.

In de bijlagenbundel van de Begroting is de ‘Uitwerking Paragraaf Verbonden Partijen’ opgenomen. In deze bijlage wordt ook nader ingegaan op het Innovatiefonds, Energiefonds, Breedbandfonds, Brabant C fonds, Groen Ontwikkelfonds, Leisure ontwikkelfonds en Brabant Startup Fonds.

 

1. Gemeenschappelijke regelingen

  Naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
1.1 Havenschap Moerdijk (icm Havenbedrijf) 5. Economie, Kennis  en Talentontwikkeling     Actief Voldoet
1.2 Zuidelijke Rekenkamer 1. Bestuur en Veiligheid     Monitorend Voldoet
1.3 Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost 8. Basisinfrastructuur Mobiliteit     Monitorend Voldoet
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 4. Natuur en Milieu     Actief Voldoet
1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 4. Natuur en Milieu     Actief Voldoet
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord 4. Natuur en Milieu      Actief  Voldoet
1.7 Hollandse Waterlinies, wordt opgericht als Unesco Werelderfgoedcomité de Hollandse Waterlinies op de lijst van werelderfgoed plaatst, dit besluit wordt in najaar 2020 genomen. 10. Cultuur, erfgoed, samenleving en sport        

1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Financiën: Na het verlies in 2017 van € 1 miljoen (zie jaarstukken 2017) is een review uitgevoerd naar oorzaken van de financiële problemen. Via een statenmededeling is PS daarover geïnformeerd. Dit leidde tot een herziene begroting 2018 en een vertraagde begroting 2019 met kostendekkende, hogere uurtarieven. Via de zienswijze heeft PS zich hierover kunnen uitspreken. Om de bedrijfsvoering te verbeteren rondt de ODBN haar meerjarenontwikkelingsplan af. Na de afronding van het meerjarenontwikkelingsplan moet vanaf 2021 blijken of de bedrijfsvoering in orde is.

Het weerstandsvermogen van de ODBN voldoet niet aan de norm. De norm is dat de algemene reserve ten minste zo groot is als de financiële waarde van de gewogen risico’s (norm: weerstandsratio is ten minste 1). In de ontwerpbegroting 2021 bedraagt deze 0,84. De ODBN verwacht het weerstandsvermogen te versterken via begrotingsoverschotten én door risico’s te verkleinen.

1.7 Hollandse Waterlinies
In de 44ste vergadering van het Unesco Werelderfgoedcomité, die gepland staat voor het najaar van 2020, wordt duidelijk of de Hollandse Waterlinies op de lijst van Werelderfgoed wordt geplaatst. Bij positief besluit wordt ook de gemeenschappelijke regeling daadwerkelijk opgericht. Hierover hebben Provinciale Staten op 19 juni 2020 al besloten (PS 39/20)

2. Vennootschappen en coöperaties

  Naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
2.1 Enexis NV 6. Energie     Actief Voldoet
2.2 CSV Amsterdam BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief n.v.t.
2.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief n.v.t.
2.4 Brabant Water NV 3. Water en Bodem     Actief Voldoet
2.5 Eindhoven Airport NV 8. Basisinfrastructuur Mobiliteit     Actief n.v.t.
2.6 BOM Holding BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief Voldoet
2.7 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR 2. Ruimte en Wonen     Actief Voldoet
2.8 Business Park Aviolanda BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief n.v.t.
2.9 Nederlandse Waterschapsbank NV 3. Water en Bodem     Monitorend n.v.t.
2.10 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 1. Bestuur en Veiligheid     Monitorend n.v.t.
2.11 PZEM NV 6. Energie     Monitorend Voldoet
2.12 Pivotpark Holding BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief Voldoet
2.13 Green Chemistry Campus BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief Voldoet
2.14 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 4. Natuur en Milieu     Actief Voldoet
2.15 Monumenten Beheer Brabant 10. Cultuur, erfgoed, samenleving en sport     Actief Voldoet
2.16 Brabant Startup Fonds BV 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling     Actief Voldoet

2.8 Business Park Aviolanda BV
Financieel: Business Park Aviolanda (BPA) maakt weliswaar winst, maar te weinig om vervolginvesteringen te kunnen financieren. Voor vastgoed-investeringen is altijd inbreng nodig vanuit de aandeelhouders. Uit strategisch oogpunt is grondverkoop ook geen optie om beoogde vastgoed-ontwikkelingen te kunnen financieren. Een ander risico is dat het vanwege COVID 19 niet goed gaat met de luchtvaartsector en dat dit ook zijn (financiële) weerslag heeft op een bepalende speler op BPA als Fokker Techniek.   

2.12: Pivotpark Holding BV
Financiën: De transitie naar een volwaardige open innovatie campus gaat langzamer dan verwacht en vraagt om meer investeringen in tijd en geld. Door het besluit van Provinciale Staten van 20 januari 2017 (dossier 92/16) om een krediet van € 13,9 miljoen ter beschikking te stellen aan  Pivotpark,  maakt dat de financiële zorgen  voor de korte en middellange termijn zijn weggenomen. Voor de kapitaalinbreng is een voorziening getroffen van € 6.3 mln. dit is gelijk aan de waarde van het ingebrachte vermogen. De reden hiervoor is dat, mede op basis van een lange termijnplanning, de kans groot is dat de kapitaalinbreng niet terugverdiend kan worden.

2.13 Green Chemistry Campus
Financiën: Door vertragingen in voorgaande jaren heeft het langer geduurd voordat opbrengsten konden worden gegenereerd. De verwachting is dat GCC het break-even point in 2025 bereikt. Eind 2019 is door de provincie Noord-Brabant projectsubsidie verleend vanuit het budget van het uitvoeringsprogramma "Brabant beweegt Biobased 2016-2019". Dit geeft de campus tijd om de waardepopositie verder te ontwikkelen en de businesscase te verstevigen. Voor de kapitaalinbreng is een voorziening getroffen ter hoogte van € 2.3 mln., dit is gelijk aan de waarde van het ingebrachte vermogen. De reden hiervoor is dat, mede op basis van een lange termijnplanning, de kans groot is dat de kapitaalinbreng niet terugverdiend kan worden.

Governance: In het voorjaar van 2020 heeft Petra Koenders haar functie als directeur neergelegd en is geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Bergen op Zoom. In overleg met de raad van commissarissen hebben de Operational & EHSS-manager en de Business Development Manager samen de dagelijkse leiding op zich genomen op ad interim basis. De verwachting is dat in het najaar van 2020 de vacature structureel wordt ingevuld. De nieuwe directeur is verantwoordelijk voor de verdere campusontwikkeling en de realisatie van de doelstellingen van het businessplan 2019-2025.

2.15 Monumenten Beheer Brabant
Beleid: In het najaar 2017 is gestart met de nieuwe rol “beweging stimuleren”. Medio 2018 is voor deze nieuwe rol het ondernemingsplan “ErfgoedLAB Brabant” vastgesteld. Eind 2019 heeft een evaluatie hiervan plaatsgevonden. De conclusies en aanbevelingen zullen worden betrokken bij het nieuwe Erfgoedkader dat in 2020 wordt opgesteld.
Financiën: Voor de kapitaalinbreng is een voorziening getroffen van € 2,058 mln. dit is gelijk aan de waarde van het ingebrachte vermogen. De reden hiervoor is dat, mede op basis van een lange termijnplanning, de kans groot is dat de kapitaalinbreng niet terugverdiend kan worden.

3. Stichtingen en verenigingen

  naam Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging) 1. Bestuur en Veiligheid     Monitorend Voldoet
3.2 Huis van de Nederlandse Provincies HNP (vereniging) 1. Bestuur en Veiligheid     Monitorend Voldoet
3.3 Stichting Brabant C Fonds 10. Cultuur, erfgoed, samenleving en sport     Actief Voldoet
3.4 Stichting Beheer Museum Kwartier 10. Cultuur, erfgoed, samenleving en sport     Actief Voldoet
3.5 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant 10. Cultuur, erfgoed, samenleving en sport     Actief Voldoet
3.6 Stichting Brainport Smart District 2. Ruimte en Wonen     Actief Voldoet
3.7 Stichting La Vuelta Hollanda  10. Cultuur, erfgoed, samenleving en sport     Actief Voldoet

 

4. Overige verbonden partijen

    Beleid + primair programma Governance Financiën Aandeelhouderschap WNT
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen 4. Natuur en Milieu     Actief Voldoet

 

Lijst van verbonden partijen

Terug naar navigatie - Lijst van verbonden partijen

1. Gemeenschappelijke regelingen

Belang

  Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar / inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel
1.1 Havenschap Moerdijk (i.c.m. Havenbedrijf) Moerdijk De Bie / Van Gruijthuijsen lid Bestuur bedrijfsvoeringsorganisatie 50,00%
1.2 Zuidelijke Rekenkamer Eindhoven Programmaraad lid Programmaraad 50,00%
1.3 Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost Oss Van der Maat* lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 8,33%
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Tilburg

Smit / Lemkes - Straver

lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 40,00%
1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant Eindhoven Smit / Lemkes - Straver lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 45,00%
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord 's-Hertogenbosch Smit / Lemkes - Straver lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur 37,00%
1.7 Hollandse Waterlinies, wordt naar verwachting eind 2020 opgericht, afhankelijk van besluit Unesco Werelderfgoed comité.        

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend en versterken elkaar

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Gemeenschappelijke regeling Lening per 31-12 2021
Garantstelling Eigen vermogen
per 1-1 2021
Eigen vermogen
per 31-12 2021
Vreemd vermogen
per 1-1 2021
Vreemd vermogen
per 31-12 2021
1.1 Havenschap Moerdijk*     97.265 97.265 146.532 148.911
1.2 Zuidelijke rekenkamer**     99 99 227 227
1.3 Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost*     808 808 792 797
1.4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant*     1.843

1.855

3.957

3.942

1.5 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant*     1.890 1.890 3.287 3.137
1.6 Omgevingsdienst Brabant Noord*     8.148 8.186 11.168 10.905
1.7

Hollandse Waterlinies , wordt naar verwachting eind 2020 opgericht, afhankelijk van besluit Unesco Werelderfgoed comité.

           

* De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde cijfers uit de begroting 2021.

** De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2019.

2. Vennootschappen en coöperaties

Belang

bedragen x € 1.000
  Vennootschappen en coöperaties Vestigingsplaats Portefeuille
(eigenaar / inhoud)
Bestuurlijk belang Aandeel Nominale waarde Agio Gestort Boekwaarde
2.1 Enexis NV 's-Hertogenbosch Van der Maat / De Bie stemrecht / voordrachtsrecht lidmaatschap RvC / lid AHC 30,82% 46.144 - 46.144 -
2.2 CSV Amsterdam BV 's-Hertogenbosch De Bie* Stemrecht / lid AHC 30,82% 6 - 6 6
2.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 's-Hertogenbosch De Bie* Stemrecht / lid AHC 30,82% pm - - -
2.4 Brabant Water NV 's-Hertogenbosch De Bie / Smit Stemrecht / voordrachtsrecht lid RvC / lid AHC 31,60% 88 - 88 -
2.5 Eindhoven Airport NV Eindhoven De Bie / Van der Maat Stemrecht / voordrachtsrecht lid RvC 24,50% 1.112 - 556

-

2.6 BOM Holding BV Tilburg De Bie / Van Gruijthuijsen stemrecht / voordrachtsrecht lid RvC 100% 1 31.327 31.328 31.328
2.7a Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR 's-Hertogenbosch De Bie / Ronnes Stemrecht / voordrachtsrecht lid RvC 100% 30 89 119 111
2.7b CV ORR I 's-Hertogenbosch De Bie / Ronnes Stemrecht / Commanditair vennoot 99% 743 4.958 5.700 5498
2.7c CV ORR II 's-Hertogenbosch De Bie / Ronnes Stemrecht / Commanditair vennoot 99% 743 19.500 20.243 19500
2.8 Business Park Aviolanda BV Woensdrecht De Bie / Van Gruijthuijsen Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 60% 11 6.477 6.488 6.488
2.9 Nederlandse Waterschapsbank NV 's-Gravenhagen Van der Maat* Stemrecht 0,12% 22 - 8 -
2.10 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 's-Gravenhagen Van der Maat* Stemrecht 0,07% 100 - 100 -
2.11 PZEM NV Middelburg De Bie* Stemrecht 0,05% 4 - 4 -
2.12 Pivotpark Holding BV Oss De Bie / Ronnes Stemrecht 70,73% 20 6.282 6.302 6.302
2.13 Green Chemistry Campus BV Bergen op Zoom De Bie / Van Gruijthuijsen Stemrecht / voordrachtsrecht Lid RvC 60% 11 2.300 2.311 2.300
2.14 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 's-Hertogenbosch De Bie / Lemkes-Straver Stemrecht 100% - - - -
2.15 Monumenten Beheer Brabant NV 's-Hertogenbosch Van der Maat / De Bie Stemrecht 72% 2.058 - 2.058 2.058
2.16 Brabant Startup Fonds BV Tilburg De Bie / Van Gruijthuijsen Stemrecht 100% - - - -

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend en versterken elkaar

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Vennootschappen en coöperaties Lening per 31-12 2021
Garantstelling

Eigen vermogen
per 1-1 2021

Eigen vermogen
per 31-12 2021
Vreemd vermogen
per 1-1 2021
Vreemd vermogen
per 31-12 2021
Resultaat
na belasting
Dividend
2.1 Enexis NV 169.013   4.088.000 4.088.000 4.435.000 4.435.000   23.100
2.2 CSV Amsterdam BV     375 300 0 0    
2.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV     1.590 0 0 0    
2.4 Brabant Water NV     665.384 665.384 479.546 479.546    
2.5 Eindhoven Airport NV     113.936 113.936 16.260 16.260   p.m.
2.6 BOM Holding BV 11.050   53.321 53.321 121.774 121.774    
2.7 a Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, BV ORR     413 413 50 50    
2.7 b CV ORR I     7.955 7.955 682 682    
2.7 c CV ORR II   50.000 2.259 2.259 22.104 22.104    
2.8 Business Park Aviolanda BV

1.573

  12.291 12.291 13.015 13.015    
2.9 Nederlandse Waterschapsbank NV 50.000   1.796.000 1.796.000 94.409.000 94.409.000   p.m.
2.10 NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 49.800   4.154.000 4.154.000 145.535.000 145.535.000   p.m.
2.11 PZEM NV     1.346.621 1.346.621 940.039 940.039    
2.12 Pivotpark Holding BV 19.000   5.922 5.922 17.082 17.082    
2.13 Green Chemistry Campus BV     -166 -166 4.374 4.374    
2.14 Groen Ontwikkelfonds Brabant BV         3.952 3.952    
2.15 Monumenten Beheer Brabant NV 6.854   724 724 8.732 8.732    
2.16 Brabant Startup Fonds BV

8.950

      5.870 5.870    

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2019 of uit de halfjaarcijfers 2020.

 

3. Stichtingen en verenigingen

Belang

  Stichtingen en verenigingen Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar / inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging) 's-Gravenhagen Van Gruijthuijsen / Per thema IPO BAC Lid van het bestuur 9,63%
3.2 Huis van de Nederlandse Provincies HNP (vereniging) Brussel Van Gruijthuijsen* Lid van het bestuur 8,33%
3.3 Stichting Brabant C Fonds Tilburg De Bie /  Van Pinxteren Benoeming schorsing en ontslag leden RvT 100%
3.4 Stichting Beheer Museum Kwartier 's-Hertogenbosch Van Pinxteren* Benoeming schorsing en ontslag leden RvT 75%
3.5 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant Oisterwijk De Bie / Van Pinxteren Lid van het bestuur 50%
3.6 Stichting Brainport Smart District Helmond Ronnes* Lid van het bestuur 20%
3.7 Stichting La Vuelta Holanda Utrecht Van Pinxteren* Lid van het bestuur 15%

* = Eigenaarsrol en inhoudelijke rol zijn niet conflicterend en versterken elkaar

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Stichtingen en verenigingen Lening per 31-12 2021
Garantstelling Eigen vermogen
per 1-1 2021
Eigen vermogen
per 31-12 2021
Vreemd vermogen
per 1-1 2021
Vreemd vermogen
per 31-12 2021
3.1 Interprovinciaal overleg IPO en BIJ12 (vereniging)   300 4.462 4.462 21.244 21.244
3.2 INPA Huis van de Nederlandse Provincies (vereniging)     328 328 177 177
3.3 Stichting Brabant C Fonds     1.409 1.409 4.407 4.407
3.4 Stichting Beheer Museum Kwartier     100 100 744 744
3.5 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant     3.845 3.845 135 135
3.6 Stichting Brainport Smart District     43 43 318 318
3.7 Stichting La Vuelta Holanda,      6159 6159 295 295

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2019.

 

4. Overige verbonden partijen

Belang

bedragen x € 1.000
  Overige verbonden partijen Vestigingsplaats Portefeuille (eigenaar / inhoud) Bestuurlijk belang Aandeel Nominale waarde
Agio
Gestort
Balanswaarde
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen 's-Hertogenbosch Van der Maat / Lemkes-Straver GS vormen Algemeen Bestuur,
twee gedeputeerde vormen Dagelijks Bestuur
100%        

Vermogensstructuur en resultaat

bedragen x € 1.000
  Overige verbonden partijen Lening per 31-12 2021 Garantstelling Eigen vermogen
per 1-1 2021
Eigen vermogen
per 31-12 2021
Vreemd vermogen
per 1-1 2021
Vreemd vermogen
per 31-12 2021
4.1 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen     106.514 106.514 27.255 27.255

De gepresenteerde cijfers zijn de gepubliceerde resultaten uit de jaarrekening 2019.

 

5. Investeringsfondsen voor Brabant

  Fonds Fondsomvang x € 1 mln. Looptijd Revolverendheid Multiplier Primair programma Portefeuille
5.1 Innovatiefonds Brabant 125 2037 Nominaal ≥ 3 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling Van Gruijthuijsen
5.2 Energiefonds Brabant 60 2037 Nominaal ≥ 4

6. Energie

De Bie

5.3 Brabant C fonds 34 2022 Beperkt (oplopend van 15 naar 32 % in 2021 ≥ 3 10. Cultuur, erfgoed, samenleving en sport Van Pinxteren
5.4 Groen Ontwikkelfonds voor Brabantse natuur 240 2027 Niet of nauwelijks ≥ 2 4. Natuur en Milieu Lemkes - Straver
5.5 Leisure Ontwikkel fonds Brabant 5 2027 Beperkt (33-66%) ≥ 2 10. Cultuur, erfgoed, samenleving en sport Van Pinxteren
5.6 Brabant Startup Fonds 10 2033 50% ≥ 3 5. Economie, Kennis en Talentontwikkeling Van Gruijthuijsen