Algemeen financieel beleid

De lasten en baten van de provincie worden toegedeeld aan 7 programma’s. Naast de lasten en baten van de beleidsprogramma’s kent de provincie nog algemene dekkingsmiddelen en de centrale stelposten.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Elk programma heeft in de begroting naast de lasten van dat programma ook baten - zoals specifieke uitkeringen van het rijk - die direct tot dat programma behoren. Deze baten zijn meestal niet toereikend om de lasten te kunnen dekken. Tegenover de nadelige saldi van lasten en baten op de programma’s, staan de algemene dekkingsmiddelen die binnen het onderdeel algemeen financieel beleid zijn geraamd.

De in omvang belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van de provincie bestaan uit de inkomsten van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting en de beleggings-opbrengsten uit de immunisatieportefeuille. Daarnaast staan diverse overige algemene inkomsten zoals de dividendopbrengsten.

De algemene inkomsten belopen in 2019 € 606 mln en dragen bij aan:

  • Het waarborgen van de zelfstandige financiële positie van de provincie;
  • Het handhaven van een reëel sluitende begroting op korte en middellange termijn;
  • Het verzekeren van een evenwichtige inkomstenontwikkeling.

Voor het realiseren van de doelstellingen uit het programma worden de onderstaande verbonden partijen ingezet:

  • Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
  • Nederlandse Waterschapsbank NV

In de bijlagenbundel –bijlage 9b van de begroting is aangegeven op welke wijze deze verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van het programma Algemeen financieel beleid.

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting

Bij het bestuursakkoord 2015-2019 – Beweging in Brabant - is besloten dat de provincie gedurende de looptijd van het bestuursakkoord 2015 t/m 2019 vasthoudt aan een opcententarief van 76,1. De opbrengsten worden structureel geraamd op € 257 mln. op basis van de huidige inzichten van het wagenpark. Het opcententarief wordt niet geïndexeerd en wordt voor 2019 gelijktijdig met de begroting door PS vastgesteld.

Uitkering provinciefonds

Algemene uitkering

De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2018. De raming is bij bestuursrapportage 2018 bijgesteld en toegelicht. In begrotingsbedrag 2019 is het geraamde accres 2019 niet geheel meegenomen. Hierdoor is het mogelijk om eventuele. negatieve bijstellingen van het accres 2018 en 2019 op te vangen, zonder effect op de begrotingsvrije ruimte.

Decentralisatie-uitkering

Decentralisatie-uitkeringen maken deel uit van het provinciefonds, maar hebben een eigen verdeling. De begrotingsbedragen 2019 zijn gebaseerd op de meicirculaire 2018.

Dividenden

De geraamde dividendopbrengsten 2019 betreffen hoofdzakelijk het dividend uit de aandelen Enexis NV ad € 30,8 mln.

Financieringsfunctie

De lasten van de financieringsfunctie bestaan in hoofdzaak uit de kosten van de betaalde agio op obligaties van de immunisatieportefeuille en de investeringsagenda-portefeuille. De baten betreffende de rente-opbrengsten van de obligaties uit beide portefeuilles, de rentevergoeding op verstrekte geldleningen en de rente-opbrengsten uit verplicht schatkistbankieren.

Stelposten

Stelposten

Terug naar navigatie - Stelposten

Overhead

Om provinciale staten op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in de begroting op een centrale plek de kosten van overhead worden opgenomen. De overhead wordt niet meer aan de afzonderlijke programma’s in de begroting toegerekend. Een verdere toelichting op de overhead is opgenomen in de bijlagenbundel-bijlage 4 van de begroting.

Stelposten

Onvoorzien

De stelpost onvoorziene uitgaven betreft de jaarlijks in de begroting opgenomen stelpost onvoorzien ad € 1,3 mln.

Stelpost begrotingsruimte

De stelpost begrotingsruimte betreft de begrotingsruimte die nog beschikbaar is en die conform het voorstel bij de bestuursrapportage 2018 gelijkmatig over de jaren 2020 t/m 2022 is verdeeld.

Stelpost compensatie loon- en prijsstijging

Het huidige college heeft aan het begin van de bestuursperiode besloten de begroting niet te indexeren. Tevens is een stelpost gecreëerd als dekking van mogelijke bezwaarschiften van gesubsidieerde instellingen en overige afwijkingsbesluiten van het college. Bij burap 2017 is de stelpost voor de jaren 2017 t/m 2019 volledig afgeraamd omdat er voor gesubsidieerde instellingen geen mogelijkheden meer openstaan om bezwaar in te dienen en daarmee een beroep te doen op die stelpost.
De stelpost loon- en prijscompensatie bevat voor de jaarschijven 2020 en 2021 nog wel ruimte en kan ter dekking dienen van een nieuw indexatiebeleid.

Stelpost i.r.t. reservering begrotingsruimte

De stelpost i.r.t. reservering begrotingsruimte betreft de afgezonderde middelen voor uitvoering van het bestuursakkoord/perspectiefnota voor zover die nog een concrete uitwerking vereisen voor opname in de begrotingsprogramma’s.