Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2019
  1. Blz. 2 Begroting 2019
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Inleiding en hoofdlijnen
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 "Brabant zet in beweging"
     1. Blz. 9 "Brabant zet in beweging"
    3. Blz. 10 Integrale beleidsafweging
     1. Blz. 11 Integrale beleidsafweging
    4. Blz. 12 Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen per begrotingsprogramma
     1. Blz. 13 Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen per begrotingsprogramma
    5. Blz. 14 Financieel totaalbeeld
     1. Blz. 15 Financieel totaalbeeld
   3. Blz. 16 Programma 01 Bestuur
    1. Blz. 17 Wat wil de provincie bereiken?
    2. Blz. 18 Wat mag dit programma kosten?
    3. Blz. 19 Bestuur op hoofdlijnen
     1. Blz. 20 Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018
     2. Blz. 21 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 22 01.01 Provinciebestuur
     1. Blz. 23 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 24 Professioneel ondersteunen van ons bestuur bij het in- en extern functioneren
       1. Blz. 25 Ondersteuning bestuur
      2. Blz. 26 Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur
       1. Blz. 27 Weerbare overheid
       2. Blz. 28 Wet Bibob
      3. Blz. 29 Stimuleren van een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting
       1. Blz. 30 Kennis en onderzoek
     2. Blz. 31 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 32 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 33 Wat mag dit kosten? (grafiek)
    5. Blz. 34 01.02 Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 35 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 36 Samenwerken met andere overheden en partners
       1. Blz. 37 Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing
      2. Blz. 38 Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten
       1. Blz. 39 (Veer)krachtig bestuur
     2. Blz. 40 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 41 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 42 Wat mag dit kosten? (grafiek)
    6. Blz. 43 01.03 Interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 44 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 45 Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid
       1. Blz. 46 Interbestuurlijk toezicht
     2. Blz. 47 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 48 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 49 Wat mag dit kosten? (grafiek)
   4. Blz. 50 Programma 02 Ruimte en agrofood
    1. Blz. 51 Wat wil de provincie bereiken?
    2. Blz. 52 Wat mag dit programma kosten?
    3. Blz. 53 Ruimte op hoofdlijnen
     1. Blz. 54 Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018
     2. Blz. 55 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 56 02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek
     1. Blz. 57 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 58 Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant
       1. Blz. 59 Brabantse aanpak leegstand
       2. Blz. 60 Brabantse Agenda Wonen
       3. Blz. 61 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
       4. Blz. 62 Omgevingswet/Omgevingsvisie
       5. Blz. 63 Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen
       6. Blz. 64 Werklocaties
     2. Blz. 65 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 66 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 67 Wat mag dit kosten? (grafiek)
    5. Blz. 68 02.02 Agrofood
     1. Blz. 69 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 70 Agrofood
       1. Blz. 71 Agrofood, algemeen
       2. Blz. 72 Circulaire economie (prg.2 Ruimte en agrofood)
       3. Blz. 73 Gezondheid
       4. Blz. 74 Heldere kaders
       5. Blz. 75 Innovatie
       6. Blz. 76 Mestbeleid
       7. Blz. 77 Ondersteunende maatregelen
       8. Blz. 78 Verbinden en aanjagen
     2. Blz. 79 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 80 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 81 Wat mag dit kosten? (grafiek)
   5. Blz. 82 Programma 03 Natuur, water en milieu
    1. Blz. 83 Wat wil de provincie bereiken?
    2. Blz. 84 Wat mag dit programma kosten?
    3. Blz. 85 Natuur, water en milieu op hoofdlijnen
     1. Blz. 86 Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018
     2. Blz. 87 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 88 03.01 Water
     1. Blz. 89 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 90 Water
       1. Blz. 91 Water
       2. Blz. 92 Water (wettelijke en structurele taken)
     2. Blz. 93 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 94 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 95 Wat mag dit kosten? (grafiek)
    5. Blz. 96 03.02 Milieu
     1. Blz. 97 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 98 Milieu
       1. Blz. 99 Milieu
       2. Blz. 100 Milieu (structurele taken)
     2. Blz. 101 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 102 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 103 Wat mag dit kosten? (grafiek)
    6. Blz. 104 03.03 Natuur en Landschap
     1. Blz. 105 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 106 Natuur en Landschap
       1. Blz. 107 Behoud en herstel van biodiversiteit
       2. Blz. 108 Brabants mozaïek van landschappen
       3. Blz. 109 Natuur en Landschap
       4. Blz. 110 Samenhangend en robuust natuurnetwerk
       5. Blz. 111 Verankering van natuur en landschap in de samenleving
     2. Blz. 112 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 113 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 114 Wat mag dit kosten? (grafiek)
    7. Blz. 115 03.04 Natuur Netwerk Brabant
     1. Blz. 116 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 117 Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant
       1. Blz. 118 Groen Ontwikkelfonds Brabant
       2. Blz. 119 Natuurnetwerk Brabant
     2. Blz. 120 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 121 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 122 Wat mag dit kosten? (grafiek)
   6. Blz. 123 Programma 04 Economie en energie
    1. Blz. 124 Wat wil de provincie bereiken?
    2. Blz. 125 Wat mag dit programma kosten?
    3. Blz. 126 Economie en energie op hoofdlijnen
     1. Blz. 127 Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018
     2. Blz. 128 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 129 04.01 Algemeen economisch beleid
     1. Blz. 130 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 131 Versterken MKB
       1. Blz. 132 Versterking MKB
      2. Blz. 133 Zorgdragen voor een wendbare en kwalitatief hoogstaande arbeidsmarkt
       1. Blz. 134 Arbeidsmarkt
      3. Blz. 135 Stimuleren van vrijetijdseconomie
       1. Blz. 136 Vrijetijdseconomie (VTE)
      4. Blz. 137 Bevorderen van de kenniseconomie
       1. Blz. 138 Kennis en economie
      5. Blz. 139 Internationalisering & Branding + Europese Programma's
       1. Blz. 140 Internationalisering en branding
     2. Blz. 141 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 142 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 143 Wat mag dit kosten? (grafiek)
    5. Blz. 144 04.02 Economisch programma Brabant
     1. Blz. 145 Wat wil de provinvie bereiken?
      1. Blz. 146 Innoveren met topcluster/MKB en Ondernemerschap
       1. Blz. 147 Innoveren met topclusters voor maatschappelijke opgaven
       2. Blz. 148 MKB en ondernemerschap
      2. Blz. 149 Digitalisering
       1. Blz. 150 Digitalisering
      3. Blz. 151 Circulaire economie
       1. Blz. 152 Circulaire economie (prg.4 Economie en energie)
     2. Blz. 153 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 154 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 155 Wat mag dit kosten? (grafiek)
    6. Blz. 156 04.04 Energie, innovatie en transitie
     1. Blz. 157 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 158 Energie, innovatie en transitie
       1. Blz. 159 Duurzame energie en energietransitie
     2. Blz. 160 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 161 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 162 Wat mag dit kosten? (grafiek)
   7. Blz. 163 Programma 05 Mobiliteit
    1. Blz. 164 Wat wil de provincie bereiken?
    2. Blz. 165 Wat mag dit programma kosten?
    3. Blz. 166 Mobiliteit op hoofdlijnen
     1. Blz. 167 Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018
     2. Blz. 168 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 169 05.01 Basis op orde
     1. Blz. 170 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 171 We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.
       1. Blz. 172 Beheer en onderhoud provinciale wegen
       2. Blz. 173 Data
      2. Blz. 174 We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, zowel het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk als het grootschalige gebruik, om de beheer- en onderhoudstaak op een efficiënte wijze uit te voeren én te verduurzamen.
       1. Blz. 175 Duurzaamheid en innovatie
      3. Blz. 176 We streven naar nul verkeersdoden in Brabant door samen met onze partners (zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie) in te zetten op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infrastructuur en handhaving.
       1. Blz. 177 Verkeersveiligheid
      4. Blz. 178 We werken samen met de vervoerders, gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (martk)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger.
       1. Blz. 179 Openbaar Vervoer
     2. Blz. 180 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 181 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 182 Wat mag dit kosten? (grafiek)
    5. Blz. 183 05.02 (Regionale) ontwikkelagenda's mobiliteit
     1. Blz. 184 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 185 We streven naar goed functionerende netwerken van de verschillende modaliteiten voor personen- en goederenvervoer die nauw op elkaar afgestemd en met elkaar verknoopt zijn.
       1. Blz. 186 Fiets
       2. Blz. 187 Goederenvervoer
       3. Blz. 188 Luchtvaart
       4. Blz. 189 Regionale Ontwikkelagenda's Mobiliteit
       5. Blz. 190 Smart Mobility
       6. Blz. 191 Spoor, HOV en Knooppunten
       7. Blz. 192 Vernieuwing OV
     2. Blz. 193 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 194 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 195 Wat mag dit kosten? (grafiek)
    6. Blz. 196 05.03 Strategische agenda
     1. Blz. 197 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 198 Om Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio te laten blijven pakken de knelpunten in de bereikbaarheid binnen Brabant en op de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant aan.
       1. Blz. 199 Majeure projecten
       2. Blz. 200 SmartwayZ.NL
      2. Blz. 201 We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie door het ontwikkelen, testen en uitrollen in de praktijk om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk via smart mobility toepassingen en gedragsverandering.
       1. Blz. 202 SmartwayZ.NL Smart Mobility
     2. Blz. 203 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 204 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 205 Wat mag dit kosten? (grafiek)
   8. Blz. 206 Programma 06 Cultuur en samenleving
    1. Blz. 207 Wat wil de provincie bereiken?
    2. Blz. 208 Wat mag dit programma kosten?
    3. Blz. 209 Cultuur en samenleving op hoofdlijnen
     1. Blz. 210 Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018
     2. Blz. 211 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 212 06.01 Cultuur
     1. Blz. 213 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 214 Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter)nationaal uitblinken
       1. Blz. 215 Beweging, experiment, verbinding
       2. Blz. 216 Kennis, dialoog en netwerken
       3. Blz. 217 Provinciale culturele infrastructuur
     2. Blz. 218 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 219 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 220 Wat mag dit kosten? (grafiek)
    5. Blz. 221 06.02 Erfgoed
     1. Blz. 222 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 223 Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant
       1. Blz. 224 Basis op orde
       2. Blz. 225 Beweging stimuleren
       3. Blz. 226 De vier verhaallijnen: bevochten, religieus, bestuurlijk en innovatief Brabant
       4. Blz. 227 Erfgoedfabriek
     2. Blz. 228 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 229 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 230 Wat mag dit kosten? (grafiek)
    6. Blz. 231 06.03 Sociale Veerkracht
     1. Blz. 232 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 233 Het versterken de sociale veerkracht in Brabant
       1. Blz. 234 Versterken Sociale Veerkracht
     2. Blz. 235 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 236 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 237 Wat mag dit kosten? (grafiek)
    7. Blz. 238 06.04 Sport
     1. Blz. 239 Wat wil de provincie bereiken?
      1. Blz. 240 Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie
       1. Blz. 241 Sport
     2. Blz. 242 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 243 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 244 Wat mag dit kosten? (grafiek)
   9. Blz. 245 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 246 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 247 Algemene dekkingsmiddelen
     2. Blz. 248 Toelichting
    2. Blz. 249 Stelposten
     1. Blz. 250 Stelposten
   10. Blz. 251 Paragrafen: bedrijfsvoering en overige
    1. Blz. 252 1. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 253 Inleiding
     2. Blz. 254 Programma ‘Beweging in de organisatie’
     3. Blz. 255 Organisatiekostenbudget
     4. Blz. 256 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     5. Blz. 257 Wat mag het kosten?
    2. Blz. 258 2. Provinciale heffingen
     1. Blz. 259 Inleiding
     2. Blz. 260 Opcenten motorrijtuigenbelasting
     3. Blz. 261 Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet
     4. Blz. 262 Leges Waterwet
     5. Blz. 263 Leges Ontgrondingenwet
     6. Blz. 264 Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
     7. Blz. 265 Leges Wet Natuurbeschermingswet 2017
     8. Blz. 266 Vergunningen/ontheffingen wegenverordening
    3. Blz. 267 3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 268 Inleiding
     2. Blz. 269 Wat wil de provincie bereiken?
     3. Blz. 270 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     4. Blz. 271 Inventarisatie weerstandscapaciteit
     5. Blz. 272 Inventarisatie risico's
     6. Blz. 273 Ratio weerstandsvermogen
    4. Blz. 274 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 275 Onderhoud wegen
     2. Blz. 276 Onderhoud provinciale gebouwen en installaties
     3. Blz. 277 Onderhoud vaarwegen
    5. Blz. 278 5. Treasury
     1. Blz. 279 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 280 Wat gaan we daarvoor doen?
    6. Blz. 281 6. Verbonden partijen
     1. Blz. 282 Algemeen beeld
     2. Blz. 283 1. Gemeenschappelijke regelingen
     3. Blz. 284 2. Vennootschappen en coöperaties
     4. Blz. 285 3 Verenigingen en stichtingen
     5. Blz. 286 4 Overige verbonden partijen
     6. Blz. 287 5 Investeringsfondsen voor Brabant
     7. Blz. 288 Vermogenstructuur en resultaat
     8. Blz. 289 Stoplichtenmodel Verbonden Partijen
    7. Blz. 290 7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
     1. Blz. 291 Wat wil de provincie bereiken?
     2. Blz. 292 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
    8. Blz. 293 8. Investeringsagenda
     1. Blz. 294 Inleiding
     2. Blz. 295 Wat wil de provincie bereiken?
     3. Blz. 296 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
    9. Blz. 297 9. Europese programma's
     1. Blz. 298 Wat wil de provincie bereiken?
     2. Blz. 299 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 300 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 301 Financiële begroting
    1. Blz. 302 Algemene grondslagen voor de begroting en jaarstukken
     1. Blz. 303 Algemene grondslagen
     2. Blz. 304 Afschrijvingsbeleid
     3. Blz. 305 Financiële vaste activa
     4. Blz. 306 Vlottende activa
     5. Blz. 307 Vaste passiva
     6. Blz. 308 Vlottende passiva
     7. Blz. 309 Waarborgen en garanties
     8. Blz. 310 Autorisatieniveau begroting
     9. Blz. 311 Basis
     10. Blz. 312 Rente
     11. Blz. 313 Salariskosten
     12. Blz. 314 Investeringen
     13. Blz. 315 Onderhoud kapitaalgoederen
     14. Blz. 316 Reserves
     15. Blz. 317 Vennootschapsbelasting
    2. Blz. 318 I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten
     1. Blz. 319 Autorisatie en overzicht van lasten en baten
    3. Blz. 320 II Uiteenzetting van de financiële positie
     1. Blz. 321 Inleiding
     2. Blz. 322 Weerstandsvermogen
     3. Blz. 323 Sluitende begroting en structureel evenwicht
    4. Blz. 324 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
     1. Blz. 325 Inleiding
     2. Blz. 326 Ambtelijk apparaat
     3. Blz. 327 Bestuur
    5. Blz. 328 Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 329 Geprognosticeerde balans
    6. Blz. 330 Verleende garanties en waarborgen
     1. Blz. 331 Verleende garanties en waarborgen
    7. Blz. 332 II Kengetallen financiële positie
     1. Blz. 333 Inleiding
     2. Blz. 334 Kengetallen financiële positie
   12. Blz. 335 Lijst van afkortingen
    1. Blz. 336 Afkortingenlijst
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap