Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1  
Begroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Inleiding en hoofdlijnen Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
"Brabant zet in beweging" Blz. 8  
"Brabant zet in beweging" Blz. 9  
Integrale beleidsafweging Blz. 10  
Integrale beleidsafweging Blz. 11  
Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen per begrotingsprogramma Blz. 12  
Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen per begrotingsprogramma Blz. 13  
Financieel totaalbeeld Blz. 14  
Financieel totaalbeeld Blz. 15  
Programma 01 Bestuur Blz. 16  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 17  
Wat mag dit programma kosten? Blz. 18  
Bestuur op hoofdlijnen Blz. 19  
Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018 Blz. 20  
Inzet verbonden partijen Blz. 21  
01.01 Provinciebestuur Blz. 22  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 23  
Professioneel ondersteunen van ons bestuur bij het in- en extern functioneren Blz. 24  
Ondersteuning bestuur Blz. 25  
Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur Blz. 26  
Weerbare overheid Blz. 27  
Wet Bibob Blz. 28  
Stimuleren van een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting Blz. 29  
Kennis en onderzoek Blz. 30  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 31  
Wat mag dit kosten? Blz. 32  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 33  
01.02 Bestuurlijke samenwerking Blz. 34  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 35  
Samenwerken met andere overheden en partners Blz. 36  
Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing Blz. 37  
Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten Blz. 38  
(Veer)krachtig bestuur Blz. 39  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 40  
Wat mag dit kosten? Blz. 41  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 42  
01.03 Interbestuurlijk toezicht Blz. 43  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 44  
Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid Blz. 45  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 46  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 47  
Wat mag dit kosten? Blz. 48  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 49  
Programma 02 Ruimte en agrofood Blz. 50  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 51  
Wat mag dit programma kosten? Blz. 52  
Ruimte op hoofdlijnen Blz. 53  
Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018 Blz. 54  
Inzet verbonden partijen Blz. 55  
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek Blz. 56  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 57  
Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant Blz. 58  
Brabantse aanpak leegstand Blz. 59  
Brabantse Agenda Wonen Blz. 60  
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Blz. 61  
Omgevingswet/Omgevingsvisie Blz. 62  
Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen Blz. 63  
Werklocaties Blz. 64  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 65  
Wat mag dit kosten? Blz. 66  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 67  
02.02 Agrofood Blz. 68  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 69  
Agrofood Blz. 70  
Agrofood, algemeen Blz. 71  
Circulaire economie (prg.2 Ruimte en agrofood) Blz. 72  
Gezondheid Blz. 73  
Heldere kaders Blz. 74  
Innovatie Blz. 75  
Mestbeleid Blz. 76  
Ondersteunende maatregelen Blz. 77  
Verbinden en aanjagen Blz. 78  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 79  
Wat mag dit kosten? Blz. 80  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 81  
Programma 03 Natuur, water en milieu Blz. 82  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 83  
Wat mag dit programma kosten? Blz. 84  
Natuur, water en milieu op hoofdlijnen Blz. 85  
Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018 Blz. 86  
Inzet verbonden partijen Blz. 87  
03.01 Water Blz. 88  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 89  
Water Blz. 90  
Water Blz. 91  
Water (wettelijke en structurele taken) Blz. 92  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 93  
Wat mag dit kosten? Blz. 94  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 95  
03.02 Milieu Blz. 96  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 97  
Milieu Blz. 98  
Milieu Blz. 99  
Milieu (structurele taken) Blz. 100  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 101  
Wat mag dit kosten? Blz. 102  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 103  
03.03 Natuur en Landschap Blz. 104  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 105  
Natuur en Landschap Blz. 106  
Behoud en herstel van biodiversiteit Blz. 107  
Brabants mozaïek van landschappen Blz. 108  
Natuur en Landschap Blz. 109  
Samenhangend en robuust natuurnetwerk Blz. 110  
Verankering van natuur en landschap in de samenleving Blz. 111  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 112  
Wat mag dit kosten? Blz. 113  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 114  
03.04 Natuur Netwerk Brabant Blz. 115  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 116  
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 117  
Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 118  
Natuurnetwerk Brabant Blz. 119  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 120  
Wat mag dit kosten? Blz. 121  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 122  
Programma 04 Economie en energie Blz. 123  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 124  
Wat mag dit programma kosten? Blz. 125  
Economie en energie op hoofdlijnen Blz. 126  
Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018 Blz. 127  
Inzet verbonden partijen Blz. 128  
04.01 Algemeen economisch beleid Blz. 129  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 130  
Versterken MKB Blz. 131  
Versterking MKB Blz. 132  
Zorgdragen voor een wendbare en kwalitatief hoogstaande arbeidsmarkt Blz. 133  
Arbeidsmarkt Blz. 134  
Stimuleren van vrijetijdseconomie Blz. 135  
Vrijetijdseconomie (VTE) Blz. 136  
Bevorderen van de kenniseconomie Blz. 137  
Kennis en economie Blz. 138  
Internationalisering & Branding + Europese Programma's Blz. 139  
Internationalisering en branding Blz. 140  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 141  
Wat mag dit kosten? Blz. 142  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 143  
04.02 Economisch programma Brabant Blz. 144  
Wat wil de provinvie bereiken? Blz. 145  
Innoveren met topcluster/MKB en Ondernemerschap Blz. 146  
Innoveren met topclusters voor maatschappelijke opgaven Blz. 147  
MKB en ondernemerschap Blz. 148  
Digitalisering Blz. 149  
Digitalisering Blz. 150  
Circulaire economie Blz. 151  
Circulaire economie (prg.4 Economie en energie) Blz. 152  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 153  
Wat mag dit kosten? Blz. 154  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 155  
04.04 Energie, innovatie en transitie Blz. 156  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 157  
Energie, innovatie en transitie Blz. 158  
Duurzame energie en energietransitie Blz. 159  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 160  
Wat mag dit kosten? Blz. 161  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 162  
Programma 05 Mobiliteit Blz. 163  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 164  
Wat mag dit programma kosten? Blz. 165  
Mobiliteit op hoofdlijnen Blz. 166  
Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018 Blz. 167  
Inzet verbonden partijen Blz. 168  
05.01 Basis op orde Blz. 169  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 170  
We streven naar een goed functionerend provinciaal wegennet vanuit de kernwaarden verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Blz. 171  
Beheer en onderhoud provinciale wegen Blz. 172  
Data Blz. 173  
We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, zowel het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk als het grootschalige gebruik, om de beheer- en onderhoudstaak op een efficiënte wijze uit te voeren én te verduurzamen. Blz. 174  
Duurzaamheid en innovatie Blz. 175  
We streven naar nul verkeersdoden in Brabant door samen met onze partners (zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie) in te zetten op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infrastructuur en handhaving. Blz. 176  
Verkeersveiligheid Blz. 177  
We werken samen met de vervoerders, gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (martk)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger. Blz. 178  
Openbaar Vervoer Blz. 179  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 180  
Wat mag dit kosten? Blz. 181  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 182  
05.02 (Regionale) ontwikkelagenda's mobiliteit Blz. 183  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 184  
We streven naar goed functionerende netwerken van de verschillende modaliteiten voor personen- en goederenvervoer die nauw op elkaar afgestemd en met elkaar verknoopt zijn. Blz. 185  
Fiets Blz. 186  
Goederenvervoer Blz. 187  
Luchtvaart Blz. 188  
Regionale Ontwikkelagenda's Mobiliteit Blz. 189  
Smart Mobility Blz. 190  
Spoor, HOV en Knooppunten Blz. 191  
Vernieuwing OV Blz. 192  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 193  
Wat mag dit kosten? Blz. 194  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 195  
05.03 Strategische agenda Blz. 196  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 197  
Om Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio te laten blijven pakken de knelpunten in de bereikbaarheid binnen Brabant en op de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant aan. Blz. 198  
Majeure projecten Blz. 199  
SmartwayZ.NL Blz. 200  
We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie door het ontwikkelen, testen en uitrollen in de praktijk om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk via smart mobility toepassingen en gedragsverandering. Blz. 201  
SmartwayZ.NL Smart Mobility Blz. 202  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 203  
Wat mag dit kosten? Blz. 204  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 205  
Programma 06 Cultuur en samenleving Blz. 206  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 207  
Wat mag dit programma kosten? Blz. 208  
Cultuur en samenleving op hoofdlijnen Blz. 209  
Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018 Blz. 210  
Inzet verbonden partijen Blz. 211  
06.01 Cultuur Blz. 212  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 213  
Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter)nationaal uitblinken Blz. 214  
Beweging, experiment, verbinding Blz. 215  
Kennis, dialoog en netwerken Blz. 216  
Provinciale culturele infrastructuur Blz. 217  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 218  
Wat mag dit kosten? Blz. 219  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 220  
06.02 Erfgoed Blz. 221  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 222  
Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant Blz. 223  
Basis op orde Blz. 224  
Beweging stimuleren Blz. 225  
De vier verhaallijnen: bevochten, religieus, bestuurlijk en innovatief Brabant Blz. 226  
Erfgoedfabriek Blz. 227  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 228  
Wat mag dit kosten? Blz. 229  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 230  
06.03 Sociale Veerkracht Blz. 231  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 232  
Het versterken de sociale veerkracht in Brabant Blz. 233  
Versterken Sociale Veerkracht Blz. 234  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 235  
Wat mag dit kosten? Blz. 236  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 237  
06.04 Sport Blz. 238  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 239  
Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie Blz. 240  
Sport Blz. 241  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 242  
Wat mag dit kosten? Blz. 243  
Wat mag dit kosten? (grafiek) Blz. 244  
Algemeen financieel beleid Blz. 245  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 246  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 247  
Toelichting Blz. 248  
Stelposten Blz. 249  
Stelposten Blz. 250  
Paragrafen: bedrijfsvoering en overige Blz. 251  
1. Bedrijfsvoering Blz. 252  
Inleiding Blz. 253  
Programma ‘Beweging in de organisatie’ Blz. 254  
Organisatiekostenbudget Blz. 255  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 256  
Wat mag het kosten? Blz. 257  
2. Provinciale heffingen Blz. 258  
Inleiding Blz. 259  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 260  
Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet Blz. 261  
Leges Waterwet Blz. 262  
Leges Ontgrondingenwet Blz. 263  
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blz. 264  
Leges Wet Natuurbeschermingswet 2017 Blz. 265  
Vergunningen/ontheffingen wegenverordening Blz. 266  
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 267  
Inleiding Blz. 268  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 269  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 270  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 271  
Inventarisatie risico's Blz. 272  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 273  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 274  
Onderhoud wegen Blz. 275  
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 276  
Onderhoud vaarwegen Blz. 277  
5. Treasury Blz. 278  
Wat willen we bereiken? Blz. 279  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 280  
6. Verbonden partijen Blz. 281  
Algemeen beeld Blz. 282  
1. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 283  
2. Vennootschappen en coöperaties Blz. 284  
3 Verenigingen en stichtingen Blz. 285  
4 Overige verbonden partijen Blz. 286  
5 Investeringsfondsen voor Brabant Blz. 287  
Vermogenstructuur en resultaat Blz. 288  
Stoplichtenmodel Verbonden Partijen Blz. 289  
7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 290  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 291  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 292  
8. Investeringsagenda Blz. 293  
Inleiding Blz. 294  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 295  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 296  
9. Europese programma's Blz. 297  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 298  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 299  
Wat mag het kosten? Blz. 300  
Financiële begroting Blz. 301  
Algemene grondslagen voor de begroting en jaarstukken Blz. 302  
Algemene grondslagen Blz. 303  
Afschrijvingsbeleid Blz. 304  
Financiële vaste activa Blz. 305  
Vlottende activa Blz. 306  
Vaste passiva Blz. 307  
Vlottende passiva Blz. 308  
Waarborgen en garanties Blz. 309  
Autorisatieniveau begroting Blz. 310  
Basis Blz. 311  
Rente Blz. 312  
Salariskosten Blz. 313  
Investeringen Blz. 314  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 315  
Reserves Blz. 316  
Vennootschapsbelasting Blz. 317  
I Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 318  
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 319  
II Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 320  
Inleiding Blz. 321  
Weerstandsvermogen Blz. 322  
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 323  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 324  
Inleiding Blz. 325  
Ambtelijk apparaat Blz. 326  
Bestuur Blz. 327  
Geprognosticeerde balans Blz. 328  
Geprognosticeerde balans Blz. 329  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 330  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 331  
II Kengetallen financiële positie Blz. 332  
Inleiding Blz. 333  
Kengetallen financiële positie Blz. 334  
Lijst van afkortingen Blz. 335  
Afkortingenlijst Blz. 336