Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1
Begroting 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Inleiding en hoofdlijnen Blz. 6
Inleiding Blz. 7
"Brabant zet in beweging" Blz. 8
"Brabant zet in beweging" Blz. 9
Integrale beleidsafweging Blz. 10
Integrale beleidsafweging Blz. 11
Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen per begrotingsprogramma Blz. 12
Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen per begrotingsprogramma Blz. 13
Financieel totaalbeeld Blz. 14
Financieel totaalbeeld Blz. 15
Programma 01 Bestuur Blz. 16
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 17
Wat mag dit programma kosten? Blz. 18
Bestuur op hoofdlijnen Blz. 19
Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018 Blz. 20
Inzet verbonden partijen Blz. 21
01.01 Provinciebestuur Blz. 22
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 23
Professioneel ondersteunen van ons bestuur bij het in- en extern functioneren Blz. 24
Ondersteuning bestuur Blz. 25
Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur Blz. 26
Weerbare overheid Blz. 27
Wet Bibob Blz. 28
Stimuleren van een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting Blz. 29
Kennis en onderzoek Blz. 30
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 31
Wat mag dit kosten? Blz. 32
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 33
01.02 Bestuurlijke samenwerking Blz. 34
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 35
Samenwerken met andere overheden en partners Blz. 36
Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing Blz. 37
Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten Blz. 38
(Veer)krachtig bestuur Blz. 39
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 40
Wat mag dit kosten? Blz. 41
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 42
01.03 Interbestuurlijk toezicht Blz. 43
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 44
Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid Blz. 45
Interbestuurlijk toezicht Blz. 46
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 47
Wat mag dit kosten? Blz. 48
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 49
Programma 02 Ruimte en agrofood Blz. 50
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 51
Wat mag dit programma kosten? Blz. 52
Ruimte op hoofdlijnen Blz. 53
Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018 Blz. 54
Inzet verbonden partijen Blz. 55
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek Blz. 56
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 57
Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant Blz. 58
Brabantse aanpak leegstand Blz. 59
Brabantse Agenda Wonen Blz. 60
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Blz. 61
Omgevingswet/Omgevingsvisie Blz. 62
Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen Blz. 63
Werklocaties Blz. 64
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 65
Wat mag dit kosten? Blz. 66
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 67
02.02 Agrofood Blz. 68
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 69
Agrofood Blz. 70
Agrofood, algemeen Blz. 71
Circulaire economie (prg.2 Ruimte en agrofood) Blz. 72
Gezondheid Blz. 73
Heldere kaders Blz. 74
Innovatie Blz. 75
Mestbeleid Blz. 76
Ondersteunende maatregelen Blz. 77
Verbinden en aanjagen Blz. 78
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 79
Wat mag dit kosten? Blz. 80
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 81
Programma 03 Natuur, water en milieu Blz. 82
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 83
Wat mag dit programma kosten? Blz. 84
Natuur, water en milieu op hoofdlijnen Blz. 85
Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018 Blz. 86
Inzet verbonden partijen Blz. 87
03.01 Water Blz. 88
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 89
Water Blz. 90
Water Blz. 91
Water (wettelijke en structurele taken) Blz. 92
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 93
Wat mag dit kosten? Blz. 94
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 95
03.02 Milieu Blz. 96
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 97
Milieu Blz. 98
Milieu Blz. 99
Milieu (structurele taken) Blz. 100
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 101
Wat mag dit kosten? Blz. 102
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 103
03.03 Natuur en Landschap Blz. 104
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 105
Natuur en Landschap Blz. 106
Behoud en herstel van biodiversiteit Blz. 107
Brabants mozaïek van landschappen Blz. 108
Natuur en Landschap Blz. 109
Samenhangend en robuust natuurnetwerk Blz. 110
Verankering van natuur en landschap in de samenleving Blz. 111
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 112
Wat mag dit kosten? Blz. 113
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 114
03.04 Natuur Netwerk Brabant Blz. 115
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 116
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 117
Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 118
Natuurnetwerk Brabant Blz. 119
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 120
Wat mag dit kosten? Blz. 121
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 122
Programma 04 Economie en energie Blz. 123
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 124
Wat mag dit programma kosten? Blz. 125
Economie en energie op hoofdlijnen Blz. 126
Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018 Blz. 127
Inzet verbonden partijen Blz. 128
04.01 Algemeen economisch beleid Blz. 129
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 130
Versterken MKB Blz. 131
Versterking MKB Blz. 132
Zorgdragen voor een wendbare en kwalitatief hoogstaande arbeidsmarkt Blz. 133
Arbeidsmarkt Blz. 134
Stimuleren van vrijetijdseconomie Blz. 135
Vrijetijdseconomie (VTE) Blz. 136
Bevorderen van de kenniseconomie Blz. 137
Kennis en economie Blz. 138
Internationalisering & Branding + Europese Programma's Blz. 139
Internationalisering en branding Blz. 140
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 141
Wat mag dit kosten? Blz. 142
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 143
04.02 Economisch programma Brabant Blz. 144
Wat wil de provinvie bereiken? Blz. 145
Innoveren met topcluster/MKB en Ondernemerschap Blz. 146
Innoveren met topclusters voor maatschappelijke opgaven Blz. 147
MKB en ondernemerschap Blz. 148
Digitalisering Blz. 149
Digitalisering Blz. 150
Circulaire economie Blz. 151
Circulaire economie (prg.4 Economie en energie) Blz. 152
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 153
Wat mag dit kosten? Blz. 154
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 155
04.04 Energie, innovatie en transitie Blz. 156
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 157
Energie, innovatie en transitie Blz. 158
Duurzame energie en energietransitie Blz. 159
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 160
Wat mag dit kosten? Blz. 161
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 162
Programma 05 Mobiliteit Blz. 163
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 164
Wat mag dit programma kosten? Blz. 165
Mobiliteit op hoofdlijnen Blz. 166
Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018 Blz. 167
Inzet verbonden partijen Blz. 168
05.01 Basis op orde Blz. 169
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 170
We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Blz. 171
Beheer en onderhoud provinciale wegen Blz. 172
Data Blz. 173
We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, zowel het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk als het grootschalige gebruik, om de beheer- en onderhoudstaak op een efficiënte wijze uit te voeren én te verduurzamen. Blz. 174
Duurzaamheid en innovatie Blz. 175
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant door samen met onze partners (zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie) in te zetten op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infrastructuur en handhaving. Blz. 176
Verkeersveiligheid Blz. 177
We werken samen met de vervoerders, gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (martk)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger. Blz. 178
Openbaar Vervoer Blz. 179
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 180
Wat mag dit kosten? Blz. 181
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 182
05.02 (Regionale) ontwikkelagenda's mobiliteit Blz. 183
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 184
We streven naar goed functionerende netwerken van de verschillende modaliteiten voor personen- en goederenvervoer die nauw op elkaar afgestemd en met elkaar verknoopt zijn. Blz. 185
Fiets Blz. 186
Goederenvervoer Blz. 187
Luchtvaart Blz. 188
Regionale Ontwikkelagenda's Mobiliteit Blz. 189
Smart Mobility Blz. 190
Spoor, HOV en Knooppunten Blz. 191
Vernieuwing OV Blz. 192
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 193
Wat mag dit kosten? Blz. 194
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 195
05.03 Strategische agenda Blz. 196
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 197
Om Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio te laten blijven pakken de knelpunten in de bereikbaarheid binnen Brabant en op de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant aan. Blz. 198
Majeure projecten Blz. 199
SmartwayZ.NL Blz. 200
We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie door het ontwikkelen, testen en uitrollen in de praktijk om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk via smart mobility toepassingen en gedragsverandering. Blz. 201
SmartwayZ.NL Smart Mobility Blz. 202
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 203
Wat mag dit kosten? Blz. 204
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 205
Programma 06 Cultuur en samenleving Blz. 206
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 207
Wat mag dit programma kosten? Blz. 208
Cultuur en samenleving op hoofdlijnen Blz. 209
Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018 Blz. 210
Inzet verbonden partijen Blz. 211
06.01 Cultuur Blz. 212
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 213
Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter)nationaal uitblinken Blz. 214
Beweging, experiment, verbinding Blz. 215
Kennis, dialoog en netwerken Blz. 216
Provinciale culturele infrastructuur Blz. 217
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 218
Wat mag dit kosten? Blz. 219
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 220
06.02 Erfgoed Blz. 221
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 222
Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant Blz. 223
Basis op orde Blz. 224
Beweging stimuleren Blz. 225
De vier verhaallijnen: bevochten, religieus, bestuurlijk en innovatief Brabant Blz. 226
Erfgoedfabriek Blz. 227
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 228
Wat mag dit kosten? Blz. 229
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 230
06.03 Sociale Veerkracht Blz. 231
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 232
Het versterken de sociale veerkracht in Brabant Blz. 233
Versterken Sociale Veerkracht Blz. 234
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 235
Wat mag dit kosten? Blz. 236
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 237
06.04 Sport Blz. 238
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 239
Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie Blz. 240
Sport Blz. 241
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 242
Wat mag dit kosten? Blz. 243
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 244
Algemeen financieel beleid Blz. 245
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 246
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 247
Toelichting Blz. 248
Stelposten Blz. 249
Stelposten Blz. 250
Paragrafen: bedrijfsvoering en overige Blz. 251
1. Bedrijfsvoering Blz. 252
Inleiding Blz. 253
Programma ‘Beweging in de organisatie’ Blz. 254
Organisatiekostenbudget Blz. 255
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 256
Wat mag het kosten? Blz. 257
2. Provinciale heffingen Blz. 258
Inleiding Blz. 259
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 260
Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet Blz. 261
Leges Waterwet Blz. 262
Leges Ontgrondingenwet Blz. 263
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blz. 264
Leges Wet Natuurbeschermingswet 2017 Blz. 265
Vergunningen/ontheffingen wegenverordening Blz. 266
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 267
Inleiding Blz. 268
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 269
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 270
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 271
Inventarisatie risico's Blz. 272
Ratio weerstandsvermogen Blz. 273
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 274
Onderhoud wegen Blz. 275
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 276
Onderhoud vaarwegen Blz. 277
5. Treasury Blz. 278
Wat willen we bereiken? Blz. 279
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 280
6. Verbonden partijen Blz. 281
Algemeen beeld Blz. 282
1. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 283
2. Vennootschappen en coöperaties Blz. 284
3 Verenigingen en stichtingen Blz. 285
4 Overige verbonden partijen Blz. 286
5 Investeringsfondsen voor Brabant Blz. 287
Vermogenstructuur en resultaat Blz. 288
Stoplichtenmodel Verbonden Partijen Blz. 289
7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 290
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 291
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 292
8. Investeringsagenda Blz. 293
Inleiding Blz. 294
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 295
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 296
9. Europese programma's Blz. 297
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 298
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 299
Wat mag het kosten? Blz. 300
Financiële begroting Blz. 301
Algemene grondslagen voor de begroting en jaarstukken Blz. 302
Algemene grondslagen Blz. 303
Afschrijvingsbeleid Blz. 304
Financiële vaste activa Blz. 305
Vlottende activa Blz. 306
Vaste passiva Blz. 307
Vlottende passiva Blz. 308
Waarborgen en garanties Blz. 309
Autorisatieniveau begroting Blz. 310
Basis Blz. 311
Rente Blz. 312
Salariskosten Blz. 313
Investeringen Blz. 314
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 315
Reserves Blz. 316
Vennootschapsbelasting Blz. 317
I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 318
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 319
II Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 320
Inleiding Blz. 321
Weerstandsvermogen Blz. 322
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 323
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 324
Inleiding Blz. 325
Ambtelijk apparaat Blz. 326
Bestuur Blz. 327
Geprognosticeerde balans Blz. 328
Geprognosticeerde balans Blz. 329
Verleende garanties en waarborgen Blz. 330
Verleende garanties en waarborgen Blz. 331
II Kengetallen financiële positie Blz. 332
Inleiding Blz. 333
Kengetallen financiële positie Blz. 334
Lijst van afkortingen Blz. 335
Afkortingenlijst Blz. 336
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap