Lijst van afkortingen

Afkortingenlijst

Terug naar navigatie - Afkortingenlijst
A
AFC NP Agrofood-cluster Nieuw Prinsenland
AHC Aandeelhouderscommissie
ALM Asset liability management
AOW algemene ouderdomswet
APPA Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
art. artikel
B
B5 Breda Eindhoven Helmond 's-Hertogenbosch en Tilburg hebben zich verenigd in Brabantstad
BA Bestuursakkoord
BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBMA Brabant Brede Model Aanpak
BDU Brede doeluitkering verkeer en vervoer
BIBOB Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIFN Brabantse investeringsfondsen nieuwbouwwoningen
bijv. bijvoorbeeld
BKXi Een communicatie-instrument dat ervoor zorgt dat de kwaliteit van de infrastructuur betekenis krijgt voor bestuurders. De BKXi geeft in een aantal indicatoren weer hoe de infrastructuur van een organisatie functioneert en hoe deze bijdraagt aan de doelen van de organisatie.
BMN Brabants mobiliteitsnetwerk
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOM Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
BO-MIRT Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
BPA Business park Aviolanda
Brabant C Investeringsfonds voor cultuur en design. Brabant C investeert in projecten van (inter)nationaal niveau om de aantrekkingskracht van de provincie te vergroten.
Brabantstad BrabantStad is een bestuurlijk netwerk tussen de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant.
Brainport Brainport, Europese toptechnologieregio van formaat, omvat Zuidoost-Brabant en is de spil van een netwerk dat zich over Zuidoost-Nederland en de landsgrenzen uitstrekt. Kern is de regio Eindhoven
BRAVO Brabant Vervoert Ons, Bravo is de nieuwe naam voor het openbaar vervoer in Brabant.
Bravoflex Vraaggestuurde Bus in Helmond
BrUG Brabant uitnodigend Groen
Burap Bestuursrapportage
BV Besloten Vennootschap
bv. bijvoorbeeld
BVL Brabants VerkeersveiligheidsLabel
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BZV Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij
C
c.a. cum annexis
c.q. casu quo (als dat geval zich voordoet)
ca. circa
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CAP Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies
CBL Cross Border Lease
CdK Commissaris van de Koning
CIO Chief information officer
CO2 Koolstofdioxide
COVM Commissie voor overleg en voorlichting milieuhygiëne
CSV Claim Staat Vennootschap
CTO Centrum topsport en onderwijs
Cubiss Cubiss adviseert en ondersteunt organisaties die zich bezig houden met vraagstukken rond lezen, leren en informeren
CV Commanditaire vennootschap
CWF Creativity World Forum
D
d.d. van de datum
d.m.v. door middel van
DC Districts of Creativity
DHZ Deltaplan Hoge zandgronden Zoet water
DU Decentralisatieuitkering van het rijk
E
e.d. en dergelijke
e.v. en verder
EFSI Europees Fonds voor Strategische Investeringen
EHS Ecologische Hoofdstructuur
EMU Economische en Monetaire Unie
enz. enzovoort
EPC Electrotechnisch prestatie contract
ERAC European and Regional Affairs Consultants
etc. enzovoort (afkorting van et cetera)
EU Europese Unie
EVZ Ecologische verbindingszones
excl. exclusief
F
FIDO Wet financiering decentrale overheden
fte full time equivalent
G
GCC Green chemistry campus
GGA Gebieds Gerichte Aanpak
GOB Groen Ontwikkelfonds Brabant
GOL Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
GR Gemeenschappelijke regeling
GS Gedeputeerde Staten
H
ha Hectare
HAS HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op twee locaties: Den Bosch en Venlo
HbM Havenbedrijf Moerdijk
HbR Havenbedrijf Rotterdam
HCA Human Capital Agenda
HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HNP Huis van de Nederlandse provincies
HTSM Hightech systemen en materialen
http Hypertext transfer protocol
I
I&M Ministerie van infrastructuur en milieu
IBT Interbestuurlijk Toezicht
i.c. in casu
i.h.k.v. in het kader van
i.o.m. in overleg met
i.r.t. in relatie tot
i.s.m. in samenwerking met
i.v.m. in verband met
ICT Informatie en communicatie technologie
incl. inclusief
INPA Huis van de Nederlandse provincies
Interreg Interreg is een Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken in projecten op het terrein van duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling
IPB Internationaliserings Plan Brabant
IPO Interprovinciaal Overleg
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
i.r.t. in relatie tot
ITS Intelligente Transportsystemen
J
JADS Jheronimus Academy of Data Science
K
KIC KIC InnoEnergy SE is a European company fostering the integration of education, technology, business and entrepreneurship and strengthening the culture of innovation.
km kilometer
KNR Konferentie Nederlandse Religieuzen
KOPI Kwaliteitsvisie Onderhoud Provinciale Infrastructuur
KPI Kritieke prestatie indicator
KRW De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde is.
L
LAB Logistieke Agenda Brabant
LED Licht emitterende diode
LCB Logistics Community Brabant
LIB Landbouw Innovatie Bureau
LIC Landbouw Innovatie Campus
LOF LeisureOntwikkelFonds
LOG Landbouw OntwikkelingsGebied
LPM Logistiek park Moerdijk
LVO Landelijk Verbeterprogramma Overwegen
M
m.b.t. met betrekking tot
m.e.r. Milieu Effect Rapportage
m.u.v. met uitzondering van
m3 kubieke meter
M&G Milieu en gezondheid
MAAS Mobiliteit als dienst
MBO Middelbaar beroepsonderwijs
MER Milieu Effect Rapportage
MIPP Meerjaren integrale planning projectbijdragen
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MIT MKB Innovatiestimulering Topsectoren
MKB Midden- en kleinbedrijf
mln miljoen
MOLO Milieu-overleg lokale overheden
MoU Memorandum of Understanding
MRB Motorrijtuigenbelasting
MRK Museum voor Religieuze Kunst
MvA Memorie van Antwoord
MW Mega Watt
N
n.a.v. Naar aanleiding van
N2000 Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie
Natura2000 Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie
NB Nota bene
nl Nederland
NNB Natuur Netwerk Brabant
NNP Natte natuur parel
NOC*NSF Het NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie met als doel (top)sport in Nederland te bevorderen. Het NOC*NSF ontstond in 1993 uit een fusie van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF).
NOM Nul Op de Meter
NV Naamloze vennootschap
n.v.t. niet van toepassing
O
o.a. onder andere
o.b.v. op basis van
o.g.v. op grond van
ODBN Omgevingsdienst Brabant Noord
ODZOB Omgevingsdienst Zuid-oost Brabant
OKB Organisatie kostenbudget
OLSP Oss Life Science Park
OM Openbaar Ministerie
OMWB Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
OPC Onderhouds prestatie contract
OP-Zuid Operationeel Programma Zuid /gezamenlijk subsidieprogramma van Zeeland, Limburg en Noord-Brabant voor activiteiten die degefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
ORR Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte
OV Openbaar vervoer
P
P&C Planning en control
p.m. pro memorie
PAS Programmatische aanpak stikstof
PHS Programma hoogfrequent spoor
PIP Provinciaal inpassingsplan
PJ Peta joule
PMV Provinciale milieuverordening
PMWP Provinciaal Milieu- en Waterplan
PoC Proof of concept
PON Het PON is een instituut dat toepasbare kennis heeft en geeft op het sociale en culturele domein
POP3 Platteland Ontwikkelings Programma
PPN Provinciale Perspectiefnota
PPS publiek private samenwerking
PR Public relations
PS Provinciale Staten
PvA Plan van aanpak
PVVP Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan
PWP Provinciaal Water Plan
PZEM Provinciale Zeeuwse Elektriciteits Maatschappij
R
R&D Research and development
RAZOB Regionale afvalverwerkingsmaatschappij Zuid-oost Brabant
RDW Rijksdienst voor het wegverkeer
REAP Regionaal economisch actieprogramma
RIEC Regionaal informatie- en expertisecentrum (aanpak georganiseerde criminaliteit)
RES Regionale energie strategie
RIN Risico index natuurbranden
RIS3 Regionale Innovatie Strategie door Slimme Specialisatie
RIVM Rijkisinstituur voor Volksgezondheid en Milieu
RLG Revitalisering landelijk gebied
ROAM Regionale ontwikkelagenda's mobiliteit
ROB Reizigersoverleg Brabant
RRO Regionale ruimtelijke overleggen
RUDDO Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
RUP Regionaal UitvoeringsProgramma
RvC Raad van commissarissen
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RvR Ruimte voor ruimte
RvT Raad van Toezicht
RVV Reglement verkeersregels en verkeerstekens
RWS Rijks Waterstaat
S
SBMK Stichting Beheer Museum Kwartier
sdg Sustainable Development Goals
SHK Ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten
SIF Spaar en investeringsfonds wegeninfrastructuur
SmartwayZ.nl Onder de vlag van SmartwayZ.NL (voorheen Bereikbaarheid Zuid-Nederland) werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen om de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland te verbeteren.
SNL Subsidieregeling natuur en landschapbeheer
SSNB Stichting Sportservice Noord-Brabant
Stika Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten
STUW Stimulering Uitvoering Water (Vervolg op de tweede bestuursovereenkomst met de Waterschappen)
SW Sociale Werkvoorziening
T
t.b.v. ten behoeve van
t.o.v. ten opzichte van
t/m tot en met
Taskforce BZ Taskforce Brabant Zeeland
TC treasury-committee
TOM Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij
TU/E Technische Universiteit Eindhoven
U
UN United Nations
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur)
V
VAB Vrijkomende agrarische bebouwing
VBG Vereniging van Brabantse Gemeenten
VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNO-NCW VNO-NCW (officieel de Vereniging VNO-NCW) is de grootste werkgeversorganisatie in Nederland.
VPB vennootschapsbelasting
VRI Verkeersregelinstallatie
VRN Voortgangsrapportage natuur
VSO Voortgezet speciaal onderwijs
VTE Vrije tijds economie
VTH Vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
W
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WCF World creativity forum
WFZ Waarborgfonds voor de zorgsector
WGA Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten
Wnb Wet natuurbescherming
WNRA Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT Wet Normering Topinkomens
WUR Wageningen University en Research
WvW wegenverkeerswet
Z
ZWD Zuid westelijke delta